Bławatek” z Noblem

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska
Zdję­cia: hopesingssobeautiful.org

Malala-Yousafzai

Media opo­wie­dzia­ły jej histo­rię w 2012 roku, kie­dy wyda­rzy­ła się tra­ge­dia − pięt­na­sto­lat­ka zosta­je postrze­lo­na pod­czas powro­tu ze szko­ły i zapa­da w śpiącz­kę. Do zama­chu przy­zna­ją się tali­bo­wie, bo uwa­ża­ją, że jest ona zagro­że­niem dla muzuł­mań­skie­go świa­ta.

W jaki spo­sób? Jak zwy­kła nasto­lat­ka mogła stać się celem rebe­lianc­kich zama­chów, o któ­rych mówił cały świat?

Mala­la Yousa­fzai uro­dzi­ła się w 1997 roku, w Doli­nie Swat, któ­ra jest czę­ścią paki­stań­skich „Tery­to­riów Ple­mien­nych”. Kie­dy mia­ła dwa­na­ście lat na tych tere­nach zaogni­ły się roz­ru­chy pro­wa­dzą­ce do prze­ję­cia kon­tro­li przez tali­bów. Zaczę­to zmu­szać miesz­kań­ców do ogra­ni­cze­nia wol­no­ści kobiet − chcia­no wpro­wa­dze­nia tra­dy­cyj­ne­go pra­wa sza­ria­tu, któ­ry do tej pory nie obo­wią­zy­wał. Dziew­czyn­ki dosta­ły zakaz cho­dze­nia do szko­ły, ze wzglę­du na nie­bez­pie­czeń­stwa wią­żą­ce się z ich wykształ­ce­niem − edu­ka­cja mia­ła zachwiać kon­ser­wa­tyw­nym mode­lem kobie­ty, dla­te­go trze­ba było ją ogra­ni­czyć. Per­so­nel szkol­ny i ucznio­wie byli zastra­sza­ni każ­de­go dnia.

Jako nie­odrod­na cór­ka swo­je­go ojca, nauczy­cie­la i poety wpa­ja­ją­ce­go swo­je­mu dziec­ku zapał do nauki, Mala­la zaczę­ła wspie­rać śro­do­wi­ska bun­tu­ją­ce się prze­ciw­ko nowe­mu porząd­ko­wi. Od 2009 roku pro­wa­dzi­ła blo­ga, któ­ry opo­wia­dał o codzien­nym życiu pod rzą­da­mi tali­bów, o tym jak trud­no przy­wyk­nąć do tej sytu­acji, a tak­że o stra­chu, któ­ry towa­rzy­szył jej rówie­śni­kom. Nie zga­dza­ła się na taki świat i zosta­ła za to uka­ra­na.

W momen­cie, kie­dy wystą­pi­ła publicz­nie z kry­ty­ką reżi­mu sta­ła się jaw­nym wro­giem i poplecz­ni­kiem „zepsu­te­go zacho­du”. Po zama­chu prze­pro­wa­dzi­ła się do Anglii, gdzie kon­ty­nu­uje swo­ją pra­cę nad znie­sie­niem zaka­zów doty­ka­ją­cych kobie­ty i mło­dzież w jej rodzin­nym kra­ju. Głos tej mło­dej dziew­czy­ny został usły­sza­ny i doce­nio­ny przez komi­sję przy­zna­ją­cą Poko­jo­wą Nagro­dę Nobla. Zosta­ła lau­re­at­ką wspól­nie z hin­du­skim akty­wi­stą wal­czą­cym o pra­wa dzie­ci − Kailash Saty­ar­thi, podob­nie jak Mala­la, sta­ra się nagło­śnić los naj­młod­szych, któ­rzy pada­ją ofia­rą róż­nych form znie­wo­le­nia.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy