Blask jest w cenie! Metaliczne tatuaże święcą letnie triumfy

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: pinterest.com

b2a674658de1f64a9d053ed67a535675

Pamię­ta­cie kome­dię roman­tycz­ną „How to Lose a Guy in 10 days” z Kate Hud­son i Mat­thew McCo­nau­ghey w roli głów­nej? Słyn­ny slo­gan rekla­mo­wy „Oszroń się!” pocho­dzą­cy z fil­mu nabrał w tego­rocz­nym sezo­nie nowe­go zna­cze­nia i stał się spo­so­bem na upal­ne lato. Meta­licz­ne tatu­aże zdo­mi­no­wa­ły pla­żo­we i festi­wa­lo­we sty­li­za­cje, a tak­że z nie­by­wa­łą śmia­ło­ścią wkra­dły się na salo­ny, roz­ta­cza­jąc przy tym spek­ta­ku­lar­ny blask.

Są dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla osób poszu­ku­ją­cych przy­gód, zaba­wy i nowych wra­żeń w modzie oraz dla posia­da­czy awer­sji wzglę­dem trwa­łe­go zdo­bie­nia cia­ła. Ich kon­cep­cja opie­ra się na powszech­nie zna­nej zasa­dzie zmy­wal­nych tatu­aży z zasto­so­wa­niem regu­ły kal­ka + woda. Bogac­two wzo­rów jest god­ne podzi­wu – wie­dzie od orien­tal­nych orna­men­tów, poprzez geo­me­trycz­ne for­my, aż po indiań­skie akcen­ty. Wszyst­kie ide­al­nie wpi­su­ją się w boho trend, przyj­mu­jąc odcie­nie płyn­ne­go zło­ta i sre­bra, a tak­że innych barw pochod­nych.

324045f4416c7086d73e537c7884829b

Naj­więk­szy modo­wy prze­bój ostat­nich mie­się­cy dostęp­ny jest w licz­nych skle­pach inter­ne­to­wych i punk­tach sta­cjo­nar­nych sie­cio­wych obiek­tów han­dlo­wych. Naj­bar­dziej urze­ka­ją­ce tatu­aże, któ­re w mgnie­niu oka pod­bi­ły ser­ca naszej redak­cji, to przede wszyst­kim pro­po­zy­cje od Bizu­tat­too, Uni­Ve­sti, Shi­ne­Tat­too, Bijo­uxTat­too oraz Asos.

Jeśli pra­gniesz olśnić towa­rzy­stwo pod­czas impre­zy lub zabły­snąć na pla­ży niczym mie­nią­cy się w słoń­cu bursz­tyn zain­we­stuj w por­cję świe­ci­de­łek, któ­re nawet w sza­ry i ponu­ry dzień swo­im świe­tli­stym cha­rak­te­rem w mig roz­ja­śnią atmos­fe­rę. Magicz­ny powrót do dzie­ciń­stwa przy tatu­owa­niu zapew­nio­ny, a i uwa­ga płci prze­ciw­nej przy eks­po­zy­cji efek­tów nie pozo­sta­nie obo­jęt­na!

1eeed251260c23a2255f7ae65b565cee

4e510822a52de56e61438fcfcc843b84

Processed with VSCOcam with s2 preset Processed with VSCOcam with s2 preset

41157b1d9619edf025ce0a50558226bf

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA LATO
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!Komentarze

komen­ta­rzy