Blake Little „Preservation” – modele zatopieni w miodzie

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: ignant.de

Blake_Little_Preservation_02

Artyst­ka Bla­ke Lit­tle pokry­ła mio­dem cia­ła nagich mode­li o róż­nej płci, wie­ku i budo­wie cia­ła. Koń­co­wy efekt uwiecz­ni­ła na foto­gra­fiach, któ­re przy­nio­sły nie­sa­mo­wi­te rezul­ta­ty. Sesja zdję­cio­wa nosi tytuł „Pre­se­rva­tion” (ochro­na, kon­ser­wa­cja).

Inspi­ra­cją stał się pomysł stwo­rze­nia foto­gra­fii męż­czy­zny, któ­ry swo­ją postu­rą przy­po­mi­nał niedź­wie­dzia z mio­dem. Swój plan posta­no­wił wcie­lić w życie na więk­szą ska­lę. Bla­ke Lit­tle powie­dział, że miód posia­da wła­ści­wo­ści, któ­re potra­fią zmie­nić przed­mio­ty nie do pozna­nia. Pod­czas sesji zdję­cio­wej wyko­rzy­sta­no 900 wia­der z mio­dem, a na foto­gra­fiach uwiecz­nio­no 90 osób w wie­ku od 2 do 85 lat.

Zdję­cia spra­wia­ją wra­że­nie, że mode­le zosta­li zato­pie­ni w bursz­ty­nie, dla­te­go tytuł „Pre­se­rva­tion” stał się nazwą jego książ­ki, któ­ra jest zbio­rem zło­ci­stych foto­gra­fii i poja­wi się 7 mar­ca. Nie­zwy­kłe por­tre­ty moż­na rów­nież obej­rzeć w Kope­ikin Gal­le­ry w Los Ange­les w dniach od 7 mar­ca do 18 kwiet­nia 2015 roku.

Blake_Little_Preservation_04

Blake_Little_Preservation_05

Blake_Little_Preservation_06

Blake_Little_Preservation_07

Blake_Little_Preservation_03

Blake_Little_Preservation_01

Blake_Little_Preservation_08

Blake_Little_Preservation_09

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy