Czarne sneakersy

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
asos.com, luisaviaroma.com, mijaflatau.com

Chy­ba każ­da z nas uwiel­bia sne­aker­sy. Nawet jeże­li nie nosi­my ich na co dzień, co jakiś przy­cho­dzi taki moment kie­dy po wie­lu dniach cho­dze­nia w wyso­kich obca­sach marzy­my o wygod­nych butach. W takich chwi­lach, po pro­stu trze­ba mieć sne­aker­sy pod ręką. Uwiel­bia­ją je gwiaz­dy, a w tym sezo­nie rów­nież naj­więk­si pro­jek­tan­ci. Są nie­zbęd­nym ele­men­tem naszej gar­de­ro­by, gdyż są wygod­ne, prak­tycz­ne i pasu­ją do wie­lu casu­alo­wych sty­li­za­cji. Redak­cja Vers-24 przyj­rza­ła się tren­dom na nad­cho­dzą­cy sezon i już wie, że w tym sezo­nie kró­lu­je kolor czar­ny.

Czar­ne sne­aker­sy pro­po­nu­ją takie domy mody jak Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no, czy Isa­bel Marant. Odpo­wied­ni model może­my zna­leźć tak­że w skle­pach Adi­das, Nike, czy Reebok. Na co zwra­cać uwa­gę przy zaku­pie? Design – oczy­wi­ście waż­ne jest to, żeby buty nam się podo­ba­ły i paso­wa­ły do więk­szej czę­ści naszej gar­de­ro­by. Wygo­da – abso­lut­nie nie­zbęd­na, bez niej nie­moż­li­we będą dłu­gie jesien­ne spa­ce­ry. Jakość – powin­ny­śmy zwró­cić uwa­gę na to, czy buty łatwo nie prze­ma­ka­ją, w jaki spo­sób nale­ży je pie­lę­gno­wać, oraz czy są dobrze wyko­na­ne, aby mie­siąc póź­niej nie trze­ba było ich rekla­mo­wać.

bdd9592dd92e61cae44926e906128333

Z czym nosić czar­ne sne­aker­sy? Raczej uni­kaj­my spód­nic, chy­ba, że może­my pochwa­lić się noga­mi god­ny­mi model­ki. W takim wypad­ku nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby zesta­wić je ze spód­ni­cą przed kola­no. Naj­le­piej będą wyglą­da­ły w towa­rzy­stwie jean­sów, czar­nych spodni, czy dłu­gich płasz­czy. Poza tym są uni­wer­sal­ne, będą paso­wać prak­tycz­nie do wszyst­kie­go. Jeże­li jed­nak chce­my wyglą­dać mod­nie, kom­po­nu­jąc sty­li­za­cję sta­raj­my się prze­strze­gać zasad tylu na nad­cho­dzą­cy sezon, któ­re moż­na zna­leźć w star­szych arty­ku­łach na Vers-24.

main.original.585x0
Sneakers-For-Women-Street-Style-Chic-Looks-2
sneakers-street-style-mango-belt-black-leather-converse-shoes-sneakers-soho-new-york
tumblr_ncz3c2eWXm1qcv7buo1_1280

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2015 – MAKE-UP TRENDS
7 NIEZBĘDNYCH DODATKÓW DO MIESZKANIA TYPU LOFT
FOREVER 21 OD 2017 ROKU W POLSCE!
ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ!
ANNA HALAREWICZ. PRACOHOLIZM POŁĄCZONY Z PASJĄ!Komentarze

komen­ta­rzy