Biżuteryjne akcesoria Jennifer Behr w atelier Gosi Baczyńskiej

Ate­lier Gosi Baczyń­skiej na Flo­riań­skiej 6 to wyjąt­ko­we miej­sce. Wyra­fi­no­wa­ne, wypeł­nio­ne obiek­ta­mi z pogra­ni­cza sztu­ki i mody. Moż­na tam nie tyl­ko podzi­wiać pięk­nie wyeks­po­no­wa­ne ubra­nia pro­jek­tu Gosi Baczyń­skiej, ale i uni­ka­to­wą biżu­te­rię Jen­ni­fer Behr.

Jen­ni­fer Behr to nowo­jor­ska pro­jek­tant­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w two­rze­niu biżu­te­ryj­nych fascy­na­to­rów. Trud­no przy tych ozdo­bach uży­wać sło­wa “opa­ska”, ich prze­pych i skom­pli­ko­wa­ne for­my bar­dziej opi­su­je sło­wo tia­ra czy wła­śnie fascy­na­tor. Pro­jek­tant­ka zafa­scy­no­wa­na kró­lew­ski­mi insy­gnia­mi wła­dzy, w szcze­gól­no­ści koro­na­mi prze­no­si te for­my i inspi­ra­cje na fili­gra­no­we ozdo­by wło­sów, któ­re są ide­al­nym dodat­kiem dla pan­ny mło­dej czy nie­sza­blo­no­wą biżu­te­rią do wie­czo­ro­wej kre­acji.

Biżu­te­rię Behr noszą naj­więk­sze gwiaz­dy sce­ny muzycz­nej i fil­mo­wej, takie jak Madon­na, Bey­on­cé, Lady Gaga, Katy Per­ry, sio­stry Elle i Dako­ta Fan­ning, Amy Adams, Vic­to­ria Bec­kham, Cate Blan­chett czy Sha­ron Sto­ne. W ate­lier Gosi Baczyń­skiej poza ozdo­ba­mi gło­wy Jen­ni­fer Behr moż­na zoba­czyć tak­że flo­ral­ne kol­czy­ki z naj­now­szej kolek­cji nowo­jor­skiej jubi­ler­ki.

Tekst/zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy