ModaMust have

Biżuteria minimalistki – zegarek Daniel Wellington

Nie ma bar­dziej prak­tycz­nej ozdo­by niż zega­rek, któ­ry łączy w sobie funk­cjo­nal­ność i pięk­no. Wyma­rzo­ny model będzie paso­wał do nie­mal każ­dej sty­li­za­cji, uzu­peł­niał ją i pozwo­li szyb­ko spraw­dzić ile cza­su zosta­ło do kolej­ne­go spo­tka­nia czy wie­czor­ne­go wyj­ścia. Vers-24 pole­ca zegar­ki mar­ki Daniel Wel­ling­ton, uni­wer­sal­ne i dopa­so­wa­ne do upodo­bań użytkownika.

Nie może zabraknąć ich w szafie minimalistki, ale z pewnością przypadną do gustu nie tylko im.

 

My wybra­ły­śmy model Clas­sic Shef­field Lady w kolo­rze różo­we­go zło­ta – 36 mm, z bia­łą tar­czą i skó­rza­nym, czar­nym paskiem. Design zegar­ka jest bar­dzo pro­sty, z linia­mi zamiast liczb, bia­łym pokrę­tłem, bez daty i dodat­ko­wych zdo­bień. Urze­ka pro­sto­tą, a przy oka­zji jest bar­dzo wygod­ny w nosze­niu – led­wo odczu­wal­ny na nad­garst­ku. Kla­sy­ka w naj­lep­szym wyda­niu – nigdy nie wyj­dzie z mody i spraw­dzi się na każ­dą okazję.

Ofer­ta Daniel Wel­ling­ton zawie­ra mini­ma­li­stycz­ne zegar­ki, zapro­jek­to­wa­ne zarów­no dla kobiet jak i męż­czyzn. Jedy­na róż­ni­cą mię­dzy mode­la­mi jest roz­miar pokrę­tła. Dodat­ko­wy atut to moż­li­wość zmia­ny paska, dostęp­ne są licz­ne opcje kolo­ry­stycz­ne, któ­re spodo­ba­ją się miło­śni­kom barw. Pamię­taj­cie: teraz przy zaku­pie zegar­ka ze skór­ża­nym paskiem, moż­na otrzy­mać dowol­ny pasek NATO gratis!

Kla­sycz­ny zega­rek Daniel Wel­ling­ton to abso­lut­ny nie­zbęd­nik każ­dej fashio­nist­ki. Korzy­sta­jąc z hasła “vers-24”, do koń­ca mie­sią­ca otrzy­ma­cie 15% raba­tu na wybra­ny model. Wejdź­cie na danielwellington.com i znajdź­cie swój ulubiony!

 Tekst/zdjęcia: VERS-24

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Styl życia

  Prezenty dla najbardziej wymagających

  Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…
  Więcej
  ModaMust have

  Dlaczego na co dzień warto nosić zegarek?

  Więk­szość ludzi nadal nie potra­fi bez nie­go żyć, nie wspo­mi­na­jąc już o orga­ni­za­cji cza­su. I cho­ciaż żyje­my w dobie smart­fo­nów, któ­re towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia, zde­cy­do­wa­nie woli­my zegar­ki! Nie tyl­ko uła­twia­ją nam kon­tro­lę nad czasem,…
  Więcej
  Styl życia

  Christmas gifts guide!

  Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *