Biżuteria minimalistki – zegarek Daniel Wellington

 Tekst/zdjęcia: VERS-24

IMG_9437

Nie ma bar­dziej prak­tycz­nej ozdo­by niż zega­rek, któ­ry łączy w sobie funk­cjo­nal­ność i pięk­no. Wyma­rzo­ny model będzie paso­wał do nie­mal każ­dej sty­li­za­cji, uzu­peł­niał ją i pozwo­li szyb­ko spraw­dzić ile cza­su zosta­ło do kolej­ne­go spo­tka­nia czy wie­czor­ne­go wyj­ścia. Vers-24 pole­ca zegar­ki mar­ki Daniel Wel­ling­ton, uni­wer­sal­ne i dopa­so­wa­ne do upodo­bań użyt­kow­ni­ka.

Nie może zabraknąć ich w szafie minimalistki, ale z pewnością przypadną do gustu nie tylko im.

IMG_9390

My wybra­ły­śmy model Clas­sic Shef­field Lady w kolo­rze różo­we­go zło­ta – 36 mm, z bia­łą tar­czą i skó­rza­nym, czar­nym paskiem. Design zegar­ka jest bar­dzo pro­sty, z linia­mi zamiast liczb, bia­łym pokrę­tłem, bez daty i dodat­ko­wych zdo­bień. Urze­ka pro­sto­tą, a przy oka­zji jest bar­dzo wygod­ny w nosze­niu – led­wo odczu­wal­ny na nad­garst­ku. Kla­sy­ka w naj­lep­szym wyda­niu – nigdy nie wyj­dzie z mody i spraw­dzi się na każ­dą oka­zję.

IMG_9405

IMG_9400

IMG_9469

Ofer­ta Daniel Wel­ling­ton zawie­ra mini­ma­li­stycz­ne zegar­ki, zapro­jek­to­wa­ne zarów­no dla kobiet jak i męż­czyzn. Jedy­na róż­ni­cą mię­dzy mode­la­mi jest roz­miar pokrę­tła. Dodat­ko­wy atut to moż­li­wość zmia­ny paska, dostęp­ne są licz­ne opcje kolo­ry­stycz­ne, któ­re spodo­ba­ją się miło­śni­kom barw. Pamię­taj­cie: teraz przy zaku­pie zegar­ka ze skór­ża­nym paskiem, moż­na otrzy­mać dowol­ny pasek NATO gra­tis!

IMG_9476

Kla­sycz­ny zega­rek Daniel Wel­ling­ton to abso­lut­ny nie­zbęd­nik każ­dej fashio­nist­ki. Korzy­sta­jąc z hasła “vers-24”, do koń­ca mie­sią­ca otrzy­ma­cie 15% raba­tu na wybra­ny model. Wejdź­cie na danielwellington.com i znajdź­cie swój ulu­bio­ny!

IMG_9439
IMG_9420
IMG_9465
IMG_9443

Dzię­ku­je­my Kawiar­nia Fabrycz­na za pomóc w reali­za­cji zdjęć

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy