Biżuteria dużego kalibru

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic
Zdję­cia: polyvore.com, vogue.com

earrings

Lato. Nie w gło­wie nam wymy­śla­nie skom­pli­ko­wa­nych stro­jów, efek­tyw­nych kre­acji. Ale czym wzbo­ga­cić pro­sty look? Bran­so­let­ka? Naszyj­nik? A może by tak posta­wić na kol­czy­ki? I nie, nie mamy na myśli zwy­kłych wkrę­tek. W tym sezo­nie postaw na duże (napraw­dę duże!)  kol­czy­ki, któ­re przy­cią­gną uwa­gę każ­de­go.

Dzię­ki nim nawet naj­prost­szy zestaw (np. sukien­ka + san­da­ły) nabio­rą nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru. Oba­wiasz się, że nie znaj­dziesz mode­lu odpo­wied­nie­go dla sie­bie? Spo­koj­nie, sie­ciów­ki, skle­py inter­ne­to­we i pro­jek­tan­ci przy­by­wa­ją na ratu­nek.

Boga­to zdo­bio­ne kol­czy­ki spraw­dzą się w ide­al­nie w ele­ganc­kiej sty­li­za­cji. Szy­ku­jesz się na wese­le? A może poszu­ku­jesz dodat­ków na ban­kiet? Śmia­ło zain­we­stuj w taką biżu­te­rię – na pew­no będziesz gwiaz­dą wie­czo­ru.

Przed Tobą wyjazd na festi­wal muzycz­ny? Do festi­wa­lo­wych sty­li­za­cji dobierz kol­czy­ki w kształ­cie piór. Nie lubisz, kie­dy coś Cię łasko­cze po szyi? Wybierz bar­dziej orien­tal­ny wzór, będziesz wyglą­dać świet­nie!

Na co dzień się­gaj po kol­czy­ki duże, ale deli­kat­ne. Srebr­ne, zło­te, z nie­wiel­ki­mi zdo­bie­nia­mi – ład­nie pod­kre­ślą opa­le­ni­znę i nie obcią­żą całej sty­li­za­cji.

Zerknij na nasze propozycje i zainspiruj się!

4_majorearrings

J. Crew 60 eur

Anka Krystyniak 319 zą

Anka Kry­sty­niak 319 pln
anni jurgenson 74 dolary

Anni Jur­gen­son 74 usd

erickson beamon 535 dolarĘw

Erick­son Beamon 535 usd

Gas Bijoux 149,90 funtĘw

Gas Bijo­ux 149,90 fun­tów

h&m 24,90 zą

H&M 24,90 pln

h&m 59,90 zą

H&M 59,90 pln

jagg jewels 520 zą

Jagg Jewels 520 pln

Lewanowicz 250 zą

Lewa­no­wicz 250 pln

Nasty Gal 74 zą

Nasty Gal 74 pln

roberto cavalli 1135 dolarĘw

Rober­to Caval­li 1135 usd

sweet deluxe 99 zą

Swe­et Delu­xe 99 pln

Tsumi 249 zą

Tsu­mi 249 pln

542027_in_xl

Mar­ni 192 eur

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy