BIENKOVSKA i jej nowa kolekcja True Story


Tej jesie­ni Bien­ko­vska zapra­sza w podróż inspi­ro­wa­ną pro­sto­tą natu­ry. Naj­now­sza kolek­cja True Sto­ry to mini­ma­li­stycz­ne w for­mie swe­try, kar­di­ga­ny i sukien­ki. Zrów­no­wa­żo­na kolo­ry­sty­ka opie­ra się na beżach, brą­zach, tur­ku­sach i sza­ro­ściach, odda­jąc cha­rak­ter jesien­nej sce­no­gra­fii. 

W żad­nym innym miej­scu nie oddy­cham tak głę­bo­ko, jak oto­czo­na wyso­ki­mi drze­wa­mi, upo­jo­na zapa­chem jesien­nych liści, pośród szu­mu gałę­zi i deli­kat­ne­go koły­sa­nia wody… To moja pora roku. To moja ener­gia i wraż­li­wość.” - opo­wia­da o inspi­ra­cji do powsta­nia kolek­cji jej autor­ka, Mile­na Bień­kow­ska. 

Sesja umiej­sco­wio­na zosta­ła w naj­bliż­szej tej praw­dzie sce­ne­rii. True Sto­ry nawią­zu­je do począt­ków, do źró­dła, do praw­dy. W sza­leń­stwie, hała­sie i prze­ła­do­wa­niu dzi­siej­sze­go świa­ta głę­bo­ki oddech w oto­cze­niu natu­ry pozwa­la zacho­wać rów­no­wa­gę. Zdję­cia Łuka­sza Kusia oraz nie­po­wta­rzal­na Marze­na Jar­czak ilu­stru­ją kon­cep­cję pro­jek­tant­ki, uwo­dząc i zapra­sza­jąc do reflek­sji i spoj­rze­nia na rze­czy­wi­stość z dystan­su. 

Naj­now­sza kolek­cja True Sto­ry to cie­płe, over­si­ze­’o­we swe­try, któ­re wraz z fili­żan­ką ulu­bio­nej kawy pozwo­lą prze­trwać dłu­gie, chłod­ne wie­czo­ry. Sukien­ki - tuby z gol­fem i wydłu­żo­ny­mi ręka­wa­mi to ukłon w kie­run­ku sil­ne­go tego­rocz­ne­go tren­du - bli­skiej cia­łu mięk­kiej dzia­ni­ny. Dłu­gie kar­di­ga­ny z kolei sta­ną się bazą codzien­nych sty­li­za­cji i alter­na­ty­wą dla kur­tek i żakie­tów. Uwa­gę zwra­ca olbrzy­mie pon­cho z frędz­la­mi, falu­ją­ce przy każ­dym kro­ku pod­czas jesien­nych spa­ce­rów. 

Sesja zdję­cio­wa:
Zdję­cia: Łukasz Kuś
Model­ka: Marze­na Jar­czak | Rebel Models
Sty­li­za­cja & Pro­duk­cja: Ewa Micha­lik
Maki­jaż & Wło­sy: Patryk Nadol­ny

#Bien­ko­vska­Tru­eSto­ry

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy