Bieliźniany trend podbija ulicę!

3

Jeże­li sypial­nia to Two­je ulu­bio­ne miej­sce w domu i naj­chęt­niej nie wycho­dzi­ła­byś z łóż­ka, ten trend jest dla Cie­bie wyba­wie­niem! Koszu­le noc­ne nie są już zare­zer­wo­wa­ne tyl­ko do spa­nia. Bie­liź­nia­ne topy, sukien­ki, koszu­le już od kil­ku sezo­nów wio­dą prym na tygo­dniach mody (m.in. Given­chy, Calvin Kle­in, Ale­xan­der Wang), w maga­zy­nach i są jed­ny­mi z naj­chęt­niej wybie­ra­nych przez trend­set­te­rów na całym świe­cie.

1

Ten budu­aro­wy trend jest nie­zwy­kle sek­sow­ny i sen­su­al­ny. Sub­tel­ne, deli­kat­ne koron­ki, saty­na i mięk­kie mate­ria­ły w połą­cze­niu ze skó­rza­ną ramo­ne­ską lub moto­cy­klo­wy­mi buta­mi stwo­rzą świet­ny festi­wa­lo­wy look. Wystar­czy tyl­ko, że do dłu­giej bie­liź­nia­nej sukien­ki dodasz rów­nie dłu­gi, kasz­mi­ro­wy swe­ter w pudro­wym kolo­rze, a sty­li­za­cja zyska bar­dziej roman­tycz­ny cha­rak­ter.

2

Skorzystajcie z 10 naszych propozycji i wybierzcie coś dla siebie!

TbyAlexanderWangCamiDress_274889

T by Ale­xan­der Wang

Ivy_cream_290,00

Moye

SA321C036-G11@11

Sam­søe & Samsøe/ Zalan­do

TP721E09T-K11@12

Topshop/Zalando

684285_in_xl

Saint Lau­rent

ZA821D01O-A11@7.1

Zalan­do Essen­tials

TS10X08KPLM_Zoom_F_1

Top­shop

xj57430d51de73f

BlackorWhite/Showroom

11222439_5911637_1000

Maison Mar­gie­la

Y0121E028-M11@14-2

YAS/Zalando

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Kola­że: Ivan Tor­chi­lov
Komentarze

komen­ta­rzy