Bielizna – idealny prezent pod choinkę

Mała rzecz, a cie­szy – czy ist­nie­je lep­szy spo­sób, by spra­wić uko­cha­nej oso­bie radość i w pre­zen­cie pod cho­in­kę poda­ro­wać jej kom­plet ulu­bio­nej bie­li­zny?

Zmy­sło­wa i ultra­ko­bie­ca. Bie­li­zna jest ide­al­nym, nie­mal wie­lo­po­ko­le­nio­wym pre­zen­tem dla mamy, sio­stry, przy­ja­ciół­ki. To naj­lep­szy dowód na to, że nie tyl­ko dobrze znasz oso­bę obda­ro­wa­ną i jej gust, ale co wię­cej świad­czy o bli­sko­ści waszej rela­cji, co jest szcze­gól­nie waż­ne w cza­sie świąt, kie­dy wszy­scy cele­bru­je­my ten czas z naj­bliż­szy­mi. Dodat­ko­wo mroź­na, zimo­wa aura sprzy­ja na co dzień nosze­niu naszych ulu­bio­nych, over­si­zo­wych, weł­nia­nych swe­trów czy bluz – wte­dy to wła­śnie bie­li­zna sta­je się nie­oce­nio­nym dodat­kiem i czę­ścią naszej gar­de­ro­by, a dzię­ki zdo­bią­cym ją sek­sow­nym koron­kom czy fan­ta­zyj­nym apli­ka­cjom każ­de­go dnia będziesz czuć się mega kobie­co!

Naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie są ręcz­nie i mister­nie wykań­cza­ne kom­ple­ty nude oraz kla­sycz­ne, czar­ne, z wło­skiej i fran­cu­skiej koron­ki. Szcze­gól­nie figi z tiu­lu, bez­sz­wo­we sta­ni­ki, a dla bar­dziej odważ­nych kobiet – ide­al­ne będą biu­sto­no­sze prze­świ­tu­ją­ce, uszy­te jedy­nie z deli­kat­nych tasie­mek. A jeże­li marzysz o czymś bar­dziej sexy, postaw na deli­kat­ne, koron­ko­we body. Oso­ba, któ­rą obda­ru­jesz będzie zachwy­co­na!

Roman­tycz­ny kom­plet bie­li­zny jest naj­lep­szym spo­so­bem na to, by poda­ro­wać bli­skiej oso­bie pod cho­in­kę kom­fort a zara­zem odro­bi­nę luk­su­su.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, pinterest.com
Komentarze

komen­ta­rzy