UrodaVers24 favorites

BIBBI Parfum – zapachy w świecie  medytacji 

Marka BIBBI Parfum dostępna ekskluzywnie w perfumeriach Galilu to luksusowe zapachy, które łączą w sobie rzemiosło i najnowocześniejszą technologię- a wszystko po to, by stworzyć zupełnie nową sferę doznań zapachowych. Założona przez urodzoną w Szwecji, a od lat mieszkającą w Paryżu projektantkę Stinę „Bibbi” Seger i jej męża Jana Vilhelma Ahlgrena, marka BIBBI Parfum zaprasza do wyruszenia w wyjątkową podróż w świat zapachów i w głąb podświadomości.

BIBBI Parfum - zapachy w świecie  medytacji 

BIBBI Par­fum – zapa­chy w świe­cie  medytacji 

Sti­na już jako 20-lat­ka zaczę­ła zgłę­biać sta­ro­żyt­ną filo­zo­fię medy­ta­cji, a żeby zgłę­bić swo­ją wie­dzę przez trzy lata miesz­ka­ła na odle­głej wyspie, gdzie roz­wi­nę­ła swo­ją prak­ty­kę medy­ta­cyj­ną i zagłę­bi­ła się w swój umysł. To zmie­nia­ją­ce życie doświad­cze­nie zain­te­re­so­wa­ło ją na tyle, że zaczę­ła zgłę­biać, jak świat ducho­wy i medy­ta­cja połą­czo­ne są z ludz­kim cia­łem. W tym celu pod­ję­ła decy­zję o stu­dio­wa­niu ana­to­mii oraz fizjo­lo­gii na uni­wer­sy­te­cie, gdzie dowie­dzia­ła się w jaki spo­sób zmysł węchu wpły­wa na ludz­ki umysł i cia­ło. Wszyst­ko to spra­wi­ło, że Bib­bi zaczę­ła szu­kać odpo­wie­dzi na pyta­nia o pod­świa­do­mą część umysłu.

Każ­dy zapach z debiu­tanc­kiej kolek­cji czer­pie inspi­ra­cje z medy­ta­cyj­ne­go, pod­świa­do­me­go sta­nu umy­słu Seger – zapa­chy są bowiem nar­ra­cja­mi, histo­ria­mi utka­ny­mi z nici jej wewnętrz­ne­go świata.

Zain­spi­ro­wa­ne opo­wie­ścia­mi i spo­tka­nia­mi Bib­bi w sta­nie medy­ta­cji, zapa­chy BIBBI Par­fum są płót­nem do wyra­że­nia tego, co nieuchwytne.

Peł­na kolek­cja mar­ki obej­mu­je dzie­więć wyjąt­ko­wych zapa­chów: każ­dy z nich to wła­sna, odręb­na kate­go­ria olfak­to­rycz­na i oso­bo­wość. Pre­mie­ro­wo mar­ka wypusz­cza sześć zapa­chów, jed­nak doce­lo­wo resz­ta poja­wi się już na począt­ku 2024 roku.

Aktu­al­nie dostęp­ne zapa­chy to drzew­no-kwia­to­wy San­tal Beau­ty, aro­ma­tycz­no-świe­ży Swim­ming Pool, zie­lo­no-drzew­ny Boy of June, kre­mo­wo-san­da­ło­wy Soap Club, drzew­no-aro­ma­tycz­ny The Other Room, kwia­to­wo-owo­co­wy Irish Wal­l­pa­perPista­chio Game, owo­co­wo-piż­mo­wy Radio Child oraz cytru­so­wo-ambro­wy Ghost of Tom.

Kolek­cja per­fum uni­sex wyko­na­na jest  z naj­lep­szych surow­ców na ryn­ku i stwo­rzo­na przez naj­lep­szych per­fu­mia­rzy na świe­cie. Dzię­ki pro­duk­cji przy­ja­znej śro­do­wi­sku, zrów­no­wa­żo­nym, inno­wa­cyj­nym opa­ko­wa­niom i pro­ce­som pro­duk­cyj­nym, filo­zo­fia BIBBI Par­fum zako­rze­nio­na jets w głę­bo­kim sza­cun­ku dla natu­ry i czło­wie­ka oraz kie­ru­je się czte­re­ma pod­sta­wo­wy­mi war­to­ścia­mi etycz­ny­mi: jako­ścią, sku­tecz­no­ścią, przej­rzy­sto­ścią i zrów­no­wa­żo­nym rozwojem.

Zapa­chy mar­ki BIBBI Par­fum dostęp­ne są eks­klu­zyw­nie w per­fu­me­riach Galilu. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy