Bianca Balti Maternity – najnowsza linia modelki z uroczymi sukienkami ciążowymi

Cią­żo­wa kolek­cja mar­ki Bian­ca Bal­ti, któ­ra debiu­tu­je wła­śnie dzi­siaj w Medio­la­nie (!) zwia­stu­je praw­dzi­we odro­dze­nie macie­rzyń­stwa: jest w niej i kla­sy­ka, i artyzm, ale tak­że uni­ka­to­wość i dba­łość o szcze­gó­ły. 

Bianca Balti Maternity - najnowsza linia modelki z uroczymi sukienkami ciążowymi

Cię­żar­na model­ka na wybie­gu nie jest czę­stym wido­kiem, z rado­ścią wspo­mi­na­my więc pokaz Dolce&Gabbana na jesień 2015 ponad trzy lata temu, kie­dy Bal­ti w ósmym mie­sią­cu cią­ży dum­nie i pew­nie pre­zen­to­wa­ła naj­now­szą kolek­cję duetu. Wkrót­ce z potrze­by poja­wił się pomysł, by stwo­rzyć linię sukie­nek cią­żo­wych sygno­wa­nych wła­snym nazwi­skiem. Kie­dy Bian­ca 11 lat temu była w cią­ży z pierw­szą cór­ką prze­szła pierw­sze fru­stra­cje- wspo­mi­na, że w skle­pach nie mogła zna­leźć nicze­go pięk­ne­go dla cię­żar­nych, a wie­le z ubrań spra­wia­ło raczej wra­że­nie nija­kich i stwo­rzo­nych dla osób star­szych. I cho­ciaż obec­nie bez pro­ble­mu w skle­pach moż­na zna­leźć cią­żo­we koszul­ki czy jean­sy, sukien­ki na wese­la i impre­zy sta­no­wią praw­dzi­we wyzwa­nie, a zna­le­zie­nie ich gra­ni­czy­ło z cudem. Do cza­su- stąd wziął się pomysł na pierw­szą linię uro­czych, luk­su­so­wych sukie­nek dla kobiet w cią­ży. Roman­tyzm, cie­pło, paste­lo­we kolo­ry i rado­sne kobie­ty-mat­ki: tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać naj­now­szą kam­pa­nię Ready-to-wear 2019. Bal­ti przy two­rze­niu debiu­tanc­kiej kolek­cji inspi­ro­wa­ła się lata­mi 60. I cię­żar­ny­mi zdję­cia­mi ikon kina: Bri­git­te Bar­dot, Jane Bir­kin czy Gra­ce Kel­ly. Znaj­dzie­my w niej kla­sycz­ną, czar­ną, aksa­mit­ną sukien­kę z guzi­ka­mi i koł­nie­rzy­kiem; różo­wą, marsz­czo­ną tuni­kę, aksa­mit­ną sukien­kę z dłu­gi­mi ręka­wa­mi, a tak­że m.in. kil­ka pro­stych, baweł­nia­nych koszul. Naj­waż­niej­sze, że każ­dą z sukie­nek dowol­nie moż­na dopa­so­wać. Krót­kie kro­je pozwa­la­ją odkryć nogi, co w cza­sie cią­ży jest szcze­gól­nie waż­ne- sukien­ki nie krę­pu­ją ruchów i są zapro­jek­to­wa­ne w taki spo­sób, by moż­na było się w nich swo­bod­nie poru­szać, a tak­że nosić jako tuni­kę ze spodnia­mi. Model­ka powta­rza, że chce pro­jek­to­wać sukien­ki uni­wer­sal­ne- takie, któ­re będziesz nosić nie tyl­ko przez 9 mie­się­cy, ale rów­nież po cią­ży. Sukien­ki będą dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej biancabalti.com.

Bianca Balti Maternity - najnowsza linia modelki z uroczymi sukienkami ciążowymi

Bianca Balti Maternity - najnowsza linia modelki z uroczymi sukienkami ciążowymi Bianca Balti Maternity - najnowsza linia modelki z uroczymi sukienkami ciążowymi Bianca Balti Maternity - najnowsza linia modelki z uroczymi sukienkami ciążowymi

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy