Styl życia

Bezpieczne odświeżanie kurtek puchowych z Samsung AirDresser

Temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, a to oznacza że wkrótce potrzebować będziemy ciepłych puchowych kurtek oraz zimowych akcesoriów. Po długim przechowywaniu w szafie mogą jednak być zakurzone i mieć nieprzyjemny zapach. Szafa odświeżająca ubrania Samsung AirDresser, dzięki specjalnemu programowi do odzieży zimowej, pomoże się ich pozbyć.

Samsung kurki puchowe

 

Kurt­ki pucho­we to obo­wiąz­ko­wy ele­ment zimo­wej gar­de­ro­by, nie tyl­ko ze wzglę­du na tem­pe­ra­tu­ry, ale i tren­dy, któ­re już od kil­ku lat pozwa­la­ją nam czuć się kom­for­to­wo i wygod­nie. Do fanek takich kur­tek bez wąt­pie­nia nale­ży Kasia Soko­łow­ska, popu­lar­na reży­ser­ka poka­zów mody oraz amba­sa­dor­ka sza­fy odświe­ża­ją­cej ubra­nia Sam­sung Air­Dres­ser.

Kurtka puchowa musi trzymać fason

Nie od dziś wia­do­mo, że kurt­ki pucho­we wyma­ga­ją od nas spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia. Ich pie­lę­gna­cja i pra­nie sta­no­wi nie lada wyzwa­nie, a błę­dy któ­re moż­na przy tym popeł­nić, mogą oka­zać się fatal­ne w skut­kach. Ogra­ni­cze­nia doty­czą korzy­sta­nia z deter­gen­tów, tem­pe­ra­tu­ry pra­nia, a tak­że spo­so­bu susze­nia. Jed­no­cze­śnie ubra­nia, któ­re scho­wa­li­śmy do sza­fy na koniec poprzed­nie­go sezo­nu zimo­we­go, mogą nie wyma­gać wca­le pra­nia w pral­ce, a jedy­nie dokład­ne­go, a zara­zem deli­kat­ne­go odświe­że­nia. W takich sytu­acjach Kasi Soko­łow­skiej poma­ga sza­fa Sam­sung Air­Dres­ser.

Uwiel­biam pucho­we kurt­ki, mam całą kolek­cję w róż­nych kolo­rach i faso­nach. Od cza­su gdy posia­dam sza­fę paro­wą Sam­sung Air­Dres­ser mogę o nie łatwo zadbać. Wie­szam kurt­kę na wie­sza­ku Air­Han­ger, za pomo­cą któ­re­go para wni­ka w każ­dy frag­ment ubra­nia, zamy­kam drzwi sza­fy, wybie­ram odpo­wied­ni pro­gram i po kil­ku­dzie­się­ciu minu­tach moja kurt­ka jest dokład­nie odświe­żo­na, puch nie zbi­ja się w kłęb­ki, a ide­al­ny fason jest świet­nie zacho­wa­ny” – mówi reżyserka.

Odświeżanie delikatne jak puch

Sza­fa paro­wa Sam­sung Air­Dres­ser zosta­ła zapro­jek­to­wa­na w taki spo­sób, aby pora­dzić sobie z kurzem i więk­szy­mi zagnie­ce­nia­mi powsta­ły­mi pod­czas prze­cho­wy­wa­nia. Ponad­to neu­tra­li­zu­je nie­przy­jem­ny zapach i dogłęb­nie dezyn­fe­ku­je tka­ni­ny*. Spe­cjal­ny pro­gram dla kur­tek zimo­wych został opra­co­wa­ny tak, aby para wni­ka­ła dogłęb­nie w war­stwy tka­ni­ny i jej pucho­we wnę­trze, nie powo­du­jąc zbi­ja­nia się puchu w kłęb­ki. Może­my więc być spo­koj­ni o to, że kurt­ka zacho­wa swo­je wła­ści­wo­ści termoizolacyjne.

Ubra­nia umiesz­czo­ne w sza­fie odświe­ża­ją­cej Sam­sung Air­Dres­ser pod­da­ne zosta­ją czte­rem pro­ce­som. Sil­ny stru­mień powie­trza usu­wa pył­ki i kurz owie­wa­jąc ubra­nia od środ­ka i na zewnątrz. Tech­no­lo­gia Jet­Ste­am wygła­dza zagnie­ce­nia oraz eli­mi­nu­je wiru­sy, bak­te­rie, aler­ge­ny i inne zaraz­ki**. Lam­pa UV w połą­cze­niu z fil­trem cera­micz­nym, sku­tecz­nie pozby­wa się nie­przy­jem­nych zapa­chów***. Na koniec nastę­pu­je susze­nie w niskiej tem­pe­ra­tu­rze poma­ga­ją­ce przy­wró­cić włók­nom ich natu­ral­ną strukturę.

Tekst/zdjęcia mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy