Beton Film Festival 2015 – Architektura w Centrum

Zastanówmy się nad przestrzenią – od 9 do 12 kwietnia będzie można obejrzeć 26 filmów, które poruszają temat architektury i sztuki. Wyjątkowy festiwal obejmie trzy bloki tematyczne, a filmy to nie jedyne propozycje organizatorów.

 Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

beton_plakat_final_rgb_72dpi_internet

 

Za impre­zą stoi Fun­da­cja Beton, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja archi­tek­tu­ry i sztu­ki w kon­tek­ście medium. Tego­rocz­na edy­cja sku­pia się na pierw­szym zagad­nie­niu, zosta­ną więc poka­za­ne fil­my w jakiś spo­sób go podej­mu­ją­ce. Każ­dy znaj­dzie swo­je miej­sce w odpo­wied­niej kate­go­rii, a są to: Inna prze­strzeń, Archi­tek­tu­ra rady­kal­na i Nostal­gia za przy­szło­ścią.  Towa­rzy­szyć będą im retro­spek­ty­wa pol­sko-austriac­kie­go arty­sty wizu­al­ne­go Dariu­sza Kowal­skie­go i dar­mo­we poka­zy dla dzie­ci (sek­cja Beto­nik). Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją dla gości roz­bu­do­wa­ny pro­gram wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych –  m.in. spo­tka­nia, wykła­dy, dys­ku­sje i tar­gi książ­ki.

Temat głów­ny „Inna Prze­strzeń”, jak piszą na stro­nie wyda­rze­nia, „kon­cen­tru­je się na pro­ble­mach, takich, jak antro­po­cen – nowa epo­ka geo­lo­gicz­na, archi­tek­tu­ra rady­kal­na, nostal­gia za przy­szło­ścią, czy geo­gra­fia i kli­ma­tycz­ny wymiar budow­nic­twa”.  Na fil­mach dys­ku­sja się nie skoń­czy, będzie kon­ty­nu­owa­na na pane­lach eks­perc­kich i wykła­dach, te będą doty­czyć obra­zów, ale tak­że lokal­nych pro­ble­mów sto­li­cy. Fun­da­cja zapro­si­ła do współ­pra­cy rów­nież bary, kawiar­nie i restau­ra­cję, w ten spo­sób chcąc włą­czyć się w spo­łecz­ną akcję oży­wia­nia Mar­szał­kow­skiej.

- Anga­żu­jąc pro­fe­sjo­na­li­stów i fanów archi­tek­tu­ry po raz kolej­ny pro­po­nu­je­my miesz­kań­com Pol­ski wyda­rze­nie nowa­tor­skie – mówią twór­cy – Popu­la­ry­zu­je­my archi­tek­tu­rę za pomo­cą medium fil­mu, jed­no­cze­śnie kształ­tu­jąc zmysł este­tycz­ny i dys­ku­tu­jąc aktu­al­ne pro­blem prze­strze­ni w kon­tek­ście lokal­nym i glo­bal­nym. Wśród obra­zów festi­wa­lo­wych zna­la­zły się okla­ski­wa­ne przez mię­dzy­na­ro­do­wą  widow­nię popu­lar­ne Metro­po­lis i Loc­ke, poja­wią się też fil­my sprzed kil­ku i kil­ku­dzie­się­ciu lat – o archi­tek­tu­rze opo­wie­dzą nam arty­ści z całe­go świa­ta. Zapo­wia­da­ją się zatem cie­ka­we poka­zy, w któ­rych war­to wziąć udział rów­nież ze wzglę­du na cenę (bile­ty kosz­tu­ją 10 zł). Obra­zy przez trzy dni od godzi­ny 10 do 21 będzie wyświe­tlać Kino Luna.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy