Moda

Be my baby – niewinna i dziewczęca kolekcja Chanel Haute Couture wiosna-lato 2021

Holenderski fotograf i filmowiec – Anton Corbijn wszedł do wyjątkowego atelier przy Rue Cambon. Różowe falbany, cekiny, srebrzysty tweed i hafty w kropki – oto, co można zobaczyć w kilkuminutowym trailerze – wizualizacji z soundtrackiem Depeche Mode w tle, zwiastującym wiosenną kolekcję haute couture francuskiego domu mody na 2021 rok.

Wybra­ny przez samą dyrek­tor kre­atyw­ną Cha­nel – Vir­gi­nię Viard, Cor­bijn odwie­dził legen­dar­ną pra­cow­nię Coco przy 31 Rue Cam­bon, aby uchwy­cić kwin­te­sen­cję hau­te coutu­re, a więc szwacz­ki przy pra­cy i model­ki w trak­cie przy­mia­rek. Abso­lut­nie magicz­ny i nie­tu­zin­ko­wy, kil­ku­se­kun­do­wy fil­mik mie­ni się kolo­ro­wy­mi i czar­no – bia­ły­mi kadra­mi. Może­my dopa­trzeć się na nich mnó­stwa marsz­czeń, ceki­nów, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Cha­nel, kul­to­wych twe­edów, a tak­że suk­nie jak ze snu.

Dziś, 26 stycz­nia o godzi­nie 14.00 cza­su pary­skie­go, fran­cu­ski dom mody pre­mie­ro­wo zapre­zen­to­wał wyjąt­ko­wy film w reży­se­rii Anto­na Cor­bij­na, z poka­zu naj­now­szej kolek­cji hau­te coutu­re na wio­snę-lato 2021, zre­ali­zo­wa­ne­go w Grand Pala­is  (bez udzia­łu widow­ni). 

Tym razem, Vir­gi­nie Viard zapro­si­ła nas do baj­ko­we­go, sie­lan­ko­we­go świa­ta, wprost na uro­czy­stość wesel­ną zor­ga­ni­zo­wa­ną w ple­ne­rze, peł­ną migo­cą­cych, wiszą­cych lam­pek i bram z kwia­tów, zaś model­ki wycho­dzi­ły z ogrom­ne­go, roz­sta­wio­ne­go bia­łe­go namio­tu. Na ich skro­niach zago­ści­ły uro­cze, duże, ple­cio­ne wian­ki z kwia­tów – nie bra­ko­wa­ło paste­lo­wych, tiu­lo­wych suk­ni, ale i kla­sycz­nych bia­łych koszul czy małych czar­nych. Pokaz roz­po­czął się czar­no – bia­łym kadrem z roman­tycz­nym utwo­rem The Ronet­tes „Be my baby”, wpro­wa­dza­ją­cym w bło­gi, peł­ny spo­ko­ju i miło­ści nastrój. W kolek­cji Hau­te Coutu­re na wio­snę-lato 2021 zna­lazł się kul­to­wy twe­ed – nie tyl­ko w posta­ci spód­nic i mary­na­rek, ale tak­że kami­ze­lek ozdo­bio­nych duży­mi guzi­ka­mi oraz dłu­gich twe­edo­wych spodni z roz­klo­szo­wa­ny­mi nogaw­ka­mi w paste­lo­wych odcie­niach. Całość gdzie­nie­gdzie uzu­peł­nia­ła jedy­nie boga­ta biżu­te­ria w posta­ci zło­tych naszyj­ni­ków czy oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych – na próż­no było jed­nak szu­kać akce­so­riów w posta­ci tore­bek. Na wio­snę-lato 2021 Vard pro­po­nu­je ilu­zo­rycz­ny, bez­tro­ski, dziew­czę­cy świat peł­ny fal­ban, marsz­czeń, różu i ceki­nów, ale tak­że kla­sycz­nych, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Cha­nel bie­li oraz czer­ni w posta­ci nie­ska­zi­tel­nych, per­fek­cyj­nie skro­jo­nych koszul czy tiu­lo­wych, lek­kich, roz­klo­szo­wa­nych spód­nic. Wszyst­ko to w nie­zwy­kle kobie­cych, paste­lo­wych odcie­niach, m.in. baby blue, pudro­we­go różu i bie­li. Pokaz zwień­czył pro­jekt suk­ni ślub­nej, w któ­rym model­ka spek­ta­ku­lar­nie wje­cha­ła na bia­łym ruma­ku. Pokaz na żywo podzi­wia­ły amba­sa­dor­ki fran­cu­skie­go domu mody, m.in. Vanes­sa Para­dis, Lily Rose Depp oraz Pene­lo­pe Cruz i Marion Cotillard.

Co wię­cej, przy oka­zji pre­zen­ta­cji naj­now­szej kolek­cji będą­cej świę­tem kunsz­tow­ne­go kra­wiec­twa, Cha­nel przy­go­to­wa­ło wyjąt­ko­wy album foto­gra­ficz­ny z por­tre­ta­mi Anto­na. Zre­ali­zo­wa­ne w kon­cep­cji serii por­tre­tów rodzin­nych, wyjąt­ko­wo magicz­ne zdję­cia zosta­ły zebra­ne w jed­nym albu­mie z kame­lią na okład­ce, nama­lo­wa­nej przez holen­der­skie­go artystę.

Wśród por­tre­tów znaj­dzie­my mode­li pozu­ją­ce w samym ser­cu pra­cow­ni przy rue Cam­bon 31 w Pary­żu, odre­stau­ro­wa­nej w duchu Gabriel­le Cha­nel przez pary­skie­go pro­jek­tan­ta wnętrz – Jacqu­esa Gran­ge. W kam­pa­nii nie zabra­kło wier­nych amba­sa­do­rek Cha­nel, a więc akto­rek Marion Cotil­lard, Penélo­pe Cruz, Vanes­sy Para­dis czy Lily-Rose Depp, a tak­że przy­ja­ciół domu – Joana Pre­iss i Izïa Hige­lin, któ­rzy zosta­li sfo­to­gra­fo­wa­ni w wyjąt­ko­wej sce­ne­rii i ubra­ni w kre­acje z poprzed­nich kolek­cji Chanel.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej