Barwy jesieni

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: dior.com, sephora.com, ulta.com, chanel.com, macys.com, narscosmetics.com, bellasugar.com

PicMonkey Collage

W cza­sie zbli­ża­ją­cej się jesie­ni pale­tę barw naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych dla tej pory roku wzbo­ga­ca­my o nowe kolo­ry, zarów­no te sto­no­wa­ne jak i bar­dziej efek­tow­ne.

Tra­dy­cyj­nie nie zapo­mi­na­my o zło­cie w odcie­niu cie­płe­go beżu i ponad­cza­so­wej czer­wie­ni. Paznok­cie malu­je­my jasny­mi lakie­ra­mi, któ­re wywo­łu­ją efekt natu­ral­no­ści (wybie­ra­my brą­zy oraz kolo­ry cie­li­ste). Jeśli decy­du­je­my się na róże, to tyl­ko te z błysz­czą­cy­mi dro­bin­ka­mi, nie zaś matowe.Jesienne paznok­cie będą w tym roku pokry­te tak­że inten­syw­nym gra­na­tem oraz nowo­cze­snym sre­brem.

1

Cha­nel 27$, Micha­el Kors 18$, Dior 25$

2

Debo­rah Lip­p­mann 20$, Sal­ly Han­sen 10$, EXplo­zja 69zł

3

YSL 105zł, Essie 8.50$, Kor­res 45$

4

OPI 49 zł, NARS 20$, Sepho­ra 19 zł

My już wiemy, że na naszych półkach znajdą się propozycje firmy NARS, Michael Kors oraz niezawodne i trwałe Essie i O.P.I. Które będą Twoje?

For Vers-24, War­saw

 

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy