BANG & OLUFSEN PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ JESIEŃ/ZIMA 2018: ORIGINS

Bang & Olu­fsen pre­zen­tu­je kolek­cję na sezon jesień/zima 2018 nawią­zu­ją­cą do tren­dów w modzie i wnę­trzar­stwie. W skład limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów wcho­dzą naj­now­sze bez­prze­wo­do­we słu­chaw­ki dousz­ne, słu­chaw­ki wokó­łusz­ne oraz gło­śni­ki. Kolek­cja AW18 to histo­ria kolo­rów, a zara­zem hołd dla fascy­nu­ją­cej i barw­nej kul­tu­ry sta­ro­żyt­nej. Klu­czo­wym ele­men­tem przy two­rze­niu kolek­cji Ori­gins były ruiny Mar­ra­ke­szu, któ­re inspi­ru­ją bogac­twem odcie­ni, tona­cji i tek­stur – głę­bo­kich, cie­płych i peł­nych har­mo­nii. Pro­duk­ty same w sobie są zaska­ku­ją­cym zesta­wie­niem prze­szło­ści z przy­szło­ścią – pięk­no nowej tech­no­lo­gii współ­gra z kolo­ra­mi antycz­nych mine­ra­łów, budow­li i przed­mio­tów.


Pale­ta kolo­rów kolek­cji AW18 obej­mu­je: Dark Plum, boga­ty, nasy­co­ny kolor przy­wo­dzą­cy na myśl świe­że owo­ce na tar­go­wi­sku, sta­ro­żyt­ne cera­micz­ne naczy­nia oraz maro­kań­skie dywa­ny; Ter­ra­co­ta, czy­li cie­pły zie­mi­sty odcień przy­po­mi­na­ją­ce ścia­ny i płyt­ki z tera­ko­ty, gli­nę i aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy; Lime­sto­ne, jasną natu­ral­ną bar­wę nawią­zu­ją­cą do ogrom­nych wydm pia­sko­wych oraz świa­tła pusty­ni.

Kolek­cja na sezon jesień/zima 2018 skła­da się z nastę­pu­ją­cych pro­duk­tów:

Beoplay E6 – Lek­kie, dousz­ne bez­prze­wo­do­we słu­chaw­ki, wypo­sa­żo­ne w sys­tem dźwię­ko­wy Bang & Olu­fsen Signa­tu­re Sound. Ich ergo­no­micz­ny kształt ide­al­nie dopa­su­je się do aktyw­ne­go sty­lu życia. Beopley E6 stwo­rzo­no by speł­nić ocze­ki­wa­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych fanów muzy­ki.  Kolo­ry dostęp­ne w kolek­cji AW18: Dark Plum.

Ear­set – Wyso­kiej kla­sy słu­chaw­ki dousz­ne zapew­nia­ją­ce naj­lep­szą dostęp­ną bez­prze­wo­do­wą tech­no­lo­gię audio. Zapro­jek­to­wa­ne z myślą o wygo­dzie, dzię­ki regu­lo­wa­ne­mu zacze­po­wi ide­al­nie dopa­so­wu­ją się do kształ­tu ucha. Ear­set stwo­rzo­no dla tych, któ­rzy chcą by iko­nicz­ny design wpa­so­wał się w ich wyra­fi­no­wa­ny styl.  Kolo­ry dostęp­ne w kolek­cji AW18: Lime­sto­ne.

Beoplay H9i – Luk­su­so­we, bez­prze­wo­do­we słu­chaw­ki wokó­łusz­ne zapro­jek­to­wa­ne przez Jako­ba Wagne­ra. Beoplay H9i łączy zaawan­so­wa­ną reduk­cję szu­mów, inno­wa­cyj­ny alu­mi­nio­wy doty­ko­wy inter­fejs oraz sys­tem dźwię­ku Bang & Olu­fsen Signa­tu­re Sound. Kolo­ry dostęp­ne w kolek­cji AW18: Lime­sto­ne and Ter­ra­cot­ta.

Beoplay P6 – Prze­no­śny gło­śnik Blu­eto­oth o boga­tym, moc­nym dźwię­ku, zapro­jek­to­wa­ny przez cenio­ną duń­ską pro­jek­tant­kę Ceci­lie Manz. Dostar­cza użyt­kow­ni­ko­wi nie­zwy­kłych aku­stycz­nych doznań i zapew­nia roz­prze­strze­nie­nie dźwię­ku na pozio­mie 360 stop­ni. Będzie ide­al­ny dla tych, któ­rzy chcą prze­te­sto­wać słyn­ny sys­tem dźwię­ko­wy Bang & Olu­fsen Signa­tu­re Sound, w dowol­nym miej­scu w domu, jak i na zewnątrz. Kolo­ry dostęp­ne w kolek­cji AW18: Dark Plum and Lime­sto­ne.

Ceny i dostęp­ność

Beoplay E6: 1149PLN
Ear­set: 1299PLN
Beoplay H9i: 2199PLN
Beoplay P6: 1699PLN

Kolek­cja AW18 będzie dostęp­na w sprze­da­ży od 13 Wrze­śnia 2018 roku na www.beoplay.com/collection, w wybra­nych salo­nach Bang & Olu­fsen oraz u sprze­daw­ców deta­licz­nych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy