Bakeshop, Prague

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: lamiavitablog.com, travelingmama.net, lumsdendesign.com

prague23-750x498
„Bake­shop” to jed­no z naj­słyn­niej­szych miejsc w Pra­dze, pole­ca­ne nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym miło­śni­kom śnia­dań. Dobrze zna­ne miesz­kań­com, ale i doce­nia­ne w prze­wod­ni­kach dla tury­stów. Restau­ra­cja mie­ści się w głę­bi sta­re­go mia­sta, na jed­nej z małych uli­czek przy Kozi 918/1. Pięk­ną kamie­ni­cę z duży­mi okna­mi widać już z dale­ka. Nad drzwia­mi rzu­ca­ją­cy się w oczy, cha­rak­te­ry­stycz­ny napis „Bake­shop”. Wystar­czy posta­wić zale­d­wie jeden krok, by poczuć zapach świe­że­go pie­czy­wa i dobrze parzo­nej kawy.
Wnę­trza restau­ra­cji są bar­dzo mini­ma­li­stycz­ne: wyso­kie, jasne sufi­ty, drew­nia­ne sto­ły obok okien, wygod­ne krze­sła i pla­ka­ty rodem z lat 50-ch zawie­szo­ne na ścia­nach.

IMG_2981
IMG_2983

W menu znaj­dzie­cie kil­ka­na­ście rodza­jów róż­nych dań, wyko­na­nych na bazie pie­czy­wa, m.in. kanap­ki, zupy w misecz­kach z chle­ba, sałat­ki na pie­czy­wie i wie­le innych. Cie­szą się one wśród gości naj­więk­szą popu­lar­no­ścią” – mówi mana­ger Bake­shop. Oddziel­na kar­ta menu pro­po­nu­je skom­po­no­wać wła­sne śnia­da­nie, np. omlet, jajecz­ni­ce z beko­nem albo kozim serem.

IMG_2980
prague21-750x498

Na dużej tabli­cy, któ­ra wisi nie­opo­dal kasy, bia­łą kre­dą napi­sa­no kawo­we pro­po­zy­cje. Pole­ca­my kla­sycz­ne cap­pu­ci­no, któ­re sma­ku­je tak wyjąt­ko­wo pysz­nie, że będzie­cie chcie­li zamó­wić kolej­ny kubek. Do tego obo­wiąz­ko­wo świe­ży i chru­pią­cy cro­is­sa­int.

IMG_2992

Jest tu rów­nież miej­sce dla tych, któ­rzy cały czas są w bie­gu. Spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wa­no oko­ło 30 rodza­jów róż­nych kana­pek, świe­że soki i jogur­ty wła­snej pro­duk­cji, a tak­że musli oraz gra­no­le. Dania „take away” zyska­ły sym­pa­tię oraz uzna­nie wie­lu „miej­sco­wych” i tury­stów.

Bakeshop_5

Perfekcyjnie dobrana francuska muzyka, pyszne jedzenie i miła obsługa sprawiają, że czujesz się w Bakeshop wyjątkowo dobrze!
Vers-24 poleca!

Bakeshop_3

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
bakeshop.cz
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy