Bajeczny rejs La Pausa, czyli Chanel Resort 2019

Trwa­ją­ce dłu­gie tygo­dnie wiel­kie zamie­sza­nie w Grand Pala­is zwia­stu­je jed­no: mistrz szy­ku­je kolej­ny spek­ta­ku­lar­ny pokaz naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2019 fran­cu­skie­go domu mody. Zamiast wypły­wać na głę­bo­kie wody Karl Lager­feld skon­stru­ował wła­sny sta­tek pasa­żer­ski, zapra­sza­jąc wszyst­kich w rejs na pokła­dzie  La Pau­sa. 

Kolek­cja tak bli­ska samej Gabriel­le (Coco jako pierw­sza już w 1919 w kuror­cie Deau­vil­le pro­jek­to­wa­ła ubra­nia na waka­cje dla naj­bar­dziej zamoż­nych klien­tów, by wkrót­ce w póź­nych latach dwu­dzie­stych XX w. pierw­sze kolek­cje Cru­ise prze­nieść do Rue Cam­bon w Pary­żu), to sen­ty­men­tal­na podróż do lat 80 i począt­ków Lager­fel­da w Cha­nel: nie­śmier­tel­ny twe­ed, piko­wa­nia, per­ły, szkoc­kie kasz­mi­ry, mary­nar­skie spodnie, pasy, kame­lie. Ubra­nia są pro­ste, wygod­ne- wprost stwo­rzo­ne do żeglu­gi w naj­lep­szym sty­lu, cze­go kwin­te­sen­cją są krót­kie sukien­ki, mini­ma­li­stycz­ne, bia­łe bluz­ki z czer­wo­nym logo na pier­si, bere­ty czy słom­ko­we kape­lu­sze oraz bia­łe, kry­ją­ce raj­sto­py. Nie brak pasów, obszer­nych koszul, sze­ro­kich pasów, mary­nar­skich spodni, dobrze skro­jo­nych mary­na­rek z guzi­ka­mi. W kolek­cji Cru­ise 2019 nie zabra­kło tak­że kobie­cych ele­men­tów: zaokrą­glo­nych ramion pro­sto z lat 80, sze­ro­kich spodni, krót­kich kur­tek pod­kre­śla­ją­ce talię. Wśród akce­so­riów uwa­gę zwra­ca­ły bia­łe, piko­wa­ne tor­by i gru­be sznu­ry rybac­kie. 

Nazwa imi­ta­cji ogrom­ne­go stat­ku rów­nież nie jest przy­pad­ko­wa – La Pau­sa to nazwa let­nie­go domu Cha­nel znaj­du­ją­ce­go się na połu­dniu Fran­cji. Po poka­zie na pokła­dzie poja­wił się kapi­tan Lager­feld w towa­rzy­stwie swo­jej wie­lo­let­niej pro­jek­tant­ki Vir­gi­nie Viard, któ­ry zapro­sił publicz­ność na ostry­gi. 


Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy