Back to school w stylu preppy

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia: vogue.com

5d3306f3ce65998bd6739232ecc673a9

Sta­ło się! Waka­cje ode­szły w zapo­mnie­nie i teraz zaczy­na się żmud­ny okres gdzie czas pły­nie dzie­sięć razy wol­niej, czy­li powrót do szko­ły. Czas wziąć się do nauki, ale nie tyl­ko. Począ­tek roku szkol­ne­go już daw­no prze­stał koja­rzyć się z kup­nem nowych ksią­żek, pierw­sze­go lep­sze­go ple­ca­ka i czar­no-bia­łe­go stro­ju na w-f. W dzi­siej­szym nowo­cze­snym świe­cie mło­dzież sku­pia się nie tyl­ko na nauce, ale też dobrym wyglą­dzie. Teraz coraz wię­cej uczniów zwra­ca uwa­gę na to jak dobrze pre­zen­to­wać się na szkol­nym kory­ta­rzu tak żeby wyglą­dać mod­ne, ale też czuć się kom­for­to­wo sie­dząc kil­ka godzin w szkol­nej ław­ce.

W Pol­sce coraz cze­ściej moż­na zauwa­żyć uczniów ubra­nych w sty­lu “prep­py look”, czy­li sty­lem inspi­ro­wa­nym wize­run­kiem ame­ry­kań­skich uczel­ni pocho­dzą­cych z wyż­szych klas, repre­zen­tu­ją­cych wyso­ki stan­dard życia. Wygląd w sty­lu ‘prep­py’ nawią­zu­je do spor­tów z wyż­szej pół­ki takich jak golf, tenis, squ­ash, polo, cric­ket, żeglar­stwo czy szer­mier­ka. Kolo­ry prep­py look to zde­cy­do­wa­nie brą­zy, gra­na­ty, czer­wie­nie, weso­łe odcie­nie żół­ci, poma­rań­czy, zie­le­ni oraz róż i biel.

9266fac56b1d4ee1b9b5d92e66a0019e

Mar­ki, kto­re tra­dy­cyj­nie ucho­dza za ‘Prep­py’ to Polo Ralph Lau­ren, Laco­ste i mniej zna­ne w Pol­sce – Lil­ly Pulit­zer, Bro­oks Bro­thers, J. Press, J. Mclau­gh­lin oraz J.Crew.

Jak skompletować garderobę aby wyglądać jak “preppy”? Poniżej lista niezbędników, które musisz mieć w szafie:

 • polów­ka: naj­le­piej z Polo Ralph Lau­ren lub Laco­ste
 • pro­ste jean­sy, naj­le­piej w ciem­nym kolo­rze oraz spodnie typu Chi­nos
 • skó­rza­ne paski (w brą­zie lub czer­ni), a do spor­to­wych ubrań paski z lnu oraz baweł­ny
 • mary­nar­ki – jed­no­ko­lo­ro­we lub w tzw. tenis
 • kla­sycz­ne w kro­ju gar­ni­tu­ry dla panów, żakie­ty ze spodnia­mi lub spód­ni­ca­mi dla pań
 • kra­wa­ty dla panów i pań
 • sukien­ki kok­taj­lo­we dla pań
 • swe­try do cric­ke­ta lub swe­try w paste­lo­wych kolo­rach (naj­le­piej z koł­nie­rzem w kształ­cie lite­ry V)
 • ble­ze­ry (naj­le­piej z koł­nie­rzem w ksztal­cie lite­ry V i dese­niem w rom­by)
 • blu­zy z kap­tu­rem (z logo lub nazwą uni­wer­sy­te­tu Ivy league)
 • teni­sów­ki lub bale­ri­ny dla pań, oraz teni­sów­ki, moka­sy­ny, skó­rza­ne san­da­ły dla panów

7816642812_1_1_1
Gar­ni­tir Zara

image1xxl

Ple­cak Asos

605990_in_xl

Płaszcz Made­well

image1xxl-2

Bom­ber­ka Asos

608623_ou_xl

Getry Base Ran­ge

9345041040_2_2_1

Oks­for­dy Stra­di­va­rius

image1xxl-4

Crop top Asos

570277_in_xl

Pon­cho Ali­ce + Oli­via

image1xxl-3

Bluz­ka Asos

STREETSTYLE

1PicMonkey Collage 2PicMonkey Collage 3PicMonkey Collage 4PicMonkey Collage 6PicMonkey Collage 8PicMonkey Collage

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2015 – MAKE-UP TRENDS
7 NIEZBĘDNYCH DODATKÓW DO MIESZKANIA TYPU LOFT
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
JAK TANIO PODRÓŻOWAĆ? KILKA PRZYDATNYCH WSKAZÓWEK OD VERS-24
KAROLINA GRUSZECKA. MODOWA DJ-KA MIKSUJE TRENDY!Komentarze

komen­ta­rzy