Baby come back 70’s… – jesień-zima 2015 według marki La Mania

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowa/Filip Okop­ny

55_web_LaMania_280415_fot_Filip_Okopny

Joan­na Prze­ta­kie­wicz nie zwal­nia tępa. W naj­now­szej kolek­cji swo­jej mar­ki wciąż zaska­ku­je i zachwy­ca. Pre­mie­ra kolek­cji mia­ła miej­sce 28 kwiet­nia pod­czas poka­zu, któ­ry odbył się w jed­nym z loka­li na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. Już wie­my, że inspi­ra­cją do powsta­nia kolek­cji na sezon jesień/zima 2015 jest prze­sy­co­ny kli­ma­tem lat 70-tych, eks­klu­zyw­ny klub 54. W naj­now­szych pro­jek­tach  mar­ki La Mania domi­nu­ją  płasz­cze z roz­ło­ży­sty­mi kla­pa­mi i paskiem w talii oraz  futra w przy­ku­wa­ją­cych wzrok odcie­niach oran­żu. Kolek­cję bran­du cha­rak­te­ry­zu­je  wszech­obec­ny zamsz. Uszy­to z nie­go spód­ni­ce, sukien­ki i dzwo­ny w kolo­rze kha­ki. Nie­któ­re pro­jek­ty zdo­bi motyw (ażu­ro­we­go lub jedwab­ne­go) galo­pu­ją­ce­go konia. Może jest to sym­bol wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści, któ­rą ceni sobie każ­da kobie­ta sta­wia­ją­ca na mar­kę La Mania?

W kolek­cji kró­lu­ją sznu­ro­wa­nia rodem z look­bo­oku Given­chy. Zespół pro­jek­to­wy La Mania kon­ty­nu­uje idee z poprzed­niej kolek­cji – sto­su­je zło­te blasz­ki, któ­re pod­kre­śla­ją eks­klu­zyw­ny styl La Mania. Kobie­cość uwy­dat­nia­ją koron­ko­we sukien­ki,  trans­pa­rent­ne tka­ni­ny oraz zmy­sło­we buty Aqu­az­zu­ra, któ­re rów­nież będą dostęp­ne w buti­kach Joan­ny Prze­ta­kie­wicz.

La Mania wpro­wa­dza nas w jesien­ny kli­mat. Tony zie­le­ni, bie­li i czer­ni z pło­mien­nym akcen­tem kolo­ru poma­rań­czo­we­go, a jed­no­cze­śnie eks­klu­zyw­ne kro­je – to pro­po­zy­cja nie do odrzu­ce­nia.

PicMonkey Collage PicMonkey Collage5 PicMonkey Collage3 PicMonkey Collage2 PicMonkey Collage1

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
ZOOM ON: LA MANIA
JAK OPAKOWANIE STAŁO SIĘ SZTUKĄ?
DRESS CODE: JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?Komentarze

komen­ta­rzy