Uroda

Aveda przedstawia limitowaną kolekcję świąteczną powstałą we współpracy z projektantką Iris van Herpen

Aveda, to marka znana ze swoich wegańskich i wysokowydajnych produktów do pielęgnacji włosów, które nie tylko skupiają się na pięknie, ale również mają misję dbania o świat. Z radością ogłaszamy ekskluzywną współpracę z uznaną holenderską projektantką mody i krawcową Iris van Herpen powstałą z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023 – jest to pierwsza tego rodzaju współpraca w dziedzinie urody dla van Herpen. Kapsułowa kolekcja, składająca się z akcesoriów do włosów i opakowań upominkowych, które łączą awangardowy styl projektantki z zaangażowaniem marki Aveda w zrównoważony rozwój. Kolekcja podkreśla zarówno styl, jak i naukowe podejście, które zostają zjednoczone przez naturę.

 

Aveda przedstawia limitowaną kolekcję świąteczną powstałą we współpracy z projektantką Iris van Herpen

Kolek­cja ta pre­zen­tu­je przy­szło­ścio­wą wizję świąt i uosa­bia nie­ogra­ni­czo­ne pięk­no natu­ry”. – mówi Iris van Her­pen. “Inspi­ra­cję wizu­al­ną dla tej kolek­cji sta­no­wią rela­cje mię­dzy orga­ni­zma­mi żywy­mi a ich fizycz­nym oto­cze­niem we wszyst­kich war­stwach i niu­an­sach – cią­gły dia­log mię­dzy natu­rą a nami samymi.”

Choć kolek­cje stwo­rzo­ne przez van Her­pen regu­lar­nie gości­ły na czer­wo­nych dywa­nach, w fil­mach uzna­wa­nych na całym świe­cie, jak i na wybie­gach, war­to rów­nież wspo­mnieć, że pro­jek­tant­ka pra­co­wa­ła nad sty­li­za­cja­mi mode­li na poka­zach fry­zjer­skich orga­ni­zo­wa­nych pod kie­run­kiem Anto­inet­te Been­ders, Wice­pre­ze­ski Glo­bal­nej Sztu­ki Fry­zjer­skiej w mar­ce Ave­da. Wspól­ne lata pra­cy zaowo­co­wa­ły nie tyl­ko pro­fe­sjo­nal­nym part­ner­stwem, ale tak­że praw­dzi­wą przy­jaź­nią, któ­ra teraz prze­ni­ka tę for­mal­ną, świą­tecz­ną współ­pra­cę, gdzie sztu­ka i rze­mio­sło są ser­cem projektu.

THE LIMITED-EDITION LINEUP

Kolek­cja świą­tecz­na Ave­da x Iris van Her­pen sku­pia się na trzech luk­su­so­wych, limi­to­wa­nych akce­so­riach: man­kie­cie do wło­sów, zesta­wie spi­nek do wło­sów oraz ele­ganc­kiej kosme­tycz­ce. Całość zosta­ła sta­ran­nie zapro­jek­to­wa­na, z uwzględ­nie­niem zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i inspi­ra­cji pły­ną­cej z kre­atyw­no­ści Iris van Her­pen. W skład kolek­cji wcho­dzą tak­że este­tycz­nie zapro­jek­to­wa­ne opa­ko­wa­nia, two­rzą­ce spój­ną, nie­sza­blo­no­wą kolekcję.

Man­kiet do wło­sów “Lago­on Nebu­la” czer­pie inspi­ra­cje z obsza­rów mię­dzy­gwiezd­nych, gdzie rodzą się nowe gwiaz­dy, two­rząc spek­ta­ku­lar­ne wido­wi­sko. Zestaw spi­nek do wło­sów “Heno­sis” odno­si się do grec­kie­go kon­cep­tu jed­no­ści, two­rząc deli­kat­ne, har­mo­nij­ne połą­cze­nie. Nato­miast kosme­tycz­ka “Syn­to­pia” wywo­dzi się ze wspól­ne­go bytu róż­nych gatun­ków, ema­nu­jąc pro­sto­tą i natu­ral­nym pięk­nem. Opa­ko­wa­nia nato­miast czer­pią inspi­ra­cję z przy­ro­dy, doda­jąc cało­ści kolek­cji sub­tel­ną elegancję.

 

Zgod­nie z zasto­so­wa­niem zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, man­kiet i zestaw spi­nek do wło­sów zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne z mosią­dzu o zło­tym odcie­niu, któ­ry jest w peł­ni moż­li­wy do prze­two­rze­nia i recy­klin­gu. Pod­kre­śla­jąc dba­łość o śro­do­wi­sko kosme­tycz­ka wyko­na­na jest z 65% mate­ria­łów z recy­klin­gu post kon­su­menc­kie­go. Wyjąt­ko­we opa­ko­wa­nia pre­zen­to­we, etui i pozo­sta­łe ele­men­ty świą­tecz­nych opa­ko­wań są stwo­rzo­ne z cer­ty­fi­ko­wa­ne­go papie­ru FSC pocho­dzą­ce­go rów­nież z recy­klin­gu. Te luk­su­so­we, a jed­no­cze­śnie zrów­no­wa­żo­ne pudeł­ka na pre­zen­ty eli­mi­nu­ją koniecz­ność uży­cia dodat­ko­we­go papie­ru do pako­wa­nia, a ich este­ty­ka spra­wia, że mogą one słu­żyć rów­nież jako deko­ra­cyj­ne minia­tu­ro­we, sta­no­wią­ce uni­kal­ne dzie­ła sztu­ki. Każ­dy ele­ment z limi­to­wa­nej kolek­cji świą­tecz­nej jest zapro­jek­to­wa­ny z myślą o moż­li­wo­ści ponow­ne­go prze­two­rze­nia, pod­kre­śla­jąc zobo­wią­za­nie do zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.
Zesta­wy pre­zen­to­we to boga­ta ofer­ta ulu­bio­nych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji cia­ła Ave­da, a tak­że wyso­ce sku­tecz­nych pro­duk­tów i zabie­gów z kolek­cji Bota­ni­cal Repa­ir, Nutri­ple­nish i Inva­ti Advanced.

DOSTĘPNOŚĆ

Limi­to­wa­na kolek­cja Ave­da x Iris van Her­pen zade­biu­to­wa­ła 1 paź­dzier­ni­ka. Jest dostęp­na w skle­pach Ave­da, salo­nach part­ner­skich, spa, spe­cja­li­stycz­nych skle­pach deta­licz­nych oraz onli­ne na stro­nie aveda.com. To wyjąt­ko­wa oka­zja dla miło­śni­ków mar­ki, aby odkryć i zaku­pić te eks­klu­zyw­ne pro­duk­ty, któ­re łączą awan­gar­do­wy styl z zaan­ga­żo­wa­niem w zrów­no­wa­żo­ny rozwój.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy