ModaNewsroom

Dolce&Gabbana Accessories 2016 - kampania która zachwyca

Wło­ski duet Dolce&Gabbana nie pozwa­la o sobie zapo­mnieć. Nie od dziś wia­do­mo, że Pano­wie to jed­ni z naj­bar­dziej wpły­wo­wych osób z bran­ży. Zaraz po peł­nej kolo­rów i uśmie­chu kam­pa­nii zapo­wia­da­ją­cej przy­szły sezon, pro­jek­tan­ci zasko­czy­li cały…

Więcej
ModaMust have

ŚWIATECZNA KOSZULA- PROPOZYCJE OD VERS-24

Świę­ta coraz bli­żej, jesz­cze kil­ka dni dzie­li nas od sym­bo­licz­nej ‘pierw­szej gwiazd­ki’ i kola­cji wigi­lij­nej. To wyjąt­ko­wy dzień, dla­te­go war­to zadbać o odpo­wied­nią opra­wę. Oprócz pięk­ne­go drzew­ka i przy­sma­ków na sto­le, liczy się tak­że to…

Więcej
Wywiady

Olivia Kijo i jej podwójne życie artystyczne

Dosko­na­le inter­pre­tu­je tren­dy ze świa­to­wych wybie­gów, na swo­im blo­gu poka­zuj styl, któ­ry cięż­ko pod­ro­bić. Mini­ma­lizm zesta­wio­ny z ide­al­nie wywa­żo­ny­mi ele­men­ta­mi gla­mo­ur to jest to co cechu­je blo­ger­kę Oli­vię Kijo. Pora­nek zaczy­nam od… Panicz­ne­go stra­chu i ner­wo­we­go…

Więcej
ExclusiveWywiady

Robię to co kocham. Paulina Pyszkiewicz.

Ma wła­sną mar­kę, jej kre­acje noszą naj­słyn­niej­sze pol­skie cele­bryt­ki. Pro­wa­dzi pręż­nie roz­wi­ja­ją­cy się biz­nes, jed­no­cze­śnie wycho­wu­jąc małe­go syn­ka. Trud­no uwie­rzyć, że ma zale­d­wie 22 lata. Poznaj­cie Pau­li­nę Pysz­kie­wicz – pro­fe­sjo­na­list­kę, któ­ra zawsze dąży do wyzna­czo­ne­go sobie celu, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kle pięk­ną, sym­pa­tycz­ną dziew­czy­nę, któ­ra dosko­na­le wie cze­go chce od życia.

Więcej
ModaNewsroom

Kampania Burberry na Snapchacie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Ten news z pew­no­ścią prze­ko­na te scep­tycz­nie nasta­wio­ne do Snap­cha­ta fashio­nist­ki do natych­mia­sto­wej insta­la­cji tej apli­ka­cji. Już jakiś czas temu prze­sta­ła ona słu­żyć tyl­ko i wyłącz­nie wysy­ła­niu zna­jo­mym krót­kich ujęć, któ­re po chwi­li…

Więcej
ModaNewsroom

BALMAIN FALL/WINTER 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kam­pa­nii Bal­ma­in na sezon jesień-zima 2015/2016 jest rodzeń­stwo. W kam­pa­nii udział wzię­ły Ken­dall i Kylie Jen­ner, Joan Smalls i jej sio­stra Eri­ka oraz Bel­la i Gigi Hadid. ‘Potęż­na siła wyni­ka­ją­ca ze wspar­cia…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto pływać?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska O tym, że sport to zdro­wie niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać. Oprócz dobre­go samo­po­czu­cia – rzeź­bi­my syl­wet­kę (to prze­cież na tym naj­bar­dziej nam zale­ży), popra­wia się cera i zwięk­sza pew­ność sie­bie. Trud­niej o…

Więcej
MiejscaWywiady

Kawiarnia Fabryczna

Jak powstał pomysł na otwar­cie Kawiar­ni Fabrycz­nej? Pomysł naro­dził się z potrze­by. Chcia­łem mieć takie miej­sce, gdzie mógł­bym spę­dzać miło czas przy dobrej kawie, gdzie jed­no­cze­śnie mógł­bym pra­co­wać i odpo­czy­wać. Czy­li to nie pierw­szy raz,…

Więcej
ModaMust have

Biżuteria minimalistki - zegarek Daniel Wellington

Nie ma bar­dziej prak­tycz­nej ozdo­by niż zega­rek, któ­ry łączy w sobie funk­cjo­nal­ność i pięk­no. Wyma­rzo­ny model będzie paso­wał do nie­mal każ­dej sty­li­za­cji, uzu­peł­niał ją i pozwo­li szyb­ko spraw­dzić ile cza­su zosta­ło do kolej­ne­go spo­tka­nia czy…

Więcej