Jakie buty będą modne tej wiosny?

Wybra­li­śmy trzy rodza­je butów, któ­re w tym sezo­nie będą kró­lo­wać na modo­wych uli­cach miast. Sprawdź­cie nasze wybo­ry! Bia­łe sne­aker­sy W paste­lo­wych kolo­rach Ażu­ro­we buty

Marka La Mer przedstawia chłodzący cud pielęgnujący – nowy Moisturizing Cool Gel Cream

Kie­dy La Mar wpro­wa­dza na rynek krem nawil­ża­ją­cy, moż­na spo­dzie­wać się tyl­ko cze­goś napraw­dę wyjąt­ko­we­go. Wiel­bi­cie­le tej kul­to­wej mar­ki prze­ko­na­li się na wła­snych skó­rach o…

Kulta SS 2018 – kolekcja BETWEEN

Z rado­ścią przed­sta­wiam nową odsło­nę KULTY – BETWEEN. Jej nazwa dobrze odda­je ducha kolek­cji. Oprócz zna­nych kro­jów i tka­nin, któ­re sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki,…

T-SHIRT NA WIOSNĘ

T-shir­ty to ide­al­ny basic na wio­snę. Z odpo­wied­nim nadru­kiem pomo­że wyra­zić sie­bie i swój styl. Dodat­ko­wo nie­ko­niecz­nie musi być bia­ły lub czar­ny. Poznaj nasze pro­po­zy­cje…

Wrangler is Denim

WIELKA AMERYKAŃSKA PRZYGODA I KULTOWA AMERYKAŃSKA MARKA DENIMOWA. Od pustyn­nych pia­sków, po wiel­kie mia­sta – Wran­gler czer­pie peł­ny­mi gar­ścia­mi ze swo­je­go boga­te­go dzie­dzic­twa i nawią­zu­je do…

Roger i Roger little – odpowiedź na współczesne problemy z jakością powietrza

Jakość powie­trza, któ­rym oddy­cha­my ma nie­ba­ga­tel­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i zdro­wie. Świa­do­ma tego fak­tu,  szwaj­car­ska mar­ka Sta­dler Form two­rzy urzą­dze­nia dba­ją­ce o jego higie­nę.…

Nowy sezon 4F Junior – Sportowa radość w kolekcji SS18

Kolek­cja wiosna/lato mar­ki 4F Junior nawią­zu­je do sty­lu lat 90., retro spor­tów i szkol­nych gier dru­ży­no­wych. Dru­gą mło­dość prze­ży­wa­ją zapo­mnia­ne zaba­wy takie jak ping-pong, bad­min­ton,…

NAJNOWSZA KOLEKCJA VICTORIA’S SECRET – SEXY ILLUSIONS STRAPLESS

Już wio­sną 2018! Naj­wy­god­niej­szy z Two­ich ulu­bio­nych biu­sto­no­szy, wra­ca w jesz­cze lep­szej for­mie. Dzię­ki tech­no­lo­gi VS Sexy Side Smo­othing Solu­tion, bez­sz­wo­wy biu­sto­nosz sta­je sie nie­wi­docz­ny…

Idealna sukienka na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

W koń­cu nad­cho­dzi – sezon na sukien­ki. Nie­za­leż­nie czy o basi­co­wym faso­nie, czy o kwia­to­wym moty­wie, każ­da sukien­ka doda­je uro­ku i kobie­co­ści. W tym sezo­nie…

DREAMING OF CAPRI – wiosenna kolekcja marki BOBBI BROWN

Lśnią­ca skó­ra, powie­ki pod­kre­ślo­ne linią  w kolo­rze głę­bo­kie­go gra­na­tu, czer­wo­ne paznok­cie oraz usta mówią­ce – la dolce vita! Wio­sen­na kolek­cja Bob­bi Brown  to pro­mien­ny maki­jaż przy­wo­łu­ją­cy…

Oficjalne otwarcie flagowego butiku marki KOPI

W czwar­tek, 8 mar­ca, odby­ło się ofi­cjal­ne otwar­cie fla­go­we­go buti­ku popu­lar­nej mar­ki biżu­te­rii, KOPI. Wnę­trze zosta­ło w cało­ści zapro­jek­to­wa­ne przez twór­czy­nię mar­ki, Nata­lię Kopisz­kę, a…

Denimowa kolekcja COS

COS zapre­zen­to­wa­ło nową kolek­cję deni­mo­wą na wio­snę 2018r. Sesja wize­run­ko­wa odby­ła się na nad­mor­skiej pla­ży a w kolek­cji obok kla­sycz­ne­go nie­bie­skie­go jean­su znaj­dzie­my kolo­ry bie­li…

Idealna koszula na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

Bia­łe koszu­le i bluz­ki to świet­ne dopeł­nie­nie wio­sen­ne­go out­fi­tu. Spe­cjal­nie dla Was przej­rza­ły­śmy to, co mają nam do zaofe­ro­wa­nia zna­ne sie­ciów­ki i wybra­ły­śmy, naszym zda­niem,…