T-SHIRT NA WIOSNĘ

T-shir­ty to ide­al­ny basic na wio­snę. Z odpo­wied­nim nadru­kiem pomo­że wyra­zić sie­bie i swój styl. Dodat­ko­wo nie­ko­niecz­nie musi być bia­ły lub czar­ny. Poznaj nasze pro­po­zy­cje…

Wrangler is Denim

WIELKA AMERYKAŃSKA PRZYGODA I KULTOWA AMERYKAŃSKA MARKA DENIMOWA. Od pustyn­nych pia­sków, po wiel­kie mia­sta – Wran­gler czer­pie peł­ny­mi gar­ścia­mi ze swo­je­go boga­te­go dzie­dzic­twa i nawią­zu­je do…

Roger i Roger little – odpowiedź na współczesne problemy z jakością powietrza

Jakość powie­trza, któ­rym oddy­cha­my ma nie­ba­ga­tel­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i zdro­wie. Świa­do­ma tego fak­tu,  szwaj­car­ska mar­ka Sta­dler Form two­rzy urzą­dze­nia dba­ją­ce o jego higie­nę.…

Nowy sezon 4F Junior – Sportowa radość w kolekcji SS18

Kolek­cja wiosna/lato mar­ki 4F Junior nawią­zu­je do sty­lu lat 90., retro spor­tów i szkol­nych gier dru­ży­no­wych. Dru­gą mło­dość prze­ży­wa­ją zapo­mnia­ne zaba­wy takie jak ping-pong, bad­min­ton,…

NAJNOWSZA KOLEKCJA VICTORIA’S SECRET – SEXY ILLUSIONS STRAPLESS

Już wio­sną 2018! Naj­wy­god­niej­szy z Two­ich ulu­bio­nych biu­sto­no­szy, wra­ca w jesz­cze lep­szej for­mie. Dzię­ki tech­no­lo­gi VS Sexy Side Smo­othing Solu­tion, bez­sz­wo­wy biu­sto­nosz sta­je sie nie­wi­docz­ny…

Idealna sukienka na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

W koń­cu nad­cho­dzi – sezon na sukien­ki. Nie­za­leż­nie czy o basi­co­wym faso­nie, czy o kwia­to­wym moty­wie, każ­da sukien­ka doda­je uro­ku i kobie­co­ści. W tym sezo­nie…

DREAMING OF CAPRI – wiosenna kolekcja marki BOBBI BROWN

Lśnią­ca skó­ra, powie­ki pod­kre­ślo­ne linią  w kolo­rze głę­bo­kie­go gra­na­tu, czer­wo­ne paznok­cie oraz usta mówią­ce – la dolce vita! Wio­sen­na kolek­cja Bob­bi Brown  to pro­mien­ny maki­jaż przy­wo­łu­ją­cy…

Oficjalne otwarcie flagowego butiku marki KOPI

W czwar­tek, 8 mar­ca, odby­ło się ofi­cjal­ne otwar­cie fla­go­we­go buti­ku popu­lar­nej mar­ki biżu­te­rii, KOPI. Wnę­trze zosta­ło w cało­ści zapro­jek­to­wa­ne przez twór­czy­nię mar­ki, Nata­lię Kopisz­kę, a…

Denimowa kolekcja COS

COS zapre­zen­to­wa­ło nową kolek­cję deni­mo­wą na wio­snę 2018r. Sesja wize­run­ko­wa odby­ła się na nad­mor­skiej pla­ży a w kolek­cji obok kla­sycz­ne­go nie­bie­skie­go jean­su znaj­dzie­my kolo­ry bie­li…

Idealna koszula na wiosnę – gdzie ją znaleźć?

Bia­łe koszu­le i bluz­ki to świet­ne dopeł­nie­nie wio­sen­ne­go out­fi­tu. Spe­cjal­nie dla Was przej­rza­ły­śmy to, co mają nam do zaofe­ro­wa­nia zna­ne sie­ciów­ki i wybra­ły­śmy, naszym zda­niem,…

D’ALCHÉMY HOLISTIC SKINCARE – NOWA JAKOŚĆ W KOSMETYCE NATURALNEJ!

D’ALCHÉMY to nowa mar­ka natu­ral­nych i orga­nicz­nych pre­pa­ra­tów pie­lę­gna­cyj­nych o dzia­ła­niu anti-aging. Kie­ro­wa­na jest do świa­do­mych kon­su­men­tów, dba­ją­cych o zdro­wie, uro­dę i kon­dy­cję fizycz­ną. „Natu­ral­ne…

ZNAMY TRENDY W KOSTIUMACH KĄPIELOWYCH NA LATO 2018

Jak wia­do­mo, pro­jek­tan­ci mody są zawsze do przo­du. W tym roku bie­rze­my z nich przy­kład, bo już wie­my, jakie kostiu­my kąpie­lo­we będą naj­mod­niej­sze latem 2018.…

Międzynarodowy marzec w Big Book Cafe

Nowe cen­trum lite­rac­kie – Big Book Cafe nabie­ra mię­dzy­na­ro­do­we­go roz­ma­chu. W tym mie­sią­cu z czy­tel­ni­ka­mi spo­tka się Alek­san­dra Mari­ni­na, cary­ca rosyj­skie­go kry­mi­na­łu. Kata­rzy­na Tuby­le­wicz przy­wie­zie repor­ta­że…