Dodatki, które odmienią Twoje wnętrze na wiosnę

Wio­sną zain­we­stuj we wszel­kie­go rodza­ju dodat­ki dla roślin – wazo­ny, donicz­ki. To nie tyl­ko odmie­ni Two­je wnę­trze, ale tak­że spra­wi, że rośli­ny będą lepiej rosły. …

KOMPETENCJE MIĘKKIE, JAKIE DOCENIĄ PRACODAWCY

Kom­pe­ten­cje mięk­kie wyróż­nią Cie­bie w śro­do­wi­sku pra­cy. Sta­no­wią świet­ne uzu­peł­nie­nie umie­jęt­no­ści i wie­dzy oraz spra­wia­ją, że nie tyl­ko może­my wyko­ny­wać zada­nia na naj­wyż­szym pozio­mie, ale…

Torba na wiosnę

Tej wio­sny duże shop­pe­ry cho­wa­my do sza­fy, ich miej­sce zaj­mą mniej­sze tor­by i koszy­ki, któ­re nosić będzie­my w ręku a nie na ramie­niu. Sprawdź nasze…

ZOOM ON Ganni

Gan­ni- mar­ka pro­sto z Kopen­ha­gi, któ­ra sztur­mem zawo­jo­wa­ła cały świat mody. Nie­zwy­kłe połą­cze­nie miej­skiej non­sza­lan­cji i ele­gan­cji. Ich naj­now­sza kolek­cja to gra­ficz­ne koszul­ki, wzo­rzy­ste sukien­ki…

AMETYST – WŁAŚCIWOŚCI KAMIENI SZLACHETNYCH

Ame­tyst to kamień szla­chet­ny i jed­na z pięk­niej­szych odmian kwar­cu wystę­pu­ją­ca w roz­ma­itych odcie­niach fio­le­tu. Wła­śnie w 2018 roku wró­ży­my mu karie­rę w bran­ży modo­wej,…

Złote kolczyki – gdzie kupić i jakie wybrać?

Kol­czy­ki w kolo­rze zło­ta to bez wąt­pie­nia jeden z  biżu­te­ryj­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów każ­dej gar­de­ro­by.  Teraz nie liczy się ich wiel­kość – waż­ne by były widocz­ne…

Kampania najnowszej kolekcji Lana Nguyen Premium

Naj­now­sza kam­pa­nia Lany Nguy­en to ogrom­ne zasko­cze­nie dla wszyst­kich tych, któ­rzy w ostat­nich latach uważ­nie śle­dzi­li karie­rę pro­jek­tant­ki. Po kil­ku sezo­nach two­rze­nia ubrań Ready to…

COS przedstawia instalację “Open Sky” autorstwa Phillip’a K. Smith’a III na wystawie Salone del Mobile w kwietniu 2018

COS ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać “Open Sky”, wiel­ko­for­ma­to­wą insta­la­cję rzeź­biar­ską „site-spe­ci­fic” ame­ry­kań­skie­go arty­sty Phillip’a K. Smith’a III, umiesz­czo­ną w prze­strze­ni dzie­dziń­ca Palaz­zo Isim­bar­di, któ­ra zosta­nie otwar­ta…

Polskie restauracje utrzymują Gwiazdki Michelin, ale na liście sporo zmian

26 mar­ca, w Buda­pesz­cie zapre­zen­to­wa­no naj­now­sze wyda­nie kuli­nar­ne­go Czer­wo­ne­go Prze­wod­ni­ka Miche­lin „Main Cities of Euro­pe 2018”. War­szaw­skie restau­ra­cje Ate­lier Ama­ro i Sen­ses po raz kolej­ny…

Wieczór z fotografem – Jacek Poremba

5 kwiet­nia 2018 w Domu Kul­tu­ry Śród­mie­ście przy ul. Smol­nej 9 (wej­ście od al. Jero­zo­lim­skich 2) odbę­dzie się spo­tka­nie z cyklu „Wie­czór z foto­gra­fem”. Gościem…

MUST HAVE: BODY

Kobie­ce i wygod­ne – takie body będzie­my nosić w tym sezo­nie. Naj­le­piej w basi­co­wym kolo­rze, czar­nym lub sza­rym. Poznaj nasze wybo­ry od popu­lar­nych marek. Tekst/kolaż:…

Powrót lat 90, czyli wielki trend na mikro okulary

Nie­za­stą­pio­ne szcze­gól­nie latem, bo chro­nią nasze oczy przed słoń­cem. Uwiel­bia­my je za to, że ukry­wa­ją nasze zmę­cze­nie i pozwa­la­ją czuć się ano­ni­mo­wo. Naj­go­ręt­szy trend sezo­nu…

JAK SZYBKO SIĘ UCZYĆ?

Poznaj sku­tecz­ne spo­so­by na szyb­kie przy­swa­ja­nie wie­dzy! W szyb­kiej nauce nie­zwy­kle waż­na jest sys­te­ma­tycz­ność i powta­rza­nie zdo­by­tej wie­dzy. Jeśli uczysz się cze­goś póź­nym wie­czo­rem, odśwież…