Najlepsze prezenty dla przyjaciółki

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, w któ­rym obda­ro­wu­je­my pre­zen­ta­mi rodzi­nę i naj­bliż­szych. A sko­ro o naj­bliż­szych mowa, nie może­my zapo­mnieć o naszych przy­ja­ciół­kach – to one…

Wszystkie odcienie czerwieni

Żaden kolor nie jest tak atrak­cyj­ny i uwiel­bia­ny przez kame­ry, jak wła­śnie on – kolor miło­ści, ener­gii, kar­dy­na­łów, rewo­lu­cji i hor­ro­rów. Ogła­sza­my czer­wo­ny alarm.  Jeśli…

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpitalnej…

Premiera najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz

  Sabri­na Pile­wicz  po raz kolej­ny zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą podróż do Włoch. Flo­ren­cja, bo o niej mowa, to wyjąt­ko­we miej­sce dla pro­jek­tant­ki. Tam wszystko…

WINA – Z CZYM JE PODAWAĆ I DO JAKICH DAŃ PASUJĄ?

Urzą­dzasz przy­ję­cie i zasta­na­wiasz się jakie wino pasu­je do Two­je­go menu? Pomyśl o har­mo­nii – w przy­pad­ku dobie­ra­nia win, to sło­wo klu­czo­we, bo wykwint­ne trunki…

CAMMY – 5 MUST HAVE

Cam­my, czy­li Kami­la, któ­ra pro­wa­dzi swój blog od ponad 7 lat.  Jest psy­cho­lo­giem, moda to dla niej codzien­ność ale i spo­sób wyra­ża­nia sie­bie. Jest sensualna…

Ceremonie ślubne od których nie będziesz mogła oderwać wzroku 

Koniec roku to dosko­na­ły czas na pod­su­mo­wa­nia i moment aby naj­pięk­niej­sze chwi­lę prze­żyć jesz­cze raz. Redak­cja Vers-24 posta­no­wi­ła wspo­mnie­nia­mi wró­cić do wesel, któ­re w tym…

MAYBE nowa marka modowa i jej pierwsza imprezowa kolekcja.

MAYBE to nowa pol­ska mar­ka, któ­ra w swo­ich pro­jek­tach łączy zmy­sło­wą kobie­cość  i nowo­cze­sny mini­ma­lizm. Jej ofer­ta powsta­ła z myślą o mło­dych i pew­nych siebie …

Dietetyczny plan na święta

Do świat zosta­ło zale­d­wie 4 tygo­dnie, a wy w pani­ce orien­tu­je­cie się, że nie zdą­ży­li­ście jesz­cze pod­jąć pierw­szych kro­ków, aby wyglą­dać szczu­pło i pięk­nie? Spokojnie…

Balenciaga – o fenomenie najbardziej pożądanej marki na świecie

Jesz­cze do nie­daw­na, według ran­kin­gu Inter­brand, wśród naj­lep­szych marek modo­wych na świe­cie w czo­łów­ce znaj­do­wa­ły się Guc­ci, Louis Vuit­ton czy Her­mes. Do cza­su, bo właśnie…

Świąteczne prezenty dla niej

Świę­ta już tuż tuż! A to ozna­cza, że czas naj­wyż­szy zaopa­trzyć się w świą­tecz­ne pre­zen­ty. Jeśli nie macie jesz­cze pomy­słu na to, czym w tym…

Gdzie kupić ciepłe dodatki na zimowe dni? Podpowiadamy i szukamy dla Was modeli u Polskich projektantów

  Pod­czas zimy czę­sto sta­je­my przed wybo­rem tego czy chce­my wyglą­dać dobrze czy woli­my żeby było nam cie­pło. Na szczę­ście w okre­sie zim­na wie­lu projektantów…

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na…