NAWILŻANIE SKÓRY – JAK I DLACZEGO?

Jak nawil­żać i pie­lę­gno­wać skó­rę twa­rzy? Jak powi­nien dzia­łać sku­tecz­ny krem nawil­ża­ją­cy i dla­cze­go jest on tak waż­ny na naszej pół­ce? Odpo­wia­da­my  na te pytania…

JAKI KOLOR PANTONE ZATRIUMFUJE W 2018 ROKU?

Na ten moment wszy­scy cze­ka­li­śmy. Jeden, jedy­ny kolor pośród całej gamy odcie­ni. Zdo­mi­nu­je świat mody i wnętrz w 2018 roku. Jaki? Ogła­sza­my wer­dykt Insty­tu­tu Pantone!…

MOHITO Little Princess Christmas Time

Na czas świą­tecz­nych cele­bra­cji pro­jek­tan­ci MOHITO przy­go­to­wa­li kolek­cje dla mamy i cór­ki peł­ną lśnią­cych mate­ria­łów , kar­di­ga­nów ze zdo­bie­ni ami i roz­klo­szo­wa­nych sukie­nek. Wśród użytych…

KOSMETYKI DO REGENERACJI WŁOSÓW – TEST

Chcesz mieć zdro­we, mięk­kie i peł­ne bla­sku wło­sy? Się­gnij po rege­ne­ru­ją­ce maski, szam­po­ny oraz odżyw­ki! Testu­je­my pro­duk­ty wzmac­nia­ją­ce wło­sy, by podzie­lić się z Tobą opinią.…

Kolekcja DUO od ANIA KRUK

Nowa kolek­cja mar­ki ANIA KRUK zachwy­ca szla­chet­no­ścią kamie­ni natu­ral­nych i cha­rak­te­ry­stycz­nym desi­gnem. Z jed­nej stro­ny paste­lo­wa, deli­kat­na i bar­dzo dziew­czę­ca, opra­wio­na w pozła­ca­ne sre­bro. Z…

TOMMYNOW W MEDIOLANIE

Zwień­czo­na wiel­ki­mi suk­ce­sa­mi w Nowym Jor­ku, Los Ange­les i Lon­dy­nie świa­to­wa tra­sa TOMMYNOW ma swój ciąg dal­szy, tym razem w Medio­la­nie, gdzie zosta­nie poka­za­na kolekcja…

Twoje rzęsy jeszcze nigdy nie były tak długie. Nowość od Estée Lauder.

Two­je rzę­sy jesz­cze nigdy nie były tak dłu­gie, a jed­no­cze­śnie pod­krę­co­ne i per­fek­cyj­nie roz­dzie­lo­ne, zacho­wu­jąc przy tym swo­ją obję­tość. Taki efekt to zasłu­ga naj­now­szej czarnej,…

Jak dobrać oprawki do kształtu twarzy?

 Oku­la­ry już daw­no prze­sta­ły być wyłącz­nie narzę­dziem słu­żą­cym do korek­ty wzro­ku. Obec­nie są one dodat­kiem, któ­ry dobie­ra­my do naszeg o indy­wi­du­al­ne­go sty­lu, tak samo jak…

Jakub Sawicki, trener personalny w szczerej rozmowie dla Vers-24

Słoń­ce świe­ci dziś wyjąt­ko­wo moc­no, a w powie­trzu jest dobra ener­gia. Kuba wita mnie z sze­ro­kim uśmie­chem, sia­da­my na poma­rań­czo­wej kana­pie w kawiar­ni zain­spi­ro­wa­nej Friend­sa­mi, jego ulu­bio­nym seria­lem. Rzad­ko znaj­du­je czas na tę roz­ryw­kę, pra­cu­je od 6.00 do 23.00 z krót­ki­mi prze­rwa­mi. Jakub Sawic­ki ma zale­d­wie 27 lat, pro­wa­dzi blo­ga Plant Punch, na któ­rym pro­mu­je spor­to­wy tryb życia i wega­nizm, a z zawo­du jest tre­ne­rem oso­bi­stym. Dla nas opo­wia­da o swo­jej pra­cy i racjo­nal­nym podej­ściu do zdro­we­go try­bu życia.

Czekoladowe babeczki w wersji FIT

Nie­wia­ry­god­nie smacz­ne a do tego w wer­sji fit. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że mają w skła­dzie… ugo­to­wa­ne­go bura­ka! Wypró­buj nasz prze­pis na moc­no cze­ko­la­do­we, brow­nie cupcakes…

SKUTECZNE OCZYSZCZANIE TWARZY

Oczysz­cza­nie to klu­czo­wy etap codzien­nej pie­lę­gna­cji twa­rzy. Chce­cie poznać sekret pięk­na? Nic prost­sze­go! Sta­ran­nie wyko­ny­wa­ny dema­ki­jaż ma zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję skó­ry. Sys­te­ma­tycz­ny i na…

Podkłady dla suchej cery

Jak bar­dzo wyma­ga­ją­ca potra­fi być sucha cera, naj­le­piej wie­dzą jej posia­dacz­ki. Taka sucha skó­ra potrze­bu­je przede wszyst­kim odpo­wied­nie­go, dogłęb­ne­go nawil­że­nia i o ile w kwestii…

Creamy wprowadza do sprzedaży zimową linię Moringa FOR YOU

Wraz z roz­po­czę­ciem sezo­nu zimo­we­go mar­ka Cre­amy wpro­wa­dza do sprze­da­ży zimo­wą edy­cję linii pie­lę­gna­cyj­nej opar­tej na haitań­skim ole­ju morin­ga  – MORINGA FOR YOU. Krem, olejek…