NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY – GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień…

Romantyczna kolekcja 303 AVENUE – Send me love letters

Sło­necz­na Bar­ce­lo­na – ser­ce Kata­lo­nii, a w samym środ­ku tęt­nią­cej życiem sto­li­cy od poran­nej kawy i papie­ro­sa do wie­czor­ne­go drin­ka przy barze pod­pa­tru­je­my fran­cu­ską it-girl…

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Estee Lau­der, pio­nier w bada­niach nad cyklem dobo­wym komó­rek skó­ry i odno­wą komó­rek powięk­szył wła­śnie linię kosme­ty­ków Advan­ce Night Repa­ir Estee Lau­der o kolej­ne serum…

MARY KATRANTZOU DLA VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret ma przy­jem­ność ogło­sić współ­pra­cę z jed­ną z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pro­jek­tan­tek, Mary Katrant­zou. Pro­jek­tant­ka, któ­ra na co dzień miesz­ka i two­rzy w Lon­dy­nie, nazy­wa­na…

Nowa linia kosmetyków do włosów od YOPE

Pol­ska mar­ka kosme­ty­ków YOPE powsta­ła z miło­ści do natu­ry i ofe­ru­je wszyst­ko, co w niej naj­lep­sze, dba­jąc o czy­stość w domu, pie­lę­gna­cję rąk i cia­ła,…

ZOOM ON – Gabriela Hearst

Nomi­no­wa­na do pre­sti­żo­wej CFDA Swa­ro­vski Award i CFDA dla pro­jek­tan­ta roku w kate­go­rii ubrań dla kobiet w 2018 roku. Lau­re­at­ka mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy Wool­mark 2016/17 i…

Wykonaj pełen makijaż z nową paletą wielozadaniową 5w1 od IsaDory

Każ­da kobie­ta posia­da w swo­jej kosme­tycz­ce naj­róż­niej­sze pro­duk­ty do maki­ja­żu. Bron­ze­ry, róże, korek­to­ry, pudry, pod­kła­dy, palet­ki do kon­tu­ro­wa­nia.. Rodza­jów i kolo­rów jest mnó­stwo. Isa­Do­ra przed­sta­wia…

Lime green – najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się…

BOHOBOCO o sztuce ubioru w kolekcji ART CURATOR

Przez ostat­nie 9 lat pro­jek­tan­ci Kamil Owcza­rek i Michał Gil­bert Lach ocza­ro­wa­li bran­żę mody swo­ją wie­dzą w zakre­sie autor­skie­go i jako­ścio­we­go, ale nada­ją­ce­go się do…

SWATCH PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ JESIEŃ-ZIMA 2018

Naj­now­sza kolek­cja Jesień-Zima łączy histo­rię i odle­głą przy­szłość, udo­wad­nia­jąc, że rein­ter­pre­ta­cja to naj­lep­sza for­ma inno­wa­cji. Nowe mode­le roz­bu­dza­ją wyobraź­nię i zmy­sły. Trzy zróż­ni­co­wa­ne linie łączą­ko­smo­po­li­tycz­ne…

TOP 7 produktów dla włosów, które uwielbiają modelki

Sesje zdję­cio­we, przy­miar­ki, poka­zy mody – wło­sy model­ki pod­czas pra­cy nie­mal codzien­nie nara­żo­ne są na licz­ne uszko­dze­nia. Tony lakie­rów do wło­sów, tapi­ro­wa­nie, wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry czy…

ZALANDO WKRACZA Z ASORTYMENTEM KOSMETYCZNYM DO POLSKI

Zalan­do – wio­dą­ca euro­pej­ska plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa, roz­po­czy­na sprze­daż kosme­ty­ków onli­ne w Pol­sce i Austrii. Zalan­do posze­rza dostęp­ny dotych­czas asor­ty­ment kosme­tycz­ny o pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne…

Rajska plaża Chanel, czyli najnowsza kolekcja Ready-to-wear wiosna-lato 2019

Lazu­ro­we morze, błę­kit­ne nie­bo i piasz­czy­sta pla­ża – 2 paź­dzier­ni­ka Grand Pala­is za spra­wą Kar­la Lager­fel­da zamie­ni­ło się w raj­skie wybrze­że, tak bli­skie ser­cu Coco.…