Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Alo­es jest darem natu­ry da ludz­ko­ści i jed­nym z naj­star­szych pro­duk­tów lecz­ni­cze­go pocho­dze­nia roślin­ne­go. Pro­duk­ty SKIN NATURAL zawie­ra­ją eks­trakt z Aloe Vera Bar­ba­den­sis, któ­ry pocho­dzi…

Powrót do lat 90 – Baguette bag

Poznaj­cie nową it-bag. Bagu­et­te od Fen­di, bo o niej mowa, to toreb­ka iko­na, któ­ra zasły­nę­ła m.in. dzię­ki seria­lo­wi „Seks w wiel­kim mie­ście” i wła­śnie zysku­je…

Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. mar­ka Vans wspie­ra wszyst­kich tych, któ­rzy podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Od zako­rze­nio­ne­go w kul­tu­rze Kali­for­nii sur­fin­gu, poprzez ska­te­bo­ar­ding, aż po muzy­kę i sztu­kę,…

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”.  Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną,…

Melissa x Opening Ceremony. Wspólnie przedstawiają wyjątkową kolekcję obuwia.

Po współ­pra­cy z naj­więk­szy­mi nazwi­ska­mi świa­to­wej mody, tym razem Melis­sa łączy siły z Ope­ning Cere­mo­ny – mar­ką ory­gi­nal­nych ubrań i sie­cią inno­wa­cyj­nych buti­ków. Wspól­nie przed­sta­wia­ją…

Kosmetyki INGLOT z certyfikacją V-LABEL

Dzię­ki współ­pra­cy INGLOT – fir­my pro­du­ku­ją­cej i ofe­ru­ją­cej pro­duk­ty beau­tyi skin­ca­re z orga­ni­za­cją V-LABEL, po 7 mie­sią­cach szcze­gó­ło­wych ana­liz surow­ców i metod pro­duk­cji, za wegań­skie…

Nawilżający samoopalacz w sprayu

Bio­lo­gicz­ne dzia­ła­nie Pho­to­derm Auto­bron­zant wyko­rzy­stu­je naj­now­sze osią­gnię­cia tech­no­lo­gii, łącząc sub­stan­cje samo­opa­la­ją­ce (dihy­drok­sy­ace­ton, DHA) i skład­ni­ki o wła­ści­wo­ściach roz­pra­sza­ją­cych. Te ostat­nie spra­wia­ją, że do naskór­ka docie­ra…

Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje. I nie tylko

Czu­je­cie lato? To ozna­cza tyl­ko jed­no:  mnó­stwo cza­su, aby korzy­stać ze słoń­ca, spo­ty­kać się ze zna­jo­my­mi i poćwi­czyć na świe­żym powie­trzu. Jeśli nale­żysz do moli…

Zakochaj się w jesieni z EDITED!

Zako­chaj się w jesie­ni z EDITED! Nowy sezon wita­my kolek­cją „Soft Adven­tu­res”. Mięk­kie paste­lo­we kolo­ry połą­czo­ne z odcie­nia­mi czer­wie­ni wpro­wa­dza­ją w roman­tycz­ny nastrój jesie­ni. Pro­jek­ty…

NATURALNE PIĘKNO W KLINICE STHETIC!

Tra­dy­cyj­ną let­nią czwart­ko­wą impre­zę w ogro­dach Kli­ni­ki Sthe­tic i tym razem moż­na okre­ślić jako wyjąt­ko­we towa­rzy­skie wyda­rze­nie roku! Boha­te­rem wie­czo­ru był zna­ko­mi­ty pro­dukt mar­ki SAYPHA…

Gra w kolory według Chanel – kolor to nowy kanon

Koniec z nudą w maki­ja­żu – sza­ry, nie­bie­ski, zie­lo­ny, wrzo­so­wy. W tym sezo­nie zapo­mnij o czar­nym maki­ja­żu oczu i odważ­nie baw się kolo­rem! W tym sezo­nie…

CHANEL A LA PLAGE – plaża Chanel w centrum Warszawy

Pla­żo­wy look według Cha­nel? Olfak­to­rycz­ne orzeź­wie­nie, połysk uwo­dzi­ciel­skich ust i oczy­wi­ście natu­ral­ny, zdro­wy blask. Tego lata zapo­mi­na­my o wszyst­kim w sty­lo­wy, nie­po­wta­rzal­ny spo­sób. W dniach…

MGIEŁKA TAK MOCNA JAK SERUM

DZIAŁANIE Insti­tut Esthe­derm, w opar­ciu o bada­nia labo­ra­to­ryj­ne stwo­rzył i opa­ten­to­wał mgieł­kę Cel­lu­lar Water Mist, 100% bio­mi­me­tycz­ną, inspi­ro­wa­ną wodą, natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w skó­rze. Woda ta…