Butik KOPI świętuje pierwsze urodziny

Minął rok, od kie­dy na mapie sto­li­cy poja­wi­ło się nowe miej­sce przy­cią­ga­ją­ce wiel­bi­cie­li pol­skiej mody – fla­go­wy butik mar­ki biżu­te­rii KOPI. W minio­ny czwar­tek Kopisz­ka…

Depresja poporodowa – jak sobie z nią radzić?

Naro­dzi­ny dziec­ka mogą wywo­łać mie­szan­kę sil­nie skraj­nych emo­cji –  od pod­nie­ce­nia i rado­ści po strach i nie­po­kój. Mogą rów­nież spo­wo­do­wać coś, cze­go na pew­no się…

GRAND BAZAR Modne Targi 16 lutego (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na walen­tyn­ko­we zaku­py na Powi­śle! Luto­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar ponow­nie odbę­dzie się w prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle. Dokład­nie na par­te­rze nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych…

Nowy rok – czas na zmiany. Nadchodzi generacja kobiet INTIMINY

W 2018 roku na ryn­ku pol­skim swo­ją pre­mie­rę mia­ła mar­ka INTIMINA ofe­ru­ją­ca serię pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do wszel­kich aspek­tów zdro­wia intym­ne­go kobiet. Fir­ma zapew­nia uni­kal­ny asor­ty­ment…

COS PRZEDSTAWIA KAMPANIĘ WIOSNA-LATO 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA

COS ma przy­jem­ność przed­sta­wić kam­pa­nię wize­run­ko­wą na sezon wio­sna-lato 2019, któ­rej auto­rem jest uzna­ny bry­tyj­ski foto­graf Mark Bor­th­wick. Jego zdję­cia odzwier­cie­dla­ją świe­żą i swo­bod­ną ele­gan­cję…

Najpiękniejsze prezenty Walentynkowe

Cho­ciaż powszech­ne jest stwier­dze­nie, że Walen­tyn­ki są prze­ja­wem komer­cji napły­wa­ją­cej do nas zza oce­anu, nie do koń­ca jest to praw­dą. Począt­ki Świę­ta Zako­cha­nych nale­ży bowiem szu­kać…

Znani projektanci dla Cosentino

Hisz­pań­ski pro­du­cent nowo­cze­snych powierzch­ni kwar­co­wych nie prze­sta­je zaska­ki­wać. Nie uci­chły jesz­cze echa mini­ma­li­stycz­nej wizji kuch­ni autor­stwa Alfre­do Häberli’ego, przed­sta­wio­nej na tego­rocz­nych Tar­gach IMM,  a Cosen­ti­no…

Romantyczna mini kolekcja biżuterii KOPI

Mar­ka KOPI po raz kolej­ny zaska­ku­je i w mie­sią­cu miło­ści, jakim nie­za­prze­czal­nie jest luty, pre­zen­tu­je kap­su­ło­wą kolek­cję walen­tyn­ko­wą. Miło­śnicz­ki biżu­te­rii autor­stwa Nata­lii Kopisz­ki znaj­dą w…

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

Nazwa mar­ki ​FOREO wywo­dzi się od angiel­skie­go zwro­tu ​For Eve­ry­one. ​Zgod­nie z tą dekla­ra­cją, w ofer­cie znaj­dziesz dosko­na­łe pomy­sły na walen­tyn­ko­wy pre­zent dla każ­de­go. Sprawdź…

ZOOM ON Dr Barbara Sturm

Świa­to­wej kla­sy pie­lę­gna­cja daje mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty przy mini­mal­nej licz­bie pro­duk­tów – to kon­cep­cja odżyw­czej for­mu­ły dr. Bar­ba­ry Sturm. W opar­ciu o dokład­ne, medycz­ne bada­nia na…

Wishlist na Walentynki od Indii & Yaniny

Jakie są naj­lep­sze pre­zen­ty na Walen­tyn­ki? Jak spę­dzić ten dzień wyjąt­ko­wo? O tym szcze­gól­nym dniu opo­wia­da­ją nasze dziew­czy­ny – India i Yani­na. Obie bar­dzo lubią…

Jak skutecznie wzmocnić włosy

Zimą nasze wło­sy „cier­pią” podwój­nie. Jak sku­tecz­nie wzmoc­nić wło­sy trak­to­wa­ne cie­płym powie­trzem w pomiesz­cze­niach, zim­nym na zewnątrz, a w dodat­ku pod­da­wa­nym codzien­nym sty­li­za­cjom? Jak zapo­biec…

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na…