Nowość La Mer: dobrze nawilżona i jędrna skóra z The Reparative Body Lotion

Skó­ra sta­je się natych­miast sil­nie nawil­żo­na i dobrze odży­wio­na. Widocz­ne uszko­dze­nia zosta­ją napra­wio­ne, a podraż­nie­nia uko­jo­ne. Z cza­sem prze­bar­wie­nia zosta­ją roz­ja­śnio­ne, tek­stu­ra wygła­dzo­na, a bruz­dy i zmarszcz­ki wyda­ją się płyt­sze. O czym mowa? O cudow­nych dzia­ła­niach nowe­go pro­duk­tu do pie­lę­gna­cji mar­ki La Mer. Zobacz !

Przystanek Woodstock 1995 – 2014

Zaczę­ło się w sierp­niu 1969 roku na far­mie koło Nowe­go Jor­ku. Zapla­no­wa­ny na trzy dni festi­wal oka­zał się jed­nym z naj­więk­szych zlo­tów mło­dzie­żo­wych koń­ca lat 60, któ­ry – jak uznał Maga­zyn Rol­ling Sto­ne – zmie­nił histo­rię rock and rol­la. Pol­ska edy­cja mia­ła miej­sce 26 lat póź­niej i trwa do dziś. Chcesz tra­fić do kil­ku­dnio­we­go raju dla dzie­ci kwia­tów i wszyst­kich, któ­rzy miłu­ją pokój, wol­ność oraz szczę­ście w połą­cze­niu z naj­lep­szą muzy­ką? Nie może Cię tam zabrak­nąć!

Audioriver Festival 2014

Na mie­siąc przed star­tem festi­wa­lu, ogła­sza­my szcze­gó­ły doty­czą­ce trze­cie­go dnia impre­zy. Owia­na dotych­czas tajem­ni­cą nie­dziel­na część wyda­rze­nia odbę­dzie się 27 lip­ca w Ogro­dzie Miej­skie­go Zespo­łu Obiek­tów Spor­to­wych w Płoc­ku, a jej gwiaz­da­mi będą Damian Laza­rus, Guy Ger­ber i Mano Le Tough. Poda­je­my tak­że pro­gram całe­go festi­wa­lu z podzia­łem na dni i sce­ny.

Najpiękniejsze murale z całego świata

Stwo­rzo­ny dwa lata temu Google Cul­tu­ral Insti­tu­te to glo­bal­na plat­for­ma, któ­ra współ­pra­cu­je z ponad 400 insty­tu­cja­mi kul­tu­ry z 50 kra­jów. Cel? Digi­ta­li­za­cja waż­nych zaso­bów kul­tu­ry i mate­ria­łów histo­rycz­nych, aby sta­ły się powszech­nie dostęp­ne. Efekt? Już dziś możesz zoba­czyć nie­mal 5 tysię­cy mura­li z całe­go świa­ta!

No Make Up,100% Natural!

Ide­al­ny maki­jaż to taki, dzię­ki któ­re­mu Two­ja twarz wyglą­da na zdro­wą i zadba­ną, a wszyst­kie nie­do­cią­gnię­cia natu­ry zosta­ją zama­sko­wa­ne. Nie lubisz moc­nych cie­ni do powiek i obcią­ża­ją­cych skó­rę kosme­ty­ków? Postaw na wro­dzo­ne pięk­no i wybierz make up no make up, by w let­nie dni zachwy­cić wszyst­kich por­ce­la­no­wą cerą!

TOP 5 najciekawszych kosmetyków czerwca

Lato to słoń­ce i radość. Takie też są nasze czerw­co­we nowo­ści, któ­ry­mi wita­my lato, dzię­ki kosme­ty­kom jakie kupu­je­my. Pięk­ne zapa­chy przy­wo­łu­ją uśmiech szczę­ścia, a dosko­na­łe pro­duk­ty do maki­ja­żu oraz pie­lę­gna­cji spra­wia­ją, że wyglą­da­my pro­mien­nie i rado­śnie. Dla­te­go wybra­li­śmy dla Was 5 cie­ka­wych i dobrze zapo­wia­da­ją­cych się pro­duk­tów tego mie­sią­ca. Zachę­ca­my do krót­kiej lek­tu­ry!

Bobbi Brown Redaktor Naczelną Yahoo Beauty

Jestem pod­eks­cy­to­wa­na debiu­tem nowe­go maga­zy­nu onli­ne Yahoo Beau­ty. Mam nadzie­ję, że sta­nie się on dla wszyst­kich inspi­ra­cją jak pięk­nie żyć.” – zachę­ca Bob­bi Brown. Dowiedz się wię­cej!

Ostatni dzień Festiwalu Kawy 2014: zobacz program

To ostat­ni dzień praw­dzi­we­go świę­ta miło­śni­ków kawy z całej Pol­ski. Łódz­kie loka­le zapra­sza­ją na espres­so i cap­puc­ci­no w festi­wa­lo­wej cenie 3 zł. Do tego szko­le­nia i zawo­dy – zobacz­cie pro­gram impre­zy!

V edycja Samsung Irena Women’s Run

W tym roku fir­ma Sam­sung po raz kolej­ny aktyw­nie roz­po­czy­na lato. Już 29 czerw­ca w samo połu­dnie z war­szaw­skiej Agry­ko­li ruszy naj­więk­szy pol­ski bieg kobiet, któ­re­go ideą będzie pro­mo­wa­nie zdro­we­go try­bu życia wśród Polek.

Aromatyczny poczatek wakacji z Festiwalem Kawy

W dniach 27 – 29 czerw­ca, w pierw­szy week­end waka­cji, Łódź ponow­nie przy­cią­gnie aro­ma­tycz­nym zapa­chem miło­śni­ków kawy z całej Pol­ski. Przez 3 dni 24 loka­le z całej Łodzi zapra­szać będą na espres­so i cap­puc­ci­no w festi­wa­lo­wej cenie 3 zł.

Alergia na słońce – objawy i leczenie

Kie­dy więk­szość z nas tęsk­ni za moc­nym, let­nim słoń­cem są i tacy, któ­rzy modlą się, by nie wyglą­da­ło zza chmur. Dla­cze­go? Nie­któ­rzy ludzie cier­pią na aler­gię i nawet po krót­kim cza­sie eks­po­zy­cji na pro­mie­nie sło­necz­ne dosta­ją plam, czy wysy­pek. Poznaj obja­wy uczu­le­nia na słoń­ce, a tak­że spo­so­by radze­nia sobie z tą przy­krą dole­gli­wo­ścią.

Johnny Depp i jego kreacje aktorskie

John­ny Depp to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych akto­rów hol­ly­wo­odz­kich, reży­ser i muzyk zna­ny głów­nie z przed­sta­wia­nia eks­cen­trycz­nych wcie­leń. Trzy­krot­nie nomi­no­wa­ny do Osca­ra , został rów­nież ogło­szo­ny naj­sek­sow­niej­szym męż­czy­zną na świe­cie.

Ojciec Slow Food: Carlo Petrini

O ruchu Slow Food, czy­li alter­na­ty­wie dla szyb­kie­go tem­pa życia, mowa już od 1989 roku. Nie­mal po 25 latach temat jest jak naj­bar­dziej aktu­al­ny, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy przy­po­mnieć o respek­to­wa­niu tra­dy­cji kuli­nar­nych i zachę­cić do tro­ski o jakość jedze­nia, by na koniec –idąc śla­da­mi Car­lo Petri­ni- zre­de­fi­nio­wać naukę o żywie­niu docie­ra­jąc do kon­cep­cji „nowej gastro­no­mii”.