TOP 5 ulubionych lifestyle’owych magazynów redakcji VERS ­ 24

W dobie roz­wi­ja­ją­cej się cyfry­za­cji papie­ro­we książ­ki i cza­so­pi­sma zaczę­ły scho­dzić na dal­szy plan. Pomi­mo tego, iż ich war­tość w obli­czu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyda­je się…

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Wło­skie­go domu mody Pra­da nie trze­ba przed­sta­wiać niko­mu i to nie tyl­ko dla­te­go, że ubie­ra się w nim sam dia­beł. Jest on bowiem roz­po­zna­wal­ny na…

Pomysł na świąteczne pisanki od Vers-24

Wiel­ka­noc zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. W naszym codzien­nym zabie­ga­niu war­to zna­leźć chwi­lę, by w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół przy­go­to­wać wła­sno­ręcz­nie świą­tecz­ne deko­ra­cje. My w tym…

Sposób na pasek

 Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: asos.com, hm.com, net-a-porter.com, pinterest.com, mango.com Kola­że:Rena­ta Cięż­kow­ska  Nosi­my je wszy­scy. Przede wszy­skim mają zapo­biec temu, aby utrzy­mać ciut za duże spodnie w…

Chanel haute couture spring / summer 2016

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie,…

H&M

golf w prążek

Zara

buty spor­to­we

H&M

port­mo­net­ka

Spór o wysokość obcasa

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: VERS-24  Wie­le kobiet nie wyobra­ża sobie życia bez szpi­lek. Czę­sto ruj­nu­ją one nie tyl­ko nasz port­fel, ale i zdro­wie. Duża licz­ba kobiet…

Koszula, czy bluzka? – Dwa w jednym!

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: vogue.co.uk, net-a-porter.com, hm.com, zara.com Kola­że: Rena­ta Cięż­kow­ska Jest dopie­ro poło­wa sierp­nia, słoń­ce prze­waż­nie tak grze­je, że cza­sa­mi nie mamy ocho­ty wycho­dzić z…

Playlista na weekend

Tem­pe­ra­tu­ra rośnie, życzy­my Wam gorą­ce­go week­en­du, dużo emocji! 

Dwa w jednym, czyli potęga black-one.

Tekst: Beata Chro­mik Kola­że: Rena­ta Cięż­kow­ska Okres świet­no­ści świę­cił w latach 50-tych XX wie­ku. Wów­czas sta­wia­no na akcen­ty vin­ta­ge. Nowo­cze­sna wer­sja jed­no­czę­ścio­we­go stro­ju poja­wia się na…

Stylowe ikony lat 70

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Kola­że: Rena­ta Cięż­kow­ska Nie mogli­śmy docze­kać się powro­tu lat 70., dla­te­go teraz czer­pie­my peł­ny­mi gar­ścia­mi z tej sty­lo­wej deka­dy! Od wzo­rzy­stych, tra­pe­zo­wych sukie­nek, przez…