TOP 5 ulubionych lifestyle’owych magazynów redakcji VERS ­ 24

W dobie roz­wi­ja­ją­cej się cyfry­za­cji papie­ro­we książ­ki i cza­so­pi­sma zaczę­ły scho­dzić na dal­szy plan. Pomi­mo tego, iż ich war­tość w obli­czu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wyda­je się…

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Wło­skie­go domu mody Pra­da nie trze­ba przed­sta­wiać niko­mu i to nie tyl­ko dla­te­go, że ubie­ra się w nim sam dia­beł. Jest on bowiem roz­po­zna­wal­ny na…

Pomysł na świąteczne pisanki od Vers-24

Wiel­ka­noc zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. W naszym codzien­nym zabie­ga­niu war­to zna­leźć chwi­lę, by w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół przy­go­to­wać wła­sno­ręcz­nie świą­tecz­ne deko­ra­cje. My w tym…

Chanel haute couture spring / summer 2016

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie,…

H&M

golf w prą­żek

Zara

buty spor­to­we

H&M

port­mo­net­ka

Spór o wysokość obcasa

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: VERS-24  Wie­le kobiet nie wyobra­ża sobie życia bez szpi­lek. Czę­sto ruj­nu­ją one nie tyl­ko nasz port­fel, ale i zdro­wie. Duża licz­ba kobiet…

Playlista na weekend

Tem­pe­ra­tu­ra rośnie, życzy­my Wam gorą­ce­go week­en­du, dużo emo­cji!

No need to fly – Just imagine

Kre­atyw­na gru­pa KIWI chce poka­zać, że róż­ni­ce mogą być inspi­ru­ją­ce, spra­wić, by dzie­ci nie bały się innych kul­tur. Dla Vers-24 zało­ży­ciel­ki opo­wie­dzia­ły o swo­ich pasjach, pro­jek­tach i pla­nach na przy­szłość.

Nowy teledysk Ed’a Sheeran’a

Dzi­siaj uka­zał się nowy tele­dysk mło­de­go i zdol­ne­go bry­tyj­czy­ka, Ed’a Sheeran’a. Pio­sen­ka pocho­dzi z albu­mu “X”, poni­żej może­cie obej­rzeć tele­dysk.

Tomasz Ossoliński dla Gino Rossi

Zna­ny pol­ski pro­jek­tant Tomasz Osso­liń­ski po raz kolej­ny przy­go­to­wał limi­to­wa­ną kolek­cję butów dla mar­ki Gino Ros­si. W sezo­nie wio­sna-lato 2015 sta­wia on przede wszyst­kim na kolek­cję męską peł­ną ponad­cza­so­wych faso­nów, ory­gi­nal­nych deta­li i mod­nych roz­wią­zań.

Florence + The Machine wraca z nową płytą

Tekst: Vers-24 W czerw­cu tego roku do sprze­da­ży rusza nowa pły­ta (“How Big How Blue How Beau­ti­ful”) bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki oraz jej zespo­łu, po dłuż­szym okre­sie…