Artelioni – gratka dla miłośniczek biżuterii

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

artelioni

Miło nam powi­tać na pol­skim ryn­ku nową mar­kę biżu­te­rii – Arte­lio­ni, któ­ra swo­ją pre­mie­rę mia­ła 22 kwiet­nia, czy­li w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Zie­mi, na ostat­nim pię­trze kame­ral­ne­go cen­trum han­dlo­we­go Mysia 3 w War­sza­wie. Zbież­ność ze świę­tem, jakie tego dnia obcho­dzi­li­śmy, oka­za­ła się nie­przy­pad­ko­wa. Pre­zen­ta­cja dwóch linii – wio­sna-lato oraz jesień-zima – zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w bar­dzo nie­ty­po­wy spo­sób. Na zgro­ma­dzo­nych gości cze­ka­ły nie tra­dy­cyj­ne gablo­ty, lecz eks­po­zy­cje obra­zu­ją­ce ducha, w jakim powsta­ło kil­ka linii biżu­te­rii tej mar­ki.

Zaim­po­no­wa­ły nam deli­kat­ne naszyj­ni­ki i kol­czy­ki wyko­na­ne ze sre­bra i różo­we­go zło­ta, mak­sy­ma­li­stycz­ne ozdo­by z kolo­ro­wych kamie­ni oraz coś zde­cy­do­wa­nie mniej for­mal­ne­go – kolo­ro­wa, gumo­wa biżu­te­ria, ide­al­na na pla­żę!

Arte­lio­ni to bar­dzo zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­na i nie­po­wta­rzal­na mar­ka biżu­te­ryj­na. W jej pokaź­nej ofer­cie znaj­dzie­my cha­rak­te­ry­stycz­ne zawiesz­ki, kol­czy­ki, bran­so­le­ty, któ­rych nie da się pomy­lić z żad­ny­mi inny­mi spo­śród już ist­nie­ją­cych  na pol­skim ryn­ku biżu­te­rii luk­su­so­wej. Dużą zale­tą mar­ki jest jej prze­zna­cze­nie dla sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców, poszu­ku­ją­cych zde­cy­do­wa­nie nie­po­wta­rzal­nych pro­duk­tów.
Pro­po­zy­cje Arte­lio­ni dostęp­ne są w sprze­da­ży on-line na artelioni.pl, a od lip­ca tak­że w salo­nach Apart.

ARTELIONI_bizuteria online (1) ARTELIONI_bizuteria online (2) ARTELIONI_bizuteria online (3) ARTELIONI_bizuteria online (4)

Wię­cej pro­po­zy­cji na: artelioni.pl

Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy