GIORGIO ARMANI KOLEKCJA JESIEŃ/ZIMA 2017–2018


HARMONIA RÓŻNORODNOŚCI

Nowa kolek­cja Gior­gio Arma­ni na sezon jesień/zima 2017–2018 zachwy­ca feerią barw, bogac­twem fak­tur oraz faso­nów. Pro­jek­tant pro­po­nu­je kon­tra­sto­we połą­cze­nia: piko­wa­nej saty­ny z mięk­kim mohe­rem lub boga­te­go aksa­mi­tu z wzo­rzy­sty­mi żakar­da­mi.

Rów­nież głów­ne bar­wy kolek­cji olśnie­wa­ją niczym szla­chet­ne kamie­nie – rubi­no­wa czer­wień, ame­ty­sto­wy fio­let i szma­rag­do­wa zie­leń defi­niu­ją wize­ru­nek kobie­ty Arma­ni na jesień i zimę 2017–2018. Ubiór sta­je się poezją, a instynk­tow­ny dobór gar­de­ro­by jest wyra­zem eks­pre­sji.

Nowa kobie­ta Arma­ni jest wol­na, świa­do­ma i lek­ko non­sza­lanc­ka.

JESIENNO-ZIMOWY MAKIJAŻ WEDŁUG LINDY CANTELLO           

Aby pod­kre­ślić mno­gość barw w kre­acjach Gior­gio Arma­ni na jesień i zimę 2017–2018, Lin­da Can­tel­lo zde­cy­do­wa­ła, że maki­jaż mode­lek będzie zacho­wa­ny w odcie­niach czer­ni. Czar­ny cień do powiek z holo­gra­ficz­ny­mi dro­bin­ka­mi wyglą­da wspa­nia­le w połą­cze­niu z czar­ną, winy­lo­wą kre­ską. Oczy znaj­du­ją się w cen­trum uwa­gi, a blask holo­gra­mu to nowa czerń.

KOLEKCJA MAKIJAŻU ARMANI RUNWAY JESIEŃ/ZIMA 2017–2018: BLACK NUANCES

Już od kil­ku sezo­nów Gior­gio Arma­ni oraz Lin­da Can­tel­lo two­rzą limi­to­wa­ne serie pro­duk­tów, któ­re pozwa­la­ją kobie­tom na całym świe­cie na odtwo­rze­nie maki­ja­żu z podium. Tym razem Gior­gio Arma­ni Beau­ty przed­sta­wia kolek­cję BLACK NUANCES, któ­ra pozwa­la na połą­cze­nie kla­sycz­nej czer­ni z odro­bi­ną kolo­ru. W skład kolek­cji wcho­dzą dwa inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty: EYE SHADOW GEL – moc­no napig­men­to­wa­ny cień do powiek w żelu oraz LACQUERED EYE LINER – moc­no poły­sku­ją­cy płyn­ny liner, któ­ry pozwa­la otrzy­mać efekt „mokrej” kre­ski.

Tekst/wideo/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy