DesignStyl życia

Aria –  połączenie natury i technologii NASA

Czy we współczesnym  świecie możemy liczyć na czyste powietrze w najbliższym otoczeniu? Odpowiedź brzmi TAK. Dwa odrębne światy – flory i kosmicznej technologii NASA połączyły bowiem siły, aby stworzyć rewolucyjną, hybrydową Arię by MATEKO.  Nowoczesny, sięgający do korzeni roślin oczyszczacz powietrza ma szansę zrewolucjonizować rynek, aby zadbać o jakość życia w naszych domach czy biurach.

Aria –  połączenie natury i technologii NASA

Technologia i natura

ARIA to hybry­da wyko­rzy­stu­ją­ca kla­sycz­ną tech­no­lo­gię mecha­nicz­nych oczysz­cza­czy powie­trza z fito­re­me­dia­cyj­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi roślin. Dzię­ki zasto­so­wa­niu spe­cjal­nej tur­bi­ny urzą­dze­nie zasy­sa powie­trze, oczysz­cza­jąc je przez trój­war­stwo­wy filtr HEPA 13, ste­ry­li­zu­jąc bak­te­rio­bój­czym świa­tłem UV‑C i dopro­wa­dza­jąc do  korze­ni rośli­ny, gdzie zacho­dzi fito­re­me­dia­cja nisz­czą­ca tok­sy­ny, meta­le cięż­kie i inne zanie­czysz­cze­nia pozo­sta­łe w powie­trzu. Dzię­ki zasto­so­wa­niu Air Booste­ra (patent Mate­ko) ARIA zwięk­sza pręd­kość prze­pły­wu i inten­syw­nie wspo­ma­ga zasy­sa­nie powie­trza do kana­łu w czę­ści roślin­nej, gdzie zacho­dzi natu­ral­na rota­cja powie­trza nano­szą­ce­go zanie­czysz­cze­nia na korze­nie rośli­ny. Syner­gia zaawan­so­wa­nej fil­tra­cji mecha­nicz­nej i fito­re­me­dia­cji eli­mi­nu­je ponad 99% wszyst­kich zanie­czysz­czeń ist­nie­ją­cych w powietrzu.

Filtrowanie powietrza

Naj­bar­dziej szko­dli­we i naj­groź­niej­sze dla zdro­wia czło­wie­ka są zanie­czysz­cze­nie PM2,5, któ­re  ze wzglę­du na swo­ją wiel­kość, mogą prze­do­stać się bez­po­śred­nio do krwio­bie­gu czło­wie­ka. ARIA wyko­nu­je 6‑fazowy pro­ces uzdat­nia­nia powie­trza, począw­szy od eli­mi­na­cji więk­szych zanie­czysz­czeń (kurz, wło­sy, sierść, roz­to­cza) po neu­tra­li­za­cję nie­przy­jem­nych zapa­chów i nasy­ce­nie powie­trza ujem­ny­mi jonami.

Od korzenia do  liści 

Myśląc o rośli­nach zawsze wyda­je się nam,  że to  tyl­ko zie­lo­na część jest odpo­wie­dzial­na za jakość powie­trza w naszym oto­cze­niu. Nic bar­dziej myl­ne­go. Rośli­ny oczysz­cza­ją­ce powie­trze pobie­ra­ją bowiem tok­sy­ny ze śro­do­wi­ska na 2 spo­so­by. Pierw­szy to ten bar­dziej nam zna­ny, czy­li wchła­nia­nie zanie­czysz­czeń przez apa­ra­ty szpar­ko­we znaj­du­ją­ce się na liściach. Popu­lar­ny, ale zde­cy­do­wa­nie mniej efek­tyw­ny. Dru­ga meto­da to pobie­ra­nie tok­syn bez­po­śred­nio przez sys­tem korze­nio­wy. Wydaj­ność tej meto­dy jest dużo sku­tecz­niej­sza dzię­ki orga­ni­zmom żywym wystę­pu­ją­cym na korze­niach, któ­re uła­twia­ją pro­ces roz­kła­du sub­stan­cji che­micz­nych. ARIA, wyko­rzy­stu­jąc Air Booster stwo­rzo­ny przez MATEKO, nie tyl­ko wspo­ma­ga oczysz­cza­nie powie­trza w korze­niach, ale tak­że dba o ich natle­nie­nie dzię­ki cze­mu rośli­na szyb­ciej rośnie, kwit­nie i ozda­bia przestrzeń.

Efektowny design  połączony z mobilną aplikacją

ARIA posia­da spe­cjal­nie stwo­rzo­ną mobil­ną apli­ka­cję, któ­ra pozwa­la ste­ro­wać urzą­dze­niem, czy­li m.in. usta­wiać wil­got­ność powie­trza, tem­pe­ra­tu­rę, spraw­dzać poziom zanie­czysz­czeń  oraz dodat­ko­wo poma­ga wybrać naj­lep­szą, dla użyt­kow­ni­ka rośli­nę.  Stwo­rzo­na przez MATEKO mobil­na biblio­te­ka roślin, daje moż­li­wość dopa­so­wa­nia do swo­je­go oto­cze­nia rośli­ny, kie­ru­jąc się ich wła­ści­wo­ścia­mi oczysz­cza­ją­cych, wyma­ga­nia­mi zwią­za­ny­mi z upra­wą, pre­fe­ren­cja­mi nasło­necz­nie­nia oraz wil­got­no­ścią powie­trza. Mini­ma­li­stycz­ny design pozwa­la Arii wkom­po­no­wać się w każ­de wnę­trze, a przy oka­zji pod­kre­śla też uro­ki umiesz­czo­nej w niej rośliny.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy