Antyczny Narodowy/Samsung prezentuje wystawę „Pompeje. Życie w cieniu wulkanu”

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: wystawapompeje.pl

09

Wczo­raj na Sta­dio­nie Naro­do­wym mia­ło miej­sce otwar­cie nie­zwy­kłej mul­ti­me­dial­nej wysta­wy „Pom­pe­je. Życie w cie­niu wul­ka­nu”. Eks­po­zy­cja zaj­mu­je 2 tysią­ce metrów kwa­dra­to­wych sta­dio­nu. Przy­go­to­wa­no 24 sale oraz 74 mul­ti­me­dial­nych insta­la­cji, któ­re zabio­rą nas w podróż do antycz­nych Pom­pe­jów jesz­cze przed wybu­chem w 79 roku naszej ery wul­ka­nu Wezu­wiusz.

Wysta­wa zosta­ła stwo­rzo­na dzię­ki naj­now­szym tech­no­lo­giom, a mia­no­wi­cie rekon­struk­cjom 3D i 4D, efek­tom mul­ti­sen­so­rycz­nym (dosko­na­ła zaba­wa dla naszych zmy­słów!) oraz cyfro­wym pro­jek­cjom prze­strzen­nym. Praw­dzi­wą atrak­cją (nie tyl­ko dla dzie­ci) jest wybuch wul­ka­nu. Tej efek­tow­nej pro­jek­cji towa­rzy­szyć będzie trzę­sie­nie zie­mi. Głów­nym part­ne­rem wysta­wy jest Sam­sung Elec­tro­nics Pol­ska. Oku­la­ry do rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej Gear VR dzia­ła­ją­ce w opar­ciu o smart­fon GALAXY Note 4 prze­nio­są nas w sam śro­dek antycz­ne­go mia­sta. Zwie­dza­ją­cy do dys­po­zy­cji będą mie­li tak­że gry dostęp­ne na table­tach GALAXT Tab S. Z pew­no­ścią zain­te­re­su­ją się nimi naj­młod­si uczest­ni­cy wysta­wy. Dla szkół oraz pla­có­wek edu­ka­cyj­nych prze­wi­dzia­no spe­cjal­ne pane­le lek­cyj­ne. To nie pierw­szy wkład fir­my Sam­sung w pro­mo­wa­nie kul­tu­ry i nauki. Ope­ra wie­deń­ska oraz Cen­trum Nauki Koper­nik to tyl­ko dwa przy­kła­dy, spo­śród wie­lu dzia­łań fir­my. Hono­ro­wy patro­nat nad wysta­wą obję­li: Prze­wod­ni­czą­cy Rady Gospo­dar­czej przy Pre­ze­sie Rady Mini­strów Janusz Lewan­dow­ski, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go Adam Stru­zik oraz Amba­sa­da Repu­bli­ki Wło­skiej w War­sza­wie. Amba­sa­do­rem pro­jek­tu zosta­ła podróż­nicz­ka i dzien­ni­kar­ka Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska.

Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 18 paź­dzier­ni­ka. Wej­ścia odby­wa­ją się od godzi­ny 9 rano do 19 wie­czo­rem. Bile­ty moż­na kupić na stro­nie inter­ne­to­wej www.ekobilet.pl. Ceny waha­ją się od 45 do 25 zło­tych.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy