Anja Rubik i Sasha Knezevic w świątecznej kampanii Apart. Czy coś się zmieniło?

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: Mar­cin Tysz­ka

Nowa kam­pa­nia mar­ki Apart po raz kolej­ny zabie­ra nas do ide­al­ne, intym­ne­go świa­ta dwoj­ga zako­cha­nych. Per­fek­cyj­ne pre­zen­ty, per­fek­cyj­ne stro­je oraz manie­ry. Nie­ste­ty zdję­cia do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją te z ubie­głe­go roku. Foto­gra­fie oraz kli­mat nie­na­gan­ny skła­nia­ją­cy to tego by zacząć myśleć już o pre­zen­tach. Per­fek­cyj­nie wyeks­po­no­wa­na biżu­te­ria na pew­no sku­si nie jed­ną z Pań! A wam jak się podo­ba? Czy też marzy­cie ot takich świę­tach i pre­zen­tach?

Jed­no jest pew­ne zachwy­ca­ją­ca Anja Rubik u boku męża w obiek­ty­wie Mar­ci­na Tysz­ki to uczta dla oczu i zmy­słów! Sesje sty­li­zo­wa­ła Agniesz­ka Ści­bior.

anja-rubik-i-sasha-knezevic-w-swiatecznej-kampanii-apart-2014-fot-marcin-tyszka-1

anja-rubik-i-sasha-knezevic-w-swiatecznej-kampanii-apart-2014-fot-marcin-tyszka-2

anja-rubik-i-sasha-knezevic-w-swiatecznej-kampanii-apart-2014-fot-marcin-tyszka

anja-rubik-i-sasha-knezevic-w-swiatecznej-kampanii-apart-2014-fot-marcin-tyszka-8

anja-rubik-i-sasha-knezevic-w-swiatecznej-kampanii-apart-2014-fot-marcin-tyszka-6

anja-rubik-i-sasha-knezevic-w-swiatecznej-kampanii-apart-2014-fot-marcin-tyszka-5

anja-rubik-i-sasha-knezevic-w-swiatecznej-kampanii-apart-2014-fot-marcin-tyszka-3

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy