Zdrowie

Alternatywa mleka krowiego – mleko roślinne

mleko ryżowe

Mle­ko – pro­dukt pod­sta­wo­wy i uży­wa­ny w kuch­ni nie­mal­że codzien­nie. Od pew­ne­go cza­su budzi jed­nak wie­le kon­tro­wer­sji i czę­sto toczy się dys­ku­sja doty­czą­ca tego czy doro­słe oso­by powin­ny spo­ży­wać mle­ko. Dzi­siaj nie będzie­my sku­piać się na tym, kto ma rację, chcie­li­by­śmy jedy­nie wspo­mnieć o dole­gli­wo­ści, któ­ra powo­du­je, że bez­względ­nie powin­no się zre­zy­gno­wać z mle­ka oraz o tym, jak moż­na je zastą­pić, aby die­ta pozo­sta­ła uroz­ma­ico­na i smaczna.

Nie­to­le­ran­cja lak­to­zy to rodzaj zabu­rze­nia pokar­mo­we­go, któ­re cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że dana oso­ba nie tra­wi lub nie wchła­nia dwu­cu­kru skła­da­ją­ce­go się z glu­ko­zy i galak­to­zy, znaj­du­ją­ce­go się w mle­ku. Jest to spo­wo­do­wa­ne bra­kiem enzy­mu lak­ta­zy. U oso­by, któ­ra nie ma pro­ble­mu z tą dole­gli­wo­ścią, fizjo­lo­gicz­nie lak­to­za po spo­ży­ciu jest roz­kła­da­na w jeli­cie cien­kim (a dokład­nie w rąb­ku szczo­tecz­ko­wym ente­ro­cy­tów) do glu­ko­zy i galak­to­zy, któ­re osta­tecz­nie wchła­nia­ne są do krwio­bie­gu. U wybra­nych osób docho­dzi jed­nak (gene­tycz­nie) do stop­nio­we­go zani­ku aktyw­no­ści lak­ta­zy w bło­nie ślu­zo­wej jeli­ta – jest to pier­wot­ny nie­do­bór lak­ta­zy typu doro­słych. W kon­se­kwen­cji docho­dzi do wzdęć, bólów brzu­cha, prze­le­wa­nia i  bie­gu­nek. Obja­wy są czę­sto nie­spe­cy­ficz­ne i indy­wi­du­al­nie zróż­ni­co­wa­ne. Ich sto­pień nasi­le­nia czę­sto zale­ży od spo­ży­tej daw­ki lak­to­zy w pro­duk­cie. Naj­wię­cej lak­to­zy znaj­du­je się w kla­sycz­nym mle­ku – zarów­no kro­wim (rów­nież w prosz­ku), jak i kozim, owczym oraz w jogur­tach. Nato­miast w serze twa­ro­go­wym tłu­stym, żół­tym i i moza­rel­li znaj­du­ją się śla­do­we ilo­ści tego dwucukru.

Jeże­li obser­wu­jesz u sie­bie powyż­sze obja­wy po spo­ży­ciu pro­duk­tów mlecz­nych, war­to przy­naj­mniej na pew­nien czas wyeli­mi­no­wać je z die­ty i spraw­dzić czy wystą­pi­ła popra­wa. Jeśli czu­jesz ulgę, ozna­cza to, że trwa­le powi­nie­ne­ś/-aś zre­zy­gno­wać z mle­ka. Jak i czym zastą­pić je w kuch­ni? War­to spró­bo­wać mlek roślin­nych, wybór na ryn­ku jest duży, więc z pew­no­ścią każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. My dzi­siaj przed­sta­wi­my Wam krót­ką cha­rak­te­ry­sty­kę naszych spraw­dzo­nych i ulubionych.

-Mle­ko sojo­we – w 100 g znaj­du­je się oko­ło 50 kcal, 1,9 g tłusz­czu, 5,7 g węglo­wo­da­nów (4,9 g cukrów), 3,3 g biał­ka, 0,2 g błon­ni­ka. Cha­rak­te­ry­zu­je je lek­ko słod­ka­wy smak, zawie­ra spo­ro biał­ka, może przy­czy­niać się do obni­że­nia cho­le­ste­ro­lu. Nie­ste­ty soja zali­cza­na jest do poten­cjal­nych aler­ge­nów, więc nie każ­dy może pić mle­ko sojo­we. Świet­nie sma­ku­je jako doda­tek do owsian­ki, zupy, sosu czy koktajlu.

-Mle­ko mig­da­ło­we – w 100 g znaj­du­je się oko­ło 24 kcal, 1,1 g tłusz­czu, 3 g węglo­wo­da­nów (3 g cukrów), 0,5 g biał­ka, 0,2 g błon­ni­ka, 120 mg wapnia.

Posia­da orze­cho­wy, słod­ki i kre­mo­wy smak. Zawie­ra naj­mniej kalo­rii ze wszyst­kich opi­sa­nych mlek, więc może być wyko­rzy­sty­wa­ne przez oso­by redu­ku­ją­ce masę cia­ła. Jest boga­te w wapń, wita­mi­nę A, E i D. Spraw­dzi się jako baza do kok­taj­lu, płat­ków, dese­rów czy kawy.

-Mle­ko ryżo­we – w 100 g znaj­du­je się oko­ło 60 kcal, 1,2 g tłusz­czu, 12,2 g węglo­wo­da­nów (5 g cukrów), 0,2 g białka,120 mg wapnia.

Lek­ko słod­ki smak i deli­kat­na kon­sy­sten­cja, zawie­ra dużo węglo­wo­da­nów, więc spraw­dzi się jako doda­tek do potraw przed tre­nin­giem, zawie­ra wita­mi­nę B i D. Nie posia­da błon­ni­ka, pasu­je jako doda­tek do plac­ków, dese­rów lub do bez­po­śred­nie­go wypicia.

-Mle­ko owsia­ne – w 100 g znaj­du­je się oko­ło 50 kcal, 1,3 g tłusz­czu, 8,6 g węglo­wo­da­nów (3 g cukrów), 0,7 g biał­ka, 0,5 g błon­ni­ka, 120 mg wapnia.

W sma­ku deli­kat­ne, jed­nak naj­bar­dziej  wod­ni­ste. Zawie­ra spo­ro wita­min, jed­nak nie powin­ny go spo­ży­wać oso­by na die­cie bez­glu­te­no­wej. Spraw­dzi się jako doda­tek do zup, kok­taj­li, muesli czy wypieków.

-Mle­ko koko­so­we – w 100 g znaj­du­je się oko­ło 150 kcal, 16 g tłusz­czu, 5 g węglo­wo­da­nów, 2 g białka.

Bar­dzo kre­mo­wy, aksa­mit­ny smak. Zawie­ra dużo kalo­rii spo­wo­do­wa­nych wyso­ką zawar­to­ścią tłusz­czu (zwłasz­cza lau­ry­no­we­go – nasy­co­ne­go), jed­nak nie nale­ży oba­wiać się go, ponie­waż ma pozy­tyw­nie oddzia­łu­je na orga­nizm – dzia­ła bak­te­rio­bój­czo, popra­wia wygląd i ela­stycz­ność skó­ry. Dosko­na­le spraw­dza się jako doda­tek do wie­lu potraw, zarów­no słod­kich jak i wytrawnych.

mleko ryżowe

Dla porów­na­nia w mle­ku kro­wim 3,2%, w 100 g znaj­du­je się oko­ło 60 kcal, 3–4 g biał­ka, 4,5–5 g węglo­wo­da­nów, 3,2 g tłusz­czu, 100–120 mg wap­nia oraz wit. A,D,E i B.

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *