ALL WHITE

Biel jesienią? Dlaczego nie! I chociaż biały total look w jesienną pluchę to niekoniecznie dobry pomysł, fashionistki, blogerki i modelki (szczególnie Bella Hadid) mają swoje sprawdzone patenty na przemycenie tego szlachetnego, czystego koloru do codziennej, jesiennej garderoby.

Pro­jek­tan­ci od lat w wio­sen­no-let­nich kolek­cjach fun­du­ją nam paste­lo­we, jasne kolo­ry i to wów­czas się­ga­my po nie naj­chęt­niej, wszak żaden inny kolor tak pięk­nie nie kom­po­nu­je się z opa­le­ni­zną, jak biel. Bo jest mod­na i ultra­ko­bie­ca. Czas prze­ła­mać ste­reo­ty­py. Ostat­nie Tygo­dnie Mody są naj­lep­szym dowo­dem na to, że obec­nie w modzie wszyst­kie chwy­ty są dozwo­lo­ne, a wszel­kie eks­pe­ry­men­ty i wycho­dze­nie poza spraw­dzo­ne kon­wen­cje, wyj­dą nam na dobre!

Jeśli biel, to koniecz­nie koszu­la. W tym sezo­nie koniecz­nie w sty­lu lat 70: over­si­ze, z dłu­gim ręka­wem i asy­me­trycz­nym dołem, wyko­na­na z leją­cej tka­ni­ny. Zbyt oczy­wi­ste? Nic prost­sze­go: wystar­czy, że koszu­lę zamie­nisz na… koszu­lo­wą, pope­li­no­wą, bia­łą sukien­kę z asy­me­trycz­nym dołem (jak u Vic­to­rii Bec­kham) bądź zwiew­ną, bia­łą mini sukien­kę. Biel w wer­sji spor­to­wej to koniecz­nie dopa­so­wa­ny kom­bi­ne­zon bądź leg­gin­sy i bia­ły crop top. Zarów­no wie­czo­rem jak i w pra­cy nie­za­wod­ny oka­że się gar­ni­tur- kla­sycz­ny, tyle, że tym razem w odwró­co­nej wer­sji total whi­te. Abso­lut­ną furo­rę robią tak­że bia­łe, dłu­gie spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi i wyso­ką talią, któ­re będą sta­no­wić bazę dla mnó­stwa róż­nych sty­li­za­cji. W kwe­stii dodat­ków war­to zain­we­sto­wać w bia­łe akcen­ty- skó­rza­ne bot­ki, któ­re natych­miast przy­cią­ga­ją spoj­rze­nia, nie­śmier­tel­ne, bia­łe sne­aker­sy czy nie­wiel­ką, pudeł­ko­wą toreb­kę na pasku. Czas na all whi­te.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy