All The Stories Are True – a jaka jest twoja historia?

Cza­sa­mi naj­lep­sze histo­rie powsta­ją wte­dy, kie­dy naj­mniej się tego spo­dzie­wasz!

Ponad 100-let­nia histo­ria i milio­ny miło­śni­ków na całym świe­cie. Mowa o kul­to­wym mode­lu Chuck Tay­lor All Star mar­ki Conver­se. Gdy­by ktoś kie­dyś chciał pod­jąć się spi­sa­nia roz­ma­itych opo­wie­ści,
któ­rym towa­rzy­szy­ły Chuck’i, powstał­by nie­je­den tom. 

Model Chuck Tay­lor All Star był i nadal jest świad­kiem wie­lu nie­sa­mo­wi­tych histo­rii. Cza­sem wyda­ją się one zbyt nie­wia­ry­god­ne, by mogły być praw­dzi­we. Ale one wszyst­kie napraw­dę się wyda­rzy­ły! Chuck’i i ludzie, któ­rzy je noszą, nie muszą nicze­go wymy­ślać! Kul­to­we tramp­ki były i są towa­rzy­szem pierw­szych ran­dek, sza­lo­nych imprez, waga­rów, wyjaz­dów ze zna­jo­my­mi i wie­lu innych nie­sa­mo­wi­tych wyda­rzeń. Kie­dy żyjesz według swo­ich zasad to praw­da jest o wie­le bar­dziej inte­re­su­ją­ca niż fik­cja!

O tym, jak ludzie nosi­li i będą nosić swo­je Chuck’i, opo­wia­da wła­śnie glo­bal­na kam­pa­nia All The Sto­ries Are True, któ­ra rusza w paź­dzier­ni­ku. Conver­se zachę­ca fanów Chuck’ów z całe­go świa­ta do dzie­le­nia się swo­imi histo­ria­mi, w któ­rych kul­to­wy tram­pek pozo­sta­je w roli zawsze obec­ne­go obser­wa­to­ra i uczest­ni­ka. Mar­ka chce prze­ka­zy­wać te histo­rie dalej – jak­kol­wiek nie­praw­do­po­dob­ne by były. Bo nie ma histo­rii nie­praw­dzi­wych. 

W tym sezo­nie zwróć uwa­gę na zamszo­we Chuck’i 70, któ­re poza ory­gi­nal­ny­mi dla tego mode­lu deta­la­mi, taki­mi jak pod­wyż­szo­na, lakie­ro­wa­na pode­szwa czy dodat­ko­we prze­szy­cia, cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­kiej jako­ści zamszo­wą cho­lew­ką oraz nawią­za­nia­mi do sty­lu outdoor’owego. Buty dostęp­ne są w 3-ech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – czar­nej, kre­mo­wej i oliw­ko­wo-zie­lo­nej. Inną pro­po­zy­cją jest model Chuck Tay­lor Cra­fted Boots przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na jesien­no-zimo­wą aurę. Buty posia­da­ją skó­rza­ną cho­lew­ką, pod­wyż­szo­ną pode­szwę, a tak­że zamszo­wą naszyw­kę Chuck Tay­lor All Star. Oba mode­le zna­leźć moż­na w skle­pach Conver­se, a tak­że wybra­nych skle­pach part­ner­skich.

All The Sto­ries Are True! A jaka jest Two­ja histo­ria?

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy