All eyes on me! – Wystawa LUSTRA w Centrum Nauki Kopernik

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: kopernik.org.pl

lustra_ogolne_1

 Wysta­wę LUSTRA moż­na oglą­dać od 15 paź­dzier­ni­ka do maja 2016 roku. Skła­da się z ponad 30 eks­po­na­tów – kalej­do­sko­pów, lustrza­nych ukła­da­nek, krzy­wych zwier­cia­deł pozwa­la­ją­cych poznać zja­wi­sko syme­trii i insta­la­cji umoż­li­wia­ją­cych zoba­cze­nie nie­skoń­czo­nej ilo­ści wła­snych odbić. Wysta­wa zosta­ła przy­go­to­wa­na przez szwaj­car­ską Tech­no­ra­mę – jed­no z naj­waż­niej­szych cen­trów nauki na świe­cie. Eks­po­na­ty współ­two­rzył bry­tyj­ski psy­cho­log per­cep­cji – Richard Gre­go­ry. Spraw­dzi­cie, w jaki spo­sób powsta­ją lustrza­ne obra­zy oraz jak widzi je oko, a tak­że jak widzą Was inni. Pod­czas zwie­dza­nia prze­ko­na­cie się, czy to praw­da, że lustra zamie­nia­ją pra­wą stro­nę z lewą, wej­dzie­cie do wnę­trza lustrza­ne­go sze­ścia­nu i co naj­bar­dziej zaska­ku­ją­ce – spoj­rzy­cie głę­bo­ko we wła­sne oko – a dokład­nie w 285 jego odbić.

lustra_kasia

Cen­trum Nauki Koper­nik przy­go­to­wa­ło dla Was nastę­pu­ją­ce lustra:

Ja latam!
Jed­no lustro dzie­li nasze odbi­cie na pół, a dru­gie ten obraz odbi­ja. Widzi­my jed­ną, syme­trycz­nie odbi­tą połów­kę sie­bie. Wystar­czy, że sta­nie­my na jed­nej nodze, a obser­wo­wa­na syl­wet­ka… ode­rwie się od zie­mi.

Zni­ka­ją­ca syl­wet­ka
Lustro fenic­kie dzie­li dwa iden­tycz­nie oświe­tlo­ne i ume­blo­wa­ne pomiesz­cze­nia. Na szy­bie obra­zy mie­sza­ją się w róż­nych pro­por­cjach i mamy złu­dze­nie, że odbi­cie naszej syl­wet­ki zni­ka. To efekt o nazwie Duch Pep­pe­ra, czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ny w teatrze.

Prze­słu­cha­nie
Lustro fenic­kie wyko­na­ne jest z war­stwy meta­lu napy­lo­nej na szy­bę. Jest ona tak cien­ka, że kie­dy po jed­nej stro­nie szy­by zga­si­my świa­tło, może­my obser­wo­wać, co dzie­je się po oświe­tlo­nej stro­nie, same­mu będąc nie­wi­docz­nym.

Nasze boskie cia­ła
Prze­glą­da­jąc się w tym lustrze spraw­dza­my, jak z wie­kiem zmie­nia­ją się pro­por­cje cia­ła ludz­kie­go. We wszyst­kich pre­zen­to­wa­nych syl­wet­kach punk­tem odnie­sie­nia jest gło­wa – jej roz­miar został prze­ska­lo­wa­ny tak, aby łatwo moż­na było porów­nać pozo­sta­łe pro­por­cje cia­ła.

Luste­recz­ko, powiedz prze­cie…
Jak sądzi­cie, kie­dy lustro odbi­ja Was w ska­li 1:1? Oceń­cie to „na oko” i sprawdź­cie, czy macie rację. Tego typu tech­ni­ki są sto­so­wa­ne w dia­gno­sty­ce cho­rób takich jak ano­rek­sja. W Cen­trum Nauki Koper­nik to tyl­ko zaba­wa, któ­rej nie nale­ży inter­pre­to­wać zbyt dosłow­nie.

Peda­łu­ją­cy szkie­let
Pół­prze­pusz­czal­ne lustro pozwa­la nam zoba­czyć wła­sne odbi­cie, nało­żo­ne na obraz jadą­ce­go na rowe­rze obok szkie­le­tu. Dzię­ki temu moż­li­wa jest obser­wa­cja ukła­du kost­ne­go pod­czas ruchu.

Kalej­do­skop (Bzzz)
Wejdź­cie do trój­kąt­ne­go tune­lu, wyło­żo­ne­go lustra­mi. Wasze odbi­cie będzie zwie­lo­krot­nio­ne, jak w kalej­do­sko­pie.

Odbi­cie (Bzzz)
Krzy­we zwier­cia­dła zmie­nia­ją nasze odbi­cie. Tutaj widzi­my sie­bie bar­dzo chu­dych i nie­na­tu­ral­nie gru­bych. To zawsze wywo­łu­je sal­wy śmie­chu.

Zaj­rzyj­cie do CNK – LUSTRA już tam na Was cze­ka­ją!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆKomentarze

komen­ta­rzy