Alexa Chung przedstawia świat mody od podszewki

Już od 15 września, każdy, bez względu na to jak dobrze zna świat mody, będzie miał okazje poznać go od podszewki.

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia: vogue.com

12e4e3d4a794eaec1ba75d143cdb47ccc13de5be

Ale­xa Chung – amba­sa­dor­ka świa­to­wych marek, pre­zen­ter­ka tele­wi­zyj­na, model­ka i autor­ka książ­ki „it”, któ­ra na swo­im kon­cie ma pra­cę dla Laco­ste, DKNY, Vogua sta­cji Chan­nel 4 oraz show w ame­ry­kań­skim MTV, w kola­bo­ra­cji z bry­tyj­skim maga­zy­nem Vogue stwo­rzy­ła serial doku­men­tal­ny o taj­ni­kach pra­cy w bran­ży modo­wej. Serial będzie skła­dał się z sze­ściu odcin­ków, w któ­rym znaj­dzie­my obraz mody w obec­nym świe­cie, będzie­my mogli zoba­czyć jak wyglą­da pra­ca pro­jek­tan­tów, wska­zów­ki dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pra­cą w bran­ży modo­wej oraz wgląd jak to wszyst­ko będzie wyglą­dać za kil­ka i kil­ka­na­ście lat. Dodat­ko­wo zosta­ną przy­go­to­wa­ne odpo­wie­dzi na zada­wa­ne przez inter­nau­tów nur­tu­ją­ce pyta­nia, zwią­za­ne z biz­ne­sem i wykształ­ce­niem, pierw­szej pra­cy w bran­ży oraz psy­cho­lo­gii mody.

Serial będzie emitowany na kanale YouTube British Vogue. My już nie możemy się doczekać! A wy?

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
BACK TO SCHOOL W STYLU PREPPY
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
MARCEL SABAT. NIE MA CZASU NA NUDĘ!
25 SPOSOBÓW NA BYCIE MĄDRZEJSZYMKomentarze

komen­ta­rzy