Al Pacino przyjedzie do Polski

Uwielbiasz „Ojca Chrzestnego”? Urzekł Cię „Zapach kobiety”? Marzył Ci się dzień rodem z „Kupca Weneckiego”? 22 września w Warszawie Al Pacino będzie gościem inauguracyjnego spotkania otwierającego cykl „An Evening with…” prezentujący największe gwiazdy Hollywood. To prawdziwy rarytas dla kinomaniaków i fanów aktora!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: omgtens.com, fanpop.com,
tumblr.com, kultura.banzaj.pl

Al

Wraz z począt­kiem lat 80. Al Paci­no wystą­pił w serii fil­mów, któ­re ponio­sły poraż­ki kaso­we i zosta­ły nega­tyw­nie oce­nio­ne przez kry­ty­ków. Nie mia­ło to jed­nak więk­sze­go wpły­wu na jego karie­rę aktor­ską. Wów­czas zde­cy­do­wał się powró­cić na deski scen teatral­nych, gdzie wystę­po­wał przez nie­mal czte­ry lata. Do kina powró­cił w 1989 roku, dzię­ki roli Fran­ka Kel­le­ra w cie­pło przy­ję­tym „Morzu miło­ści”. Od tego cza­su brał czyn­ny udział w wie­lu pro­duk­cjach, zdo­by­wa­jąc tym samym zna­ko­mi­te recen­zje. War­to pod­kre­ślić, że odrzu­cił przy tym sze­reg ról, mię­dzy inny­mi Hana Solo w kul­to­wych „Gwiezd­nych woj­nach”, kapi­ta­na Wil­lar­da w „Cza­sie apo­ka­lip­sy”, Edwar­da Lewi­sa w „Pret­ty Woman”, czy Teda w „Spra­wa Kra­me­rów”. Poza licz­ny­mi nagro­da­mi nale­ży dodać, że zale­d­wie 3 lata temu został odzna­czo­ny ame­ry­kań­skim Naro­do­wym Meda­lem Sztu­ki.

Zwy­kle decy­zję o tym, czy zagram daną postać, podej­mu­ję na eta­pie czy­ta­nia sce­na­riu­sza. Jeśli pod­czas lek­tu­ry prze­ży­ję pew­ne­go rodza­ju olśnie­nie, jeśli nagle w jakimś prze­bły­sku uda mi się ogar­nąć skom­pli­ko­wa­ną psy­chi­kę fil­mo­we­go boha­te­ra, to wte­dy wiem, że to rola dla mnie.

Collage

Wyda­rze­nie będzie nie­po­wta­rzal­ną oka­zją by z bli­ska poznać i zoba­czyć iko­nę świa­to­we­go kina po raz pierw­szy w Pol­sce. Aktor udzie­li eks­klu­zyw­ne­go wywia­du, opo­wia­da­jąc o swo­jej pra­cy, życiu oraz pasjach. Czę­ścią spo­tka­nia, któ­re popro­wa­dzi bry­tyj­ski dzien­ni­karz San­dro Monet­ti, będzie rów­nież sesja pytań i odpo­wie­dzi z publicz­no­ścią. Całość na żywo będzie dodat­ko­wo trans­mi­to­wa­na na wiel­kim ekra­nie w tle sce­ny, aby zapew­nić widzom jesz­cze więk­szy kom­fort. Orga­ni­za­tor zapew­nia, że ponad 1700 gości Teatru Wiel­kie­go – Ope­ry Naro­do­wej w War­sza­wie, któ­rzy wezmą udział w wie­czo­rze będzie mia­ło zapew­nio­ne tłu­ma­cze­nie symul­ta­nicz­ne na życze­nie. Za spo­tka­nie z lau­re­atem Osca­ra trze­ba będzie zapła­cić od 500 do 2500 zł.

Na tym wła­śnie pole­ga aktor­stwo! Gram, uda­ję kogoś, kim nie jestem. Prze­ży­wam cudze emo­cje. Poza tym samo życie wywo­łu­je w nas sze­reg roz­ma­itych odczuć. To, jak postrze­ga­my świat, jak postrze­ga­my zwią­zek z dru­gą oso­bą, wpły­wa na nasze dozna­nia. Odkła­da się gdzieś tam w psy­chi­ce. Zada­niem akto­ra jest odna­leźć te emo­cje, odgrze­bać je i pod­dać się im lub wal­czyć z nimi.

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy