Uroda

AKCJA #ZOSTAŃ W DOMU – JAK PRZYGOTOWAĆ CIAŁO DO LATA W DOMOWYCH WARUNKACH? Porady dr Aleksandry Jagielskiej

Do lata zostało coraz mniej czasu. Chociaż aktualnie musimy mierzyć się z niecodzienną sytuacją i przymusową domową kwarantanną, nie możemy zapominać o dbaniu o siebie i o swoje ciało. Co prawda siłownie zostały zamknięte, podobnie jak gabinety medycyny estetycznej… A to oznacza tyle, że przygotowania do sezonu wiosenno-letniego musimy rozpocząć w domu. W jaki sposób zadbać o ciało, by wyglądało idealnie? Podpowiada dr Aleksandra Jagielska ze Sthetic Kliniki dr Jagielskiej.

dr Aleksandra Jagielska

Nawil­żaj, nawil­żaj, nawilżaj!

Aby skó­ra była pięk­na i jędr­na, potrze­bu­je codzien­nej daw­ki nawil­że­nia. Po każ­dej kąpie­li koniecz­ne jest uży­cie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych – bal­sa­mu, masła do cia­ła czy olej­ku nawil­ża­ją­ce­go. Na ryn­ku ist­nie­je mnó­stwo pro­duk­tów i z pew­no­ścią każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie. Nie­zwy­kle waż­ne jest rów­nież nawil­ża­nie skó­ry od wewnątrz – picie 8 szkla­nek wody dzien­nie to minimum!

Akcja: złusz­cza­nie

Raz w tygo­dniu koniecz­ne jest wyko­na­nie peelin­gu całe­go cia­ła. Peeling poma­ga w usu­nię­ciu mar­twe­go naskór­ka, ujędr­nia i uela­stycz­nia, popra­wia krą­że­nie, pozo­sta­wia skó­rę gład­ką i mięk­ką. Wbrew powszech­nej opi­nii – peeling powin­ny­śmy sto­so­wać nie po, a przed depilacją.

Peeling do cia­ła może­my z powo­dze­niem zro­bić samo­dziel­nie w domu. Wystar­czy połą­czyć zmie­lo­ne ziar­na kawy z odro­bi­ną oli­wy z oli­wek lub ole­jem koko­so­wym – śmia­ło może­my wyko­rzy­stać fusy z eks­pre­su do kawy. Nie od dziś wia­do­mo, że kawa ma dzia­ła­nie anty­cel­lu­li­to­we – zamiast więc wyrzu­cać fusy z poran­nej kawy, war­to wyko­rzy­stać je do pie­lę­gna­cji cia­ła. Moż­na rów­nież stwo­rzyć peeling na bazie cukru – wystar­czy połą­czyć go z odro­bi­ną oli­wy lub mio­du, moż­na dodać rów­nież kil­ka kro­pli olej­ku ete­rycz­ne­go. Łatwo i co naj­waż­niej­sze – bez wycho­dze­nia z domu!

Szczot­ko­wa­nie cia­ła na sucho

Coraz więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy się szczot­ko­wa­nie cia­ła na sucho. Zabieg ten ma dzia­ła­nie anty­cel­lu­li­to­we, popra­wia­ją­ce ukrwie­nie i prze­pływ lim­fy, zmniej­sza­ją­ce obrzę­ki, zapo­bie­ga rów­nież wra­sta­niu wło­sków po depi­la­cji. Wystar­czy kil­ka minut dzien­nie by w widocz­ny spo­sób popra­wić stan skó­ry. Do „masa­żu” nie­zbęd­na jest spe­cjal­na szczot­ka ze sztyw­nym wło­siem. Nale­ży pamię­tać, że pod­czas szczot­ko­wa­nia na sucho zawsze pro­wa­dzi­my szczot­kę od dołu do góry, nigdy na odwrót. Zaczy­na­my od stóp – posu­wi­sty­mi rucha­mi prze­su­wa­my szczot­kę w górę. Prze­ciw­wska­za­niem do tego zabie­gu mogą być żyla­ki, sta­ny zapal­ne i cho­ro­by skóry.

Przyj­rzyj się swo­jej diecie

Cza­sa­mi wystar­czy mała zmia­na nawy­ków by szyb­ko zoba­czyć pożą­da­ne efek­ty. Przy­mu­so­wa domo­wa kwa­ran­tan­na to dobry moment na zadba­nie o swo­ją die­tę. Jako, że może­my wycho­dzić z domów wyłącz­nie za wyraź­ną potrze­bą – war­to mądrze pla­no­wać zaku­py i robić je raz na tydzień lub nawet raz na dwa tygo­dnie. War­to zre­zy­gno­wać z zaku­pu sło­dy­czy i innych prze­ką­sek, a kolo­ro­we napo­je zastą­pić wodą. Kupuj­my wię­cej warzyw i owo­ców. Przy­go­to­wuj­my zdro­we i zbi­lan­so­wa­ne posił­ki z natu­ral­nych skład­ni­ków, uni­kaj­my żyw­no­ści przetworzonej.

Ruszaj się!

Cho­ciaż spa­ce­ry i wycho­dze­nie z domu nie są teraz zale­ca­ne – a wręcz mogą skoń­czyć się man­da­tem – war­to zadbać o aktyw­ność fizycz­ną w domu. War­to wyko­rzy­stać rower sta­cjo­nar­ny, któ­ry od pew­ne­go cza­su kurzy się w kącie! Moż­na rów­nież sko­rzy­stać z tre­nin­gów dostęp­nych w inter­ne­cie. Na YouTu­be znaj­dzie­my mnó­stwo zesta­wów ćwi­czeń, wie­lu tre­ne­rów pro­wa­dzi rów­nież tre­nin­gi onli­ne. Dla chcą­ce­go nic trudnego!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nadmierne wypadanie włosów – jak skutecznie walczyć z tym problemem? 

Może mieć pod­ło­że hor­mo­nal­ne, wyni­kać z inten­syw­nych zmian łojo­to­ko­wych skó­ry czy zabu­rzeń wchła­nia­nia – nie­za­leż­nie od przy­czyn nad­mier­ne­go wypa­da­nia wło­sów, trak­tu­je­my je jako pro­blem este­tycz­ny. Choć prze­waż­nie sta­ra­my się wal­czyć z nim na wła­sną rękę,…
Więcej