ModaNewsroom

Akcesoria EDITED x PICO

Efek­tem naj­now­szej kola­bo­ra­cji EDITED tym razem z duń­ską fir­mą biżu­te­ryj­ną Pico jest uni­ka­to­wa kolek­cja akce­so­riów do wło­sów rodem z lat 90-tych. Prze­pięk­na sesja zdję­cio­wa wyko­na­na przez Nico­la­sa Kan­to­ra jest magicz­na i peł­na sprzecz­no­ści – dziew­czę­ca, a jed­no­cze­śnie suro­wa, baśnio­wa, ale ze skan­dy­naw­skim szny­tem.

Akce­so­ria EDITED to powrót do mło­dych lat. Opa­ski na wło­sy z ozdob­ny­mi kamie­nia­mi i z welu­ru, spin­ki w kształ­cie ser­ca i kokard­ki, duże frot­ki doda­dzą ory­gi­nal­ne­go, mło­dzień­cze­go looku zarów­no krót­kim, jak i dłu­gim wło­som. Błysz­czą­ce klip­sy będą hitem nad­cho­dzą­ce­go okre­su świą­tecz­no – syl­we­stro­we­go. Co wię­cej akce­so­ria EDITED są ide­al­nym pre­zen­tem dla przy­ja­ciół­ki – któ­ra z nas nie ma sen­ty­men­tu do spi­ne­czek i dużych fro­tek, za któ­ry­mi sza­la­ła w prze­szło­ści?

Kolek­cja jest dostęp­na od 6 listo­pa­da 2018 r. na stro­nie EDITED.pl oraz w skle­pach w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium i Wied­niu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy