ModaNewsroom

adidas Originals = PHARRELL WILLIAMS Tennis Hu Icons

Kola­bo­ra­cja z Phar­rel­lem Wil­liam­sem to już sta­ły ele­ment kolek­cji adi­das Ori­gi­nals. Tym razem ame­ry­kań­ski woka­li­sta, zna­ny mię­dzy inny­mi z mło­dzień­cze­go luzu i ory­gi­nal­ne­go sty­lu, zain­spi­ro­wał się spor­tem. Tak powstał Ten­nis Hu – w cało­ści zapro­jek­to­wa­ny przez arty­stę, zmo­der­ni­zo­wa­ny but teni­so­wy, będą­cy hoł­dem dla iko­nicz­ne­go i kla­sycz­ne­go mode­lu Stan Smith.
‘Hu’ to nie tyl­ko linia adi­das Ori­gi­nals zapro­jek­to­wa­na przez jed­ne­go z naj­sław­niej­szych ame­ry­kań­skich twór­ców współ­cze­snej muzy­ki. To przede wszyst­kim przy­świe­ca­ją­ca temu przed­się­wzię­ciu idea, opar­ta na wie­rze w ludzi oraz posza­no­wa­niu róż­nic kul­tu­ro­wych. Phar­rell jest arty­stą, któ­re­go dzia­ła­niom zawsze towa­rzy­szy głę­bo­ka, zna­czą­ca nar­ra­cja. Tym razem nie będzie ina­czej. Nad­cho­dzą­ce kam­pa­nie inspi­ro­wa­ne będą histo­ria­mi, któ­re arty­sta zbie­rał podró­żu­jąc przez ostat­ni rok po naj­dal­szych zakąt­kach świa­ta.

Ten­nis Hu Icons to hołd odda­ny kla­sy­kom, któ­ry został wyra­żo­ny w dwóch  kolo­ry­sty­kach, inspi­ro­wa­nych naj­słyn­niej­szy­mi mode­la­mi butów teni­so­wych adi­das. Zie­lo­ne deta­le nawią­zu­ją do iko­nicz­nej kolo­ry­sty­ki słyn­ne­go mode­lu Stan Smith. Żół­ta pode­szwa oraz zło­te zapięt­ki dru­giej odsło­ny Ten­nis Hu to zna­ki roz­po­znaw­cze Forest Hill – kla­sy­ka z 1970 roku.
W nowym mode­lu uży­to naj­lep­szych tech­no­lo­gii adi­das w nie­co zak­tu­ali­zo­wa­nej wer­sji. Prze­wiew­na cho­lew­ka zosta­ła wyko­na­na z ela­stycz­ne­go mate­ria­łu Pri­mek­nit. Cha­rak­te­ry­stycz­na, wyraź­na tek­stu­ra wierz­chu buta kon­ty­nu­owa­na jest na lek­kiej pode­szwie z pian­ki EVA. Model ten uzu­peł­nia­ją sub­tel­ne deta­le kolo­ry­stycz­ne oraz logo­ty­py na języ­ku i zapięt­ku, dzię­ki któ­rym but zysku­je casu­alo­we­go cha­rak­te­ru.

Obie let­nie kolo­ry­sty­ki dostęp­ne będą od 6 maja 2017 roku na stro­nie inter­ne­to­wej: adidasoriginals/pharrell oraz w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych adi­das.
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy