Acne Studios w hołdzie Hilmie af Klint

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.fr

140220-hilma-7-3-1Wie­lo­krot­nie zada­je­my sobie pyta­nie, czy moda to wyłącz­nie sztu­ka dla sztu­ki? Ostat­nie sezo­ny poka­zu­ją, że moda może być inspi­ro­wa­na arty­zmem, będąc jed­no­cze­śnie sztu­ką użyt­ko­wą. Dowo­dem na to jest kap­su­ło­wa linia ubrań i dodat­ków szwedz­kiej mar­ki Acne Stu­dios inspi­ro­wa­na twór­czo­ścią rodzi­mej artyst­ki i pre­kur­sor­ki abs­trak­cjo­ni­zmu Hil­my af Klint. Kolek­cja skła­da się z męskich i dam­skich t-shir­tów i swe­trów oraz dodat­ków, takie jak sza­li­ki czy tor­by typu shop­per. Pro­jek­ty odwzo­ro­wa­ne zosta­ły na pra­cach artyst­ki pocho­dzą­cych z począt­ku XX wie­ku. Bazu­ją na róż­no­rod­nej pale­cie kolo­ry­stycz­nej i abs­trak­cyj­nych wzo­rach. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne są bia­ło-czar­ne blu­zy z nadru­ko­wa­ny­mi łabę­dzia­mi oraz koszu­le z jaskra­wy­mi moty­wa­mi, któ­re trud­no porów­nać do kon­kret­nych przed­sta­wień. Nie­któ­re pro­po­zy­cje wyda­ją się być skie­ro­wa­ne zarów­no dla kobiet, jak i dla męż­czyzn ze wzglę­du na uni­wer­sa­lizm pre­zen­to­wa­nych na nich moty­wów.

Na potrze­by pre­zen­ta­cji tej uni­ka­to­wej kolek­cji powstał krót­ki film z impo­nu­ją­cy­mi efek­ta­mi wizu­al­ny­mi budzą­cy­mi sko­ja­rze­nia z obra­zem jak w kalej­do­sko­pie.

Linia hoł­du­ją­ca Hil­mie af Klint dostęp­na jest we wszyst­kich buti­kach Acne Stu­dios. Goto­wi na kul­tu­ral­ne unie­sie­nie?

vers24 acne studios hilma

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
acnestudios.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy