ModaNewsroom

ACNE Studios Pre Fall 2015

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

ACNE STUDIOS_JADES24

Zgod­nie ze sło­wa­mi dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go ACNE Stu­dios – Jonny’ego Johansson’a, kolek­cja na sezon Pre Fall 2015 zain­spi­ro­wa­na zosta­ła femi­ni­stycz­nym duchem nie­za­leż­nej sport women z lat 30. Ubra­nia, z któ­rych skła­da się jesien­no – zimo­wa pro­po­zy­cja mar­ki, zosta­ły uszy­te z tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów takich jak: twe­ed, pepit­ka, weł­na, jedwab oraz jeans.

PicMonkey Collage

Dzia­ni­no­we swe­try dostęp­ne są w for­mie narzut, over­si­zo­wych koców oraz sza­li, któ­re moż­na swo­bod­nie narzu­cić w chłod­ne, jesien­ne wie­czo­ry. Pozo­sta­ła część kolek­cji ma pro­sty, spor­to­wy krój.

Ubrania z najnowszej kolekcji ACNE Studios dostępne są na stronie luksusowego sklepu internetowego JADES24.pl

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 2

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 5

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 6

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg3

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg5

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg7

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg9 

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domowej…
Więcej
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *