ModaNewsroom

ACNE Studios Pre Fall 2015

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

ACNE STUDIOS_JADES24

Zgod­nie ze sło­wa­mi dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go ACNE Stu­dios – Jonny’ego Johansson’a, kolek­cja na sezon Pre Fall 2015 zain­spi­ro­wa­na zosta­ła femi­ni­stycz­nym duchem nie­za­leż­nej sport women z lat 30. Ubra­nia, z któ­rych skła­da się jesien­no – zimo­wa pro­po­zy­cja mar­ki, zosta­ły uszy­te z tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów takich jak: twe­ed, pepit­ka, weł­na, jedwab oraz jeans.

PicMonkey Collage

Dzia­ni­no­we swe­try dostęp­ne są w for­mie narzut, over­si­zo­wych koców oraz sza­li, któ­re moż­na swo­bod­nie narzu­cić w chłod­ne, jesien­ne wie­czo­ry. Pozo­sta­ła część kolek­cji ma pro­sty, spor­to­wy krój.

Ubrania z najnowszej kolekcji ACNE Studios dostępne są na stronie luksusowego sklepu internetowego JADES24.pl

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 2

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 5

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 6

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg3

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg5

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg7

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg9 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…
Więcej
ModaMust have

NAJPIĘKNIEJSZE KARDIGANY - GDZIE ICH SZUKAĆ?

Dłu­gie i dzier­ga­ne zakła­da­my na sukien­kę, a krót­kie z drob­ny­mi kie­sze­nia­mi dopa­so­wu­je­my do mini spód­nic oraz dżin­so­wych spodni. Kar­di­ga­ny, bo o nich mowa, co jesień kró­lu­ją w naszej sza­fie i za radą Fran­cu­zek kupu­je­my je…
Więcej
ModaMust have

Budget or Luxe: Moda na każdą kieszeń

Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *