Ach te brwi.. Sprawdź jaki kolor pasuje do Ciebie

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, whowhatwear.co.uk

marly-warnier-backstage-at-theyskens-theory-via-models.com_

Od kil­ku już sezo­nów trud­no oprzeć się wra­że­niu, że to natu­ral­ne, gru­be brwi są naj­bar­dziej pożą­da­ne przez kobie­ty. Moda lat 90. na cien­kie, led­wie widocz­ne nitecz­ki nad ocza­mi prze­mi­nę­ła na rzecz buj­nych brwi jak u top model­ki Cary Dele­vin­gne, Iri­ny Shayk, a wcze­śniej Audrey Hep­burn czy Fri­dy Kah­lo. To dobry kie­ru­nek, dla­te­go że wła­śnie wyraź­nie zary­so­wa­ne brwi sta­no­wią ramę naszej twa­rzy, a dzię­ki nim maki­jaż nie musi już być tak inten­syw­ny. Sztu­ką jest jed­nak dobra­nie ich kolo­ru do bar­wy kar­na­cji i wło­sów, by nie wywo­łać efek­tu sztucz­no­ści. W tej kwe­stii zawsze spraw­dza się zasa­da, że lepiej użyć kred­ki o ton jaśniej­szej niż zbyt ciem­nej, by zacho­wać natu­ral­ność.

Blon­dyn­ki: Powin­ny mie­szać bazo­wy kolor kred­ki z odcie­niem cie­płym, naj­le­piej brą­zo­wo -zło­ci­stym. Tyl­ko w ten spo­sób unik­ną sza­rych i mało ory­gi­nal­nych kolo­rów

BACKSTAGE BEAUTY ISABEL MARANT FW 2014 5

BACKSTAGE BEAUTY ISABEL MARANT FW 2014 2
BACKSTAGE BEAUTY ISABEL MARANT FW 2014 1

Bru­net­ki, wło­sy czar­ne: Naj­le­piej spraw­dza­ją się mięk­kie kred­ki w odcie­niach ciem­ne­go brą­zu. Nawet przy czar­nych wło­sach war­to użyć brą­zo­wej kred­ki zamiast zupeł­nie czar­nej. Jeśli odcień kar­na­cji jest ciem­niej­szy, wte­dy może­my bez waha­nia użyć czar­nej kred­ki, choć i ją war­to zła­go­dzić, np. za pomo­cą cie­płe­go brą­zu na powie­ce. Brwi muszą być wyra­zi­ste, ale nie nazbyt prze­sa­dzo­ne ani kary­ka­tu­ral­ne.

main.original.640x0c-2

main.original.640x0c-4
main.original.640x0c-3

Wło­sy czer­wo­ne, rude: Jeśli na wło­sach masz odcie­nie czer­wie­ni, możesz ich użyć tak­że na brwiach, na przy­kład w odcie­niu kasz­ta­na. Maki­ja­żyst­ka i dyrek­tor arty­stycz­na Blu­shing­ton – Jes­si­ca Scan­tlin – radzi, by oprócz brwi wybrać tak­że zło­ci­stą maska­rę, któ­ra uwy­dat­ni ich kolor.

main.original.640x0c-5

 Nasze propozycje:

Dior – Powder Eyebrow Pen­cil (róż­ne odcie­nie)

 109,00 zł (2)

Bob­bi Brown – Per­fec­tly Defi­ned Long – Wear Brow Pen­cil

BB blond

Bob­bi Brown – Natu­ral Brow Sha­per & Hair Touch Up

bb_prod_E80P_415x415_0 (1)

Sepho­ra – Ołó­wek roz­świe­tla­ją­cy brwi (mato­wy jasny róż i poły­skli­wy beż)

 Rozświetlacz do brwi, 35, 00 zł

Sepho­ra – Cli­ni­que (Instant Lift For Brows) kred­ka do brwi i roz­świe­tlacz

89,00 zł

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE

 
Komentarze

komen­ta­rzy