Abandoned Love” – osobisty akcent w cyfrowym świecie

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: abandonedloveseries.tumblr.com, missmoss.co.za

tumblr_nnlc0nKzUb1u7jt09o3_r2_1280

Bane­ry przed­sta­wia­ją­ce popu­lar­ne sen­ten­cje i zło­te myśli, a tak­że sper­so­na­li­zo­wa­ne życze­nia, sta­ły się ostat­ni­mi cza­sy mod­nym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym pod­czas róż­no­rod­nych wyda­rzeń oko­licz­no­ścio­wych. Coraz czę­ściej poja­wia­ją się rów­nież w obiek­ty­wach foto­gra­fów w trak­cie ślub­nych sesji zdję­cio­wych. W czym tkwi ich feno­men? Swój nie­zwy­kły urok zawdzię­cza­ją pro­sto­cie i eks­pre­syj­no­ści.

Pomysł wyra­ża­nia uczuć i emo­cji za pomo­cą kolo­ro­wych napi­sów, wpi­su­ją­cych się w rusty­kal­ną este­ty­kę, zachwy­cił 20-let­nią artyst­kę z Geo­r­gii – Pey­ton Ful­ford – do tego stop­nia, iż posta­no­wi­ła dać każ­de­mu moż­li­wość zna­le­zie­nia wła­sne­go, nama­cal­ne­go miej­sca na oso­bi­sty akcent w coraz bar­dziej cyfro­wym świe­cie. Stwo­rzy­ła pro­jekt zaty­tu­ło­wa­ny jak słyn­ny utwór Boba Dyla­na – „Aban­do­ned Love”.

tumblr_nnl8eahNmr1uutv3jo1_r2_1280
tumblr_nnl8op10qF1uutv3jo1_r2_1280
tumblr_nnlc0nKzUb1u7jt09o1_r3_1280

Kon­cept oparł się na nad­sy­ła­niu do Ame­ry­kan­ki pry­wat­nych reflek­sji, wpi­sów z pamięt­ni­ka, czy też frag­men­ta­rycz­nych roz­mów w posta­ci cza­tu, poprzez plat­for­mę cyfro­wą Tum­blr. W wyni­ku zebra­nia masy autor­skich idei Ful­ford wybra­ła prze­wrot­ne roz­wa­ża­nia, któ­re zawi­sły na opusz­czo­nych budyn­kach w for­mie sza­blo­no­wych bane­rów. Z przy­mru­że­niem oka nawią­zu­ją do tema­ty­ki miło­ści, zazdro­ści i związ­ko­wych kom­pro­mi­sów. Pomysł artyst­ki, podob­nie jak pro­jekt Anny Ladd – „Things I told the Inter­net but didn’t tell my mom”, któ­rym został po czę­ści zain­spi­ro­wa­ny, budzi poczu­cie sym­pa­tii i wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia.

tumblr_nt4910GUQP1uutv3jo9_1280
tumblr_nt4910GUQP1uutv3jo7_1280
tumblr_nt4910GUQP1uutv3jo6_1280
tumblr_nt4910GUQP1uutv3jo4_1280
tumblr_nnlc0nKzUb1u7jt09o4_r3_1280
tumblr_nnlc0nKzUb1u7jt09o2_r3_1280

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
BACK TO SCHOOL W STYLU PREPPY
EMILY RATAJKOWSKI
CZARNE SNEAKERSY
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIE
NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY SZMINEK NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy