A JAKA JEST TWOJA SUPERMOC?” KOBIECA SIŁA W WYJĄTKOWEJ KOLEKCJI SPXPOWERPUFFGIRLS

SPxPO­WER­PUF­FGIRLS to pierw­sza kola­bo­ra­cja pro­jek­tant­ki SABRINY PILEWICZ z Car­to­on Network. Efek­tem jest wyjąt­ko­wa kolek­cja skó­rza­nych tore­bek, inspi­ro­wa­nych tytu­ło­wy­mi posta­cia­mi seria­lu ani­mo­wa­ne­go „Ato­mów­ki”, któ­ry w tym roku obcho­dzi swo­je dwu­dzie­ste uro­dzi­ny.

Trzy super­bo­ha­ter­ki od lat łączą poko­le­nia kobiet i dziew­czy­nek na całym świe­cie, jako sym­bol kobie­cej siły i nie­za­leż­no­ści. SABRINA PILEWICZ to mło­da, nie­za­leż­na i pew­na sie­bie pol­ska pro­jek­tant­ka, któ­ra wła­sny­mi siła­mi i deter­mi­na­cją zbu­do­wa­ła mar­kę kie­ro­wa­ną przez kobie­tę do kobiet. Ato­mów­ki sta­ły się jej inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej kolek­cji tore­bek, pro­mo­wa­nej hasłem „A jaka jest Two­ja super­moc?”

SABRINA PILEWICZ prze­no­si nas z roman­tycz­nych Włoch do magicz­ne­go mia­stecz­ka Town­svil­le, skąd pocho­dzą Ato­mów­ki. W odsło­nie eks­klu­zyw­nej kolek­cji SPxPO­WER­PUF­FGIRLS zoba­czy­my trzy mode­le tore­bek, odzwier­cie­dla­ją­ce poszcze­gól­ne boha­ter­ki – Baj­kę, Bój­kę i Bra­wur­kę. Wszyst­kie wyko­na­ne są z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry i z dba­ło­ścią o naj­mniej­szy detal. Wpro­wa­dza­jąc pierw­szą w histo­rii linię inspi­ro­wa­ną kul­to­wy­mi Ato­mów­ka­mi, pro­jek­tant­ka SABRINA PILEWICZ posta­no­wi­ła w spo­sób nie­kon­wen­cjo­nal­ny zaba­wić się for­mą, pre­zen­tu­jąc nowy, uni­ka­to­wy kształt – owal.

Mała, pod­ręcz­na toreb­ka, w kształ­cie minia­tu­ro­wej Ato­mów­ki jest dostęp­na w dwóch odsło­nach – na ele­ganc­kim łań­cusz­ku i gru­bym pasie. Będzie ide­al­ną towa­rzysz­ką codzien­nych wyzwań i straż­nicz­ką pew­no­ści sie­bie, doda­jąc otu­chy i wspie­ra­jąc na dro­dze samo­re­ali­za­cji! Wyjąt­ko­wa kolek­cja, skie­ro­wa­na do dziew­czyn i kobiet, sku­pia się na ich sile, cha­ry­zmie i całej gamie moż­li­wo­ści, jakie mają do zaofe­ro­wa­nia świa­tu. Dzię­ki temu każ­da z fanek kul­to­wej serii będzie mogła zde­cy­do­wać, któ­rą jest Ato­mów­ką i dosto­so­wać toreb­kę do swo­ich pre­fe­ren­cji i oso­bo­wo­ści.

W tym sezo­nie SABRINA PILEWICZ repre­zen­tant­kom poko­leń. pro­po­nu­je wszyst­kich przy­łą­cze­nie się do zaba­wy, w któ­rej klu­czo­wym aspek­tem jest wspie­ra­nie mło­dych kobiet w kwe­stii pew­no­ści sie­bie i poczu­cia wła­snej war­to­ści.  Każ­da z przy­go­to­wa­nych tore­bek odzwier­cie­dla inny typ oso­bo­wo­ści, repre­zen­tu­jąc jed­ną z kul­to­wych Ato­mó­wek i jej super­mo­ce.

Bój­ka, czy­li #wis­dom­bag pra­cu­je umy­słem i lubi się uczyć, zaś wal­kę trak­tu­je jako śro­dek do celu, a nie koniecz­ność. Baj­ka, czy­li #ener­gy­bag przy­po­mi­na nam, jak waż­na jest radość życia, zaba­wa, ale przede wszyst­kim komu­ni­ka­cja i wza­jem­ne wspar­cie. Nato­miast Bra­wur­ka #power­bag, czy­li naj­bar­dziej walecz­na spo­śród Ato­mó­wek, inspi­ru­je kobie­ty do podej­mo­wa­nia wyzwań i odważ­nych decy­zji oraz do wal­ki w „się­ga­niu po wię­cej!”.

SPxPO­WER­PUF­FGIRLS to fuzja pasji i ele­gan­cji SABRINY PILEWICZ z nie­po­ha­mo­wa­ną ener­gią Ato­mó­wek, któ­rej efek­tem jest wyjąt­ko­wa kolek­cja prze­peł­nio­na kobie­cą eufo­rią, siłą i eks­plo­zją kolo­rów, w duchu #girl­po­wer! Eks­klu­zyw­na linia tore­bek SPxPO­WER­PUF­FGIRLS to pierw­sza współ­pra­ca licen­cyj­na Car­to­on Network w kate­go­rii akce­so­riów pre­mium dla kobiet w Pol­sce. To rów­nież prze­ło­mo­wa współ­pra­ca i twór­cze wyzwa­nie dla pro­jek­tant­ki galan­te­rii.

Mode­le z wyjąt­ko­wej kolek­cjo­ner­skiej linii SPxPO­WER­PUF­FGIRLS są do kupie­nia w buti­ku SABRINY PILEWICZ przy ul. Koper­ni­ka 11/1 w War­sza­wie oraz na stro­nie sabrinapilewicz.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy