Dni stają się coraz krótsze, a wieczory chłodniejsze – to znak, że nastała już jesień. Nierzadko dopiero wtedy zastanawiamy się nad kompletowaniem jesienno-zimowej garderoby. Poszukujemy, ciepłych swetrów, idealnych na jesienną słotę butów czy wygodnych kurtek. Jeżeli brak w Waszej garderobie kilku klasycznych rzeczy, najwyższy czas to zmienić. 

9 rzeczy marki H&M, które warto kupić tej  jesieni

9 rze­czy mar­ki H&M, któ­re war­to kupić tej  jesie­ni

Nasza redak­cja wybra­ła 9 naj­bar­dziej kla­sycz­nych, ponad­cza­so­wych rze­czy mar­ki H&M, wśród któ­rych znaj­dzie­cie nigdy nie wycho­dzą­ce z mody, dobrze skro­jo­ne jean­sy i jean­sy z wyso­kim sta­nem, per­fek­cyj­ny golf z domiesz­ką kasz­mi­ru, weł­nia­ny swe­ter, obszer­ną kurt­kę, kurt­kę koszu­lo­wą z gru­bej weł­ny, ele­ganc­ką jedwab­ną spód­ni­ce, a nawet skó­rza­ne bot­ki  czy mod­ne w tym sezo­nie akce­so­rium – opa­skę, któ­re z pew­no­ścią war­to kupić tej jesie­ni. 

Co wię­cej, może­cie być pew­ni, że te rze­czy prze­trwa­ją wię­cej niż jeden sezon. Uni­wer­sal­ne kolo­ry – czerń, biel, sza­rość spra­wią, że bez tru­du dopa­suj­cie do nich rów­nież swo­je ulu­bio­ne ubra­nia, a jesien­ne pro­po­zy­cje H&M sta­ną się świet­ną bazą do two­rze­nia nie­na­gan­nych sty­li­za­cji na chłod­niej­sze dni.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej