Dni stają się coraz krótsze, a wieczory chłodniejsze – to znak, że nastała już jesień. Nierzadko dopiero wtedy zastanawiamy się nad kompletowaniem jesienno-zimowej garderoby. Poszukujemy, ciepłych swetrów, idealnych na jesienną słotę butów czy wygodnych kurtek. Jeżeli brak w Waszej garderobie kilku klasycznych rzeczy, najwyższy czas to zmienić. 

9 rzeczy marki H&M, które warto kupić tej  jesieni

9 rze­czy mar­ki H&M, któ­re war­to kupić tej  jesie­ni

Nasza redak­cja wybra­ła 9 naj­bar­dziej kla­sycz­nych, ponad­cza­so­wych rze­czy mar­ki H&M, wśród któ­rych znaj­dzie­cie nigdy nie wycho­dzą­ce z mody, dobrze skro­jo­ne jean­sy i jean­sy z wyso­kim sta­nem, per­fek­cyj­ny golf z domiesz­ką kasz­mi­ru, weł­nia­ny swe­ter, obszer­ną kurt­kę, kurt­kę koszu­lo­wą z gru­bej weł­ny, ele­ganc­ką jedwab­ną spód­ni­ce, a nawet skó­rza­ne bot­ki  czy mod­ne w tym sezo­nie akce­so­rium – opa­skę, któ­re z pew­no­ścią war­to kupić tej jesie­ni. 

Co wię­cej, może­cie być pew­ni, że te rze­czy prze­trwa­ją wię­cej niż jeden sezon. Uni­wer­sal­ne kolo­ry – czerń, biel, sza­rość spra­wią, że bez tru­du dopa­suj­cie do nich rów­nież swo­je ulu­bio­ne ubra­nia, a jesien­ne pro­po­zy­cje H&M sta­ną się świet­ną bazą do two­rze­nia nie­na­gan­nych sty­li­za­cji na chłod­niej­sze dni.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej