8 trendów, o których musimy zapomnieć w tym sezonie

Niektóre trendy okazują się tak silne, że pozostają z nami dłużej niż jeden sezon. Istnieją też takie, o których trzeba jak najszybciej zapomnieć. Wybraliśmy dla Was 8 trendów, których w tym sezonie zdecydowanie nie będziemy nosić.

Cho­ke­ry

Cho­ke­ry kró­lo­wa­ły przez kil­ka ostat­nich sezo­nów. Na szczę­ście tej jesie­ni spo­koj­nie może­my o nich zapo­mnieć. I nie mówi­my tu tyl­ko o cho­ke­rach biżu­te­ryj­nych, ale też o wszyst­kich bluz­kach i swe­trach z tasiem­ka­mi opla­ta­ją­cy­mi szy­ję. W tym sezo­nie będzie­my sta­wiać na duże i wyra­zi­ste kol­czy­ki, a wszel­kie­go rodza­ju ozdo­by na szy­ję odej­dą w zapo­mnie­nie.

Tramp­ki na kotur­nie

Nie ma się co oszu­ki­wać, tego rodza­ju buty nigdy nie były uzna­wa­ne za wyjąt­ko­wo sty­lo­we. Nie­ste­ty jesz­cze do nie­daw­na były bar­dzo popu­lar­ne na świa­to­wych uli­cach i chęt­nie noszo­ne przez gwiaz­dy. Na szczę­ście w tym sezo­nie ich świet­ność osta­tecz­nie dobie­gła koń­ca i spo­koj­nie może­my scho­wać je na dno sza­fy. Jeże­li mia­ły­ście w pla­nach zain­we­sto­wać w kul­to­we kotur­ny od Isa­bel Marant, spo­koj­nie może­cie odło­żyć ten zakup w cza­sie lub zde­cy­do­wać się na coś zupeł­nie inne­go.

Dżin­sy à la Vete­ments

Pamię­ta­cie dżin­sy od Vete­ments, któ­re były połą­cze­niem dwóch odcie­ni nie­bie­skie­go? Wio­sną ich imi­ta­cje mogły­śmy napo­tkać w nie­mal każ­dej popu­lar­nej sie­ciów­ce. Na tam­ten moment model ten nie był zły, jed­nak tej jesie­ni raczej nie będzie­my ich nosić. Jeśli więc kil­ka mie­się­cy temu nie ule­głaś chwi­lo­wej modzie, pod­ję­łaś bar­dzo słusz­ną decy­zję.

T-shirt noszo­ny pod sukien­kę

Jeden z sil­niej­szych tren­dów sezo­nu, czy­li koszul­ka noszo­na pod sukien­kę przy­po­mi­na­ją­cą tę do spa­nia. Na szczę­ście tej jesie­ni odcho­dzi w zapo­mnie­nie. Jeśli nie zde­cy­do­wa­li­ście się na goto­we połą­cze­nie, a takie mode­le też były dostęp­ne w sie­ciów­kach, to może­cie tchnąć w ubra­nia dru­gie życie, nosząc je po pro­stu oddziel­nie. 

Obse­sja na punk­cie ubrań i dodat­ków z jed­no­roż­cem

Musi­my przy­znać, że ze szcze­gól­ną rezer­wą pod­cho­dzi­ły­śmy do tego tren­du. Wyda­wał nam się tro­chę zbyt dzie­cin­ny i trud­no było nam odna­leźć w nim choć­by jeden sty­lo­wy aspekt. Na całe szczę­ście powo­li odcho­dzi on w zapo­mnie­nie. Jed­no­roż­ce są dobrym pomy­słem na pre­zent dla kil­ku­lat­ki, ale nie spraw­dza­ją się w doro­słym życiu.

Ubra­nia z emo­ti­ko­na­mi

Dla nas to kolej­ny trend, któ­re­go nigdy nie potra­fi­ły­śmy zro­zu­mieć. Na szczę­ście już dłu­żej nie musi­my pró­bo­wać. Emo­ti­ko­ny są świet­ne i same chęt­nie z nich korzy­sta­my, ale woli­my, aby pozo­sta­ły w wir­tu­al­nym śro­do­wi­sku.

Blu­za noszo­na jako sukien­ka

Trend ten był jed­nym z wio­dą­cych poprzed­niej jesie­ni. Over­si­zo­wa blu­za z kap­tu­rem zastę­po­wa­ła sukien­kę i noszo­na była do koza­ków za kola­no.  Obser­wo­wa­ły­śmy to z pew­nym zanie­po­ko­je­niem i mia­ły­śmy nadzie­ję, że duet ten szyb­ko wyj­dzie z mody. Niech blu­za pozo­sta­nie blu­zą, a sukien­ka niech koja­rzy się  wyłącz­nie z kobie­co­ścią i ele­gan­cją.

Dres od stóp do głów

Ceni­my sobie wygo­dę, ale po czę­ści zga­dza­my się też z opi­nią Kar­la Lager­fel­da, że nosze­nie dre­sów ozna­cza utra­tę kon­tro­li nad wła­snym życiem. Oczy­wi­ście, i my cza­sem wska­ku­je­my w wygod­ne, luź­ne spodnie dre­so­we, ale nosze­nie ich każ­de­go dnia, jesz­cze w kom­ple­cie, nigdy nie powin­no być mod­ne. Taki strój zostaw­my sobie po domu, a wycho­dząc do pra­cy, czy na spo­tka­nie ze zna­jo­my­mi, postaw­my na coś bar­dziej szy­kow­ne­go.

 

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Komentarze

komen­ta­rzy