7 rzeczy, w których zawsze będziesz wyglądać dobrze

tumblr_nlkelft6Jx1qzh0vno1_1280

Każ­da z nas może mieć taki dzień. Nad­cho­dzi nie­spo­dzie­wa­nie i ruj­nu­je cały pora­nek. Dzie­sięć minut do wyj­ścia, a w sza­fie nie ma nic, co mogła­byś na sie­bie zało­żyć. By unik­nąć tego pro­ble­mu, wystar­czy zro­bić jed­ną rzecz – skom­ple­to­wać kil­ka ele­men­tów-klu­czy, w któ­rych zawsze będziesz wyglą­dać świet­nie. Co naj­lep­sze, możesz je swo­bod­nie ze sobą mik­so­wać.

1. Koszu­la w męskim sty­lu 

b

Możesz ją zesta­wić w dowol­ny spo­sób. Będzie wyglą­dać świet­nie zarów­no ze spodnia­mi typu boy­friend i cięż­ki­mi buta­mi oraz ele­ganc­ki­mi, ołów­ko­wy­mi spód­ni­ca­mi i szpil­ka­mi.

2. Skó­rza­na kurt­ka

tumblr_nnzmbrDDwT1rc5s7ro1_1280

Każ­dej sty­li­za­cji doda pazu­ra. Wystar­czy ubrać pro­stą sukien­kę, nało­żyć na nią skó­rza­ną kurt­kę, dobrać do tego cięż­kie buty i luź­no upiąć wło­sy – out­fit of the day goto­wy, cen­ne godzi­ny poran­ka zaosz­czę­dzo­ne.

3. Czar­ne skin­ny jeans 

Processed with VSCOcam with a6 preset

Z wyso­kim sta­nem lub bio­drów­ki. Z dziu­ra­mi lub bez. Pasu­ją do wszyst­kie­go i spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji. Wygod­ne i dobrze dobra­ne mogą słu­żyć Ci lata­mi.

4. Bia­ły t-shirt 

6111000ee8fcfdbe54f630f6c9382461

Może być luź­ny lub dobrze dopa­so­wa­ny. Sta­no­wi świet­ną bazą dla moc­niej­szych dodat­ków – np. efek­tyw­ne­go naszyj­ni­ka.

5. Mary­nar­ka typu over­si­ze 

tumblr_ngnb5jTkl51qh9n5lo1_1280

Spra­wi, że sty­li­za­cja będzie casu­alo­wa i luź­na, a Ty nie będziesz musia­ła się zasta­na­wiać, czy aby na pew­no wszyst­ko dobrze na Tobie leży.

6. Boy­frien­dy 

Stockholm-Streetstyle

Hit sezo­nu. Są uni­wer­sal­ne – zestaw je na ele­ganc­ko z buta­mi na obca­sie lub postaw na swo­bo­dę i dobierz do nich zwy­kły t-shirt i buty typu slip-on.

7. Sukien­ka midi 

song-of-style-rebecca-taylor-white-midi-dress-chloe-pumps-pfw

Lubi­my wyglą­dać kobie­co. Sukien­ka midi to wybór ide­al­ny. Ma odpo­wied­nią dłu­gość (nie będziesz się bać, że jest za krót­ka lub że plą­cze Ci się wokół kostek) i jest per­fek­cyj­na na upal­ne dni.

 For Vers-24, War­saw

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIEKomentarze

komen­ta­rzy